Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk

Här hittar du bedömningsstöd för undervisning i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan.

En del bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten. De kommer på sikt att revideras eller tas bort.

Årskurs F-3

Bygga svenska

Innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkliga utveckling i fem steg. Materialet finns från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Bygga svenska

Hitta språket

Kartläggningsmaterialet Hitta språket är obligatoriskt att använda i förskoleklass på höstterminen. Kartläggningen genomförs i grupp, i ordinarie undervisning och med fördel av undervisande lärare.

Hitta språket Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Du som lärare ska lättare kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Materialet ingår i Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser.

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling Länk till annan webbplats.

Nya språket lyfter! - Årskurs 1–6

Nya språket lyfter stödjer lärare i arbete med att kontinuerligt följa och utveckla elevers läs-, språk och skrivförmågor. Det kompletterar kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken.

Nya språket lyfter! - Årskurs 1–6 Länk till annan webbplats.

Översyn av de obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterialen

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklassen och bedömningsstöden i årskurs 1 kan utvecklas. För att säkerställa att Skolverkets material är så träffsäkra och ändamålsenliga som möjligt pågår just nu utveckling och revidering av materialen. Arbetet sker i nära samverkan med lärosäten och sker i etapper.

Översynens etapper

Till läsårsstarten hösten 2025 kommer nytt material att kunna användas i en pilotomgång. Alla lärare som vill har då möjlighet att pröva materialen i sin undervisning och därefter inkomma med synpunkter via en enkät. På det sättet kan vi tillsammans göra materialen bättre.

Under läsåret pågår sedan arbete med att slutligt färdigställa materialen inför att de blir obligatoriska att använda från 1 juli 2026. De nya materialen fortsätter att vara en del av garantin för tidiga stödinsatser och syftet är fortsatt att elever ska få rätt stöd i rätt tid.

Under den tid revideringen pågår ska nuvarande obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd användas.

Grundläggande färdigheter

Vårt uppdrag är att säkerställa att alla elever har rätt till en undervisning som ger dem grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Garantin för tidiga stödinsatser infördes 2019 och innebär att obligatoriskt kartläggnings- och bedömningsmaterial ska användas i förskoleklassen och årskurs 1 för att identifiera elever i behov av extra stöd i sitt lärande.

Årskurs 4-6

Bygga svenska

Innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkliga utveckling i fem steg. Materialet finns från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Bygga svenska

Nya språket lyfter! - Årskurs 1–6

Nya språket lyfter stödjer lärare i arbete med att kontinuerligt följa och utveckla elevers läs-, språk och skrivförmågor. Det kompletterar kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken

Nya språket lyfter! - Årskurs 1–6 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Bygga svenska

Innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkliga utveckling i fem steg. Materialet finns från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Bygga svenska

Senast uppdaterad 23 maj 2024

Innehåll på denna sida