Frågor och svar

Ska lärare i alla ämnen göra bedömningar av elevers språk?

Kompetens i svenska som andraspråk/svenska behövs för att göra bedömningar.

Alla lärare som undervisar nyanlända kan använda de översiktliga beskrivningarna av språkutvecklingen på de olika stegen (kapitel 4 i Bygga svenska) samt de åldersrelaterade beskrivningarna och de exempel som ges på undervisning och stöttning i varje färdighet och på varje steg, (kapitel 5 och 6 i Bygga svenska).

Det gäller såväl på steg 1 till 3 som beskriver en grundläggande nivå i utvecklingen av ett andraspråk och steg 4 och 5 som uppmärksammar vad som är särskilt utmanande för att utveckla ett mer avancerat andraspråk.