Bygga svenska – material för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling

Bygga svenska är ett bedömningsmaterial som hjälper lärare i grundskolan och gymnasieskolan att följa nyanlända elevers språkutveckling.

Bedömningsmaterialet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg, från nybörjare till avancerad nivå.

Bygga svenska är utformat för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram, och det kan även användas då elever har nått en avancerad nivå i sin språkutveckling och till övervägande del deltar i ordinarie undervisning.

Tanken är att du som är lärare eller skolledare använder materialet tillsammans med uppgifter och underlag från egen undervisning eller verksamhet. Följ länkarna nedan för att hitta bedömningsmaterialet och bedömda elevexempel, som konkretiserar prestationer på olika steg och filmer med beskrivningar av stegen.

Bygga svenska i årskurs 1–3 Länk till annan webbplats.

Bygga svenska i årskurs 4–6 Länk till annan webbplats.

Bygga svenska årskurs 7-9 och i gymnasieskolans introduktionsprogram Länk till annan webbplats.

Beställ bedömningsstöd i tryckt format

Under sommaren kommer beställningen hålla stängt från och med den 14 juni tills den öppnar igen den 9 augusti.

Beställningsblankett Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med Bygga svenska

Kunskaper i svenska är viktiga för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen i skolan och vara delaktig i samhället. En kontinuerlig uppföljning av elevernas språkutveckling i svenska är avgörande om utbildningen ska utformas efter de nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov för att stödja progressionen i språkutvecklingen.

Bygga svenska ger lärare i grund- och gymnasieskolan möjlighet att observera elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet får lärare syn på och kan utveckla sin undervisning. Lärare, elev och vårdnadshavare kan tillsammans få en överblick över var eleven befinner sig i sin andraspråksutveckling.

På huvudmanna- och skolnivå kan dokumentationen bidra till underlag i det systematiska kvalitets­arbetet, så att även nyanlända elevers progression, vad gäller språkutveckling, synliggörs och kan följas.

Bygga svenska finns i olika versioner för årskurs 1–3, 4–6 och för årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Bedömningen av färdigheten "skriva" skiljer sig åt mellan årskurserna 7–9 och gymnasieskolan.

Alla versionerna följer samma disposition och innehåller till stor del samma texter, men underlagen för bedömning av de olika färdigheterna ("lyssna och tala", "läsa" samt "skriva") och beskrivningarna av steg 1 till 5 skiljer sig åt.

Utmärkande drag i andraspråksutvecklingen och aspekter för bedömning

Bygga svenska är uppbyggt av detaljerade och systematiserade observationspunkter inriktade mot utmärkande drag i andraspråksutvecklingen:

 • Ökat deltagande i flera olika typer av språkliga aktiviteter
 • Ökad självständighet
 • Språklig variation
 • Språklig komplexitet
 • Språklig säkerhet

För färdigheterna lyssna, tala, läsa och skriva beskriver observationspunkterna tillsammans med helhetsbeskrivningar språkutveckling i fem steg, från nybörjare till avancerad nivå.

Elevens förkunskaper, till exempel kännedom på modersmål om begrepp i undervisningen, och graden av stöttning, är två av flera faktorer som påverkar vilket språk eleven kan hantera i ett visst sammanhang. Därför går det inte att föreslå specifika uppgifter eller texter som elever i en viss ålder ska klara av på ett visst steg.

Stöd för att komma igång med Bygga svenska

Här hittar du som är lärare stöd som du kan använda enskilt eller tillsammans med kollegor för att komma igång med att använda Bygga svenska.

Komma igång med Bygga svenska i grundskolan

Komma igång med Bygga svenska i gymnasieskolan

Stöd för huvudmän och rektorer

Både i grundskolan och på gymnasieskolans introduktionsprogram kan Bygga svenska användas för att följa elevernas språkutveckling. Den kan dokumenteras i elevernas individuella utvecklings- och studieplaner och på introduktionsprogrammen vara ett av underlagen för huvudmannens plan för utbildning.

Mer om att organisera nyanlända elevers utbildning i grundskolan

Mer om att organisera nyanlända elevers utbildning i gymnasiet

Senast uppdaterad 17 maj 2022

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Det är språkutvecklingen som följs i Bygga svenska och materialet är inte kopplat till någon specifik ämnes- eller kursplan som ju innehåller centralt innehåll och betygskriterier.

  Lärare måste bedöma när elevens språk räcker till för att arbeta med centralt innehåll och visa att man når betygskriterierna, och för vilket betyg, i ämnet svenska/svenska som andraspråk liksom i andra ämnen.

  Att sätta betyg efter betygskriterierna görs summativt i ett ämne eller kurs och visar om eleven når givna mål. Bygga svenska är till för formativ bedömning som visar utveckling, som i sin tur formar undervisningen efter bedömningen.

  Kompetens i svenska som andraspråk/svenska behövs för att göra bedömningar.

  Alla lärare som undervisar nyanlända kan använda de översiktliga beskrivningarna av språkutvecklingen på de olika stegen (kapitel 4 i Bygga svenska) samt de åldersrelaterade beskrivningarna och de exempel som ges på undervisning och stöttning i varje färdighet och på varje steg, (kapitel 5 och 6 i Bygga svenska).

  Det gäller såväl på steg 1 till 3 som beskriver en grundläggande nivå i utvecklingen av ett andraspråk och steg 4 och 5 som uppmärksammar vad som är särskilt utmanande för att utveckla ett mer avancerat andraspråk.

  De olika färdigheterna tala, lyssna, läsa och skriva beskrivs separat och kan utvecklas i olika takt, och därför kan det vara svårt att sammanfatta elevens språkutveckling i ett steg för samtliga färdigheter. Samtidigt är det värdefullt att nyanlända elevers progression, i både språk och ämne, synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet.

  Nej, materialet är tänkt att används i den egna undervisningen och med egna elevexempel så att lärare kan följa elevernas språkutveckling och utveckla undervisningen.

  Nej, materialet bygger på insamlade elevexempel för barn och ungdomar men se gärna exempel om litteracitet för vuxna.

  Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare