Engelska

GRSAENG01grsar5

Kursplan - Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk samt att kunna formulera sig och samtala med andra i tal och skrift.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla förståelse av olika livsvillkor samt kulturella och sociala förhållanden i områden och sammanhang där engelska används.

Eleverna ska ges förutsättningar att kunna använda olika verktyg för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förståelse av engelska i tal och skrift,
 • förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift, och
 • förståelse av förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

I årskurs 1–3

Kommunikationens innehåll

 • Innehållsområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga och elevnära situationer samt personer och platser.
 • Vardagsliv i något område där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla muntliga dialoger och samtal.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger och ramsor.
 • Ord i närmiljön, till exempel på skyltar och i reklam.

Tala och samtala – muntlig produktion och interaktion

 • Enkla samtal för kontakt. Frågor och svar.
 • Korta fraser, däribland hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 • Sånger och ramsor.

Skriva – skriftlig produktion och interaktion

 • Enkla ord.

I årskurs 4-6

I årskurs 4–6

Kommunikationens innehåll

 • Innehållsområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga och elevnära situationer samt intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i några sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Berättelser för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.
 • Sånger och ramsor.
 • Ord i närmiljön, till exempel på skyltar och i reklam.

Tala och samtala – muntlig produktion och interaktion

 • Samtal för kontakt och kommunikation. Frågor och svar.
 • Beskrivningar och presentationer.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Skriva – skriftlig produktion och interaktion

 • Ord och enkla fraser.

I årskurs 7-9

I årskurs 7–9

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta innehållsområden.
 • Vardagliga situationer samt intressen, personer och platser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa - reception

 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, informerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.
 • Olika slags samtal.
 • Berättelser, även i talad och dramatiserad form samt sånger.
 • Muntliga och skriftliga meddelanden.

Tala och samtala – muntlig produktion och interaktion

 • Samtal för kontakt och kommunikation.
 • Framställningar som är berättande, beskrivande och informerande.
 • Dramatiseringar och rollspel.

Skriva – skriftlig produktion och interaktion

 • Ord och fraser i meddelanden och beskrivningar.

Betygskriterier

Betygskriterier för slutet av årskurs 6

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar samt medverkar i att visa förståelse av vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven medverkar i att läsa några mycket vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. Eleven medverkar även i att skriva välbekanta ord.

I interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar samt förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår några mycket vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och i huvudsak begripligt med ord och fraser. Eleven skriver även välbekanta ord på ett delvis fungerande sätt.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och i huvudsak begripligt med ord och fraser.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar samt förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår mycket vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser. Eleven skriver även välbekanta ord på ett fungerande sätt.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser.

Betygskriterier för slutet av årskurs 9

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt medverkar i att visa förståelse av vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven medverkar i att läsa några vanliga ord och mycket enkla fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. Eleven medverkar även i att skriva enkla ord och fraser.

I interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser.

Eleven bidrar till att kommentera, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår vanliga ord och mycket enkla fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och i huvudsak begripligt med ord och fraser. Eleven skriver även ord och fraser på ett delvis fungerande sätt.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och i huvudsak begripligt med ord och fraser.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven skriver även ord och fraser på ett fungerande sätt.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

META - kod GRSAENG01, from 2022-07-01, v.5, grund 2011:28, ändring 2022:5, tom VERSIONINFO - Redigering av rubrik för betygskriterier