Kursplanen i dans får endast används av de skolor som anordnar dansarutbildning på grundskolenivå: Kungliga Svenska balettskolan, Svenska Balettskolan i Göteborg och Svenska Balettskolan i Piteå.

Mer om dansarutbildningen

Dans

GRGRDAN01gr3

Kursplan - Dans

Den klassiska baletten och den moderna nutida dansen är viktiga delar i det svenska kulturlivet. Dansarutbildningen bidrar till att förvalta och utveckla detta kulturarv och sätta in dansen i vår egen tid. Den förberedande dansarutbildningen ger en grund för elever som vill bli yrkesdansare.

Ämnets syfte

Undervisningen i dans ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att utveckla sådan teknisk färdighet och konstnärlig uttrycksförmåga att de ska kunna gå vidare till och genomföra yrkesdansarutbildningen på en av de två profilerna, klassisk balett eller modern nutida dans.

Undervisningen i dans ska också syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i scenisk dans där klassisk balett och modern nutida dans utgör de två huvudgenrerna. Undervisningen ska kompletteras med andra genrer som kan såväl bredda som utmana elevernas förmåga till konstnärligt uttryck i dans. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin dansteknik vilket innebär en utvecklad rörelsevokabulär, variationer i rörelsekvaliteter, samt spatial och musikalisk lyhördhet i enlighet med den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk, konstnärliga uttryck och konventioner, liksom för andra dansgenrer. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla danstekniken genom kompletterande träningsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla fantasi och kreativitet, skapa rörelser i nuet och undersöka dansens rörelsemöjligheter. Eleverna ska också ges förutsättningar att träna och utveckla kroppsminnet.

Undervisningen ska vidare syfta till att eleverna utvecklar scenisk kunskap och gestaltningsförmåga med olika konstnärliga förhållningssätt i klassisk balett- och modern nutida dans samt inom andra dansgenrer. Eleven ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper om arbetsprocessens olika delar fram till det sceniska framförandet av en koreografi, samt om betydelsen av samverkan mellan olika yrkesgrupper för att sceniskt arbete ska fungera. Eleverna ska också ges inblick i och förståelse för arbetslivets villkor i kontakter med scenmiljöer och relevanta yrkesgrupper.

Genom undervisningen ska eleverna även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förhålla sig till olika former av instruktioner och vara en del av en konstnärlig helhet där dansteknik och musikalitet ingår, liksom att kommunicera med publiken.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka, memorera och gestalta koreografiskt material. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmågan att variera gestaltningar efter olika konstnärliga förhållningssätt och sammanhang.

Eleverna ska ges förutsättningar att träna och arbeta självständigt med dansteknisk och konstnärlig problemlösning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta med en partner och i grupp. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för och reflektera över träningsprocess och resultat. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en förtrogenhet med dansens koder och konventioner liksom förmågan att kommunicera med dansens begrepp och uttryck.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hälsa och livsstil, ergonomi och andra faktorer som påverkar kropp och träning samt om hur en god arbetsmiljö kan främjas. Utbildningen ska även ge eleverna förutsättningar att ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till dansens traditioner i repertoar och utövande. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som rör etiskt förhållningssätt och upphovsrätt i relation till scenkonstnärligt arbete.

Genom undervisningen i ämnet dans ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda dansteknik, formspråk, stil och konstnärliga förhållningssätt i klassisk balett, modern nutida dans och andra dansgenrer,
 • anpassa dansteknik till musikaliska aspekter och till rum och sammanhang,
 • improvisera och skapa rörelser i nuet,
 • tillämpa arbetsprocessens olika delar fram till det sceniska framförandet av en koreografi och att då använda dansens koder och konventioner,
 • tolka och memorera danstekniskt och koreografiskt rörelsematerial,
 • förhålla sig till olika former av instruktioner, samspela med andra och vara en del av en konstnärlig helhet där dansteknik och musikalitet ingår,
 • ta ansvar för och reflektera över träningsprocessen och resultatet utifrån faktorer som påverkar kropp och träning, och
 • kommunicera med dansens begrepp och uttryck.

Centralt innehåll

I årskurs 4-6

I årskurs 4–6

Dansteknik

 • Koder och konventioner som används vid dansteknisk träning.
 • Träningsprocessens delar: förberedelser, uppvärmning, memorering av rörelser och korrektioner, kontinuerlig träning samt sambandet mellan träningsprocessen och den danstekniska utvecklingen.
 • Metoder för reflektion över träningsprocess och kunskapsutveckling.
 • Förhållningssätt till problemlösande feedback.
 • Konstnärligt förhållningssätt till träning.
 • Träning av uthållighet och fokusering.

Klassisk balett

 • Dansteknisk träning i klassisk balett med successivt stegrad intensitet och svårighetsgrad.
 • Övningar vid stången, mitten, diagonaler och allegro med betoning på stil, form, linjerenhet, koordination och nyanser i rörelsekvaliteter.
 • Tåspetsträning som krävs för den kvinnliga dansaren med betoning på artikulation, styrka och stabilitet i grundteknik.
 • Teknikträning som krävs för den manliga dansaren med betoning på artikulation, styrka och stabilitet i grundteknik.
 • Anatomiskt funktionell placering och utåtrotation.
 • Dansens relation till och samspel med olika typer av levande musik.
 • Grundläggande begrepp och uttryck för klassisk balett.

Modern nutida dans

 • Dansteknisk träning i modern nutida dans med successivt stegrad intensitet och svårighetsgrad.
 • Övningar med grundläggande rörelsevokabulär som innehåller drop, fall, swing och rörelser i och ur balans samt rörelsekvaliteter som till exempel tyngd, energi och flöde.
 • Utforskande av kroppens rörelsemöjligheter.
 • Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av levande musik.
 • Rörelseuttryckets dynamik i förhållande till musikens fraser, rytm och dynamik.
 • Begrepp och uttryck inom modern nutida dans.

Dansteknisk breddning

 • Sceniska folkdansers uttryck.
 • Utveckling av känsla för stil, musik, rytm och teknik typisk för sceniska folkdanser.
 • Utveckling av känsla för formationer, samdans och följsamhet i par och i grupp.
 • Begrepp och uttryck inom scenisk folkdans.

Dansträning

 • Övningar som stärker elevernas placering och danstekniska utveckling.
 • Övningar som ger fysisk kroppskännedom. Golvträning med fokus på placering, styrka och smidighet, koordinationsträning och enkla akrobatiska moment.
 • Tekniker för uppvärmning, träning av styrka, skadeförebyggande träning samt avspännings- och återhämtningskunskap.
 • Hälsa och livsstil, kroppsideal, jämställdhet och genusaspekter, ergonomi och arbetsmiljö.
 • Begrepp och uttryck inom dansträning.

Dansgestaltning

 • Koder och konventioner som används vid repetitioner och vid sceniska produktioner.
 • Repetitionsprocessens delar.
 • Det egna konstnärliga förhållningssättet i relation till koreografier.
 • Dansens relation till musik, puls, taktarter, fraser och dynamik.
 • Träning av uthållighet och fokusering.
 • Förhållningssätt till problemlösande feedback.
 • Metoder för reflektion över dansens konstnärliga uttryck.

Improvisation

 • Improvisation som teknik och metod för skapande.
 • Improvisation utifrån olika instruktioner.
 • Improvisation där rörelser skapas i nuet utifrån nyfikenhet, fantasi och lust.
 • Konstnärlig medvetenhet och känsla för dans som uttrycksmedel.
 • Eget skapande.

Scenisk verksamhet

 • Konstnärliga och tekniska färdigheter: variationer i konstnärligt uttryck som förbereder eleven inför det sceniska arbetet och publikmötet.
 • Övning i ensembledans.
 • Övning i gestaltning utifrån olika koreografiers estetiska uttryck.
 • Grundläggande yrkeskunskap med dess koder och konventioner.
 • Sceniskt framförande.

I årskurs 7-9

I årskurs 7–9

Dansteknik

 • Koder och konventioner som används vid dansteknisk träning.
 • Träningsprocessens delar: förberedelser, uppvärmning, memorering av rörelser och korrektioner, kontinuerlig träning samt sambandet mellan träningsprocessen och den danstekniska utvecklingen.
 • Metoder för reflektion över träningsprocess och kunskapsutveckling.
 • Förhållningssätt till problemlösande feedback.
 • Konstnärligt förhållningssätt till träning.
 • Träning av uthållighet och fokusering.

Klassisk balett

 • Dansteknisk träning i klassisk balett med successivt stegrad intensitet och svårighetsgrad.
 • Övningar vid stången, mitten, diagonaler och hopp med betoning på stil, form, linjerenhet, koordination och nyanser i rörelsekvaliteter.
 • Allegro- och piruetträning i fördjupad grundteknik.
 • Tåspetsträning som krävs för den kvinnliga dansaren med betoning på artikulation, styrka och stabilitet i fördjupad grundteknik.
 • Teknikträning som krävs för den manliga dansaren med betoning på artikulation, styrka och stabilitet i fördjupad grundteknik.
 • Anatomiskt funktionell placering och utåtrotation.
 • Dansens relation till och samspel med olika typer av levande musik.
 • Pas de deux med betoning på följsamhet, styrka, stabilitet och kontroll.
 • Grundläggande begrepp och uttryck för klassisk balett.

Modern nutida dans

 • Dansteknisk träning i modern nutida dans med successivt stegrad intensitet och svårighetsgrad.
 • Övningar med rörelsevokabulär som innehåller drop, fall, swing och rörelser i och ur balans samt rörelsekvaliteter, till exempel tyngd, energi och flöde.
 • Utforskande av kroppens rörelsemöjligheter.
 • Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av levande musik.
 • Rörelseuttryckets dynamik i förhållande till musikens fraser, rytm och dynamik.
 • Begrepp och uttryck inom modern nutida dans.

Dansteknisk breddning

 • Grundläggande träning i jazzdans med betoning på att utveckla en rörelsevokabulär när det gäller stil och tydlighet, samt dynamik när det gäller tyngd, flöde och tid. Rörelsernas förhållande till musikens dynamik.
 • Utveckling av musikalitet och rytmisk medvetenhet specifikt för jazzdans.
 • Grundläggande streetdans.
 • Sceniska folkdanser med successivt stegrad svårighetsgrad.
 • Utveckling av känsla för stil, musik, rytm och teknik typisk för sceniska folkdanser.
 • Utveckling av känsla för formationer, samdans och följsamhet i par och i grupp.
 • Begrepp och uttryck för jazzdans, streetdans och scenisk folkdans.

Dansträning

 • Övningar som stärker elevernas placering och danstekniska utveckling.
 • Övningar som ger fysisk kroppskännedom. Golvträning med fokus på placering, styrka och smidighet, koordinationsträning och enkla akrobatiska moment.
 • Tekniker för uppvärmning, träning av styrka, skadeförebyggande träning samt avspännings- och återhämtningskunskap.
 • Hälsa och livsstil, kroppsideal, jämställdhet och genusaspekter, ergonomi och arbetsmiljö.
 • Konditionsträning.
 • Stretching.

Dansgestaltning

 • Koder och konventioner som används vid repetitioner och vid sceniska produktioner.
 • Repetitionsprocessens delar.
 • Fördjupat arbete med det egna konstnärliga förhållningssättet i relation till koreografier.
 • Dansens relation till musik, puls, taktarter, fraser och dynamik.
 • Träning av uthållighet och fokusering.
 • Förhållningssätt till problemlösande feedback.
 • Metoder för reflektion över dansens konstnärliga uttryck.

Improvisation

 • Improvisation som teknik och metod för skapande.
 • Improvisation utifrån olika instruktioner, där impulser kan komma från den egna eller andras kroppar, rekvisita, text, rum eller musik.
 • Improvisation där rörelser skapas i nuet utifrån nyfikenhet, fantasi och lust.
 • Konstnärlig medvetenhet och känsla för dans som uttrycksmedel.
 • Samarbete och interaktion med andra genom att följa, leda samt ge och ta impulser.
 • Eget skapande.

Repertoar och scenisk verksamhet

 • Repertoar från den klassiska baletten med pas de deux.
 • Repertoar från den moderna nutida dansen med partnering.
 • Övning i ensembledans och i solistiska uppgifter.
 • Övning i gestaltning utifrån olika koreografiers estetiska uttryck.
 • Coachning inklusive soloträning.
 • Övning i repetitionsarbete med coach, balettmästare eller repetitör som förbereder eleven inför det sceniska arbetet och publikmötet.
 • Utveckling av konstnärliga och tekniska färdigheter: rolltolkning, variationer i det konstnärliga uttrycket som förbereder eleven inför det sceniska arbetet och publikmötet.
 • Grundläggande yrkeskunskap med dess koder och konventioner.
 • Sceniskt framförande.

Betygskriterier för slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan utföra rörelsevokabulär i den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk. I en av dessa genrer utför eleven rörelsevokabulär med viss säkerhet. I den andra genren utför eleven rörelsevokabulär på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven utför på ett i huvudsak fungerande sätt variationer i rörelsekvaliteter, rörelseflöde och dynamik. Eleven anpassar med viss säkerhet danstekniken till den egna kroppen i förhållande till rummet och andra medverkande samt följer och anpassar till viss del danstekniken till olika musikaliska aspekter. Eleven kan förhålla sig konstnärligt till dansteknik och visar det genom att med viss säkerhet anpassa sina rörelser till genrens formspråk och stilkrav.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt utföra rörelsevokabulär i andra dansgenrers formspråk.

Eleven improviserar genom att med viss säkerhet associera och skapa rörelser utifrån olika instruktioner. Eleven kan med viss säkerhet tolka och memorera enkelt danstekniskt och koreografiskt rörelsematerial. Eleven framför koreografier med i huvudsak fungerande scenisk närvaro och relevant uttryck.

Eleven kan med viss säkerhet tillämpa träningsprocessens delar och de koder och konventioner som används vid dansteknisk träning, samt vid repetitionsprocessen. Eleven fokuserar i nuet med viss säkerhet och visar det genom att på ett i huvudsak fungerande sätt vara uppmärksam på de uppgifter som ska utföras. Eleven kan med viss anpassning interagera och samspela med andra elever utifrån olika former av instruktioner.

Eleven genomför på ett i huvudsak fungerande sätt en bredd av träningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Eleven kan föra enkla resonemang om träningsprocessen och de danstekniska resultaten och kan med viss säkerhet utveckla de danstekniska färdigheterna. Eleven kan beskriva någon faktor som påverkar kropp och träning och ger exempel på enkelt identifierbara samband mellan denna faktor och dansteknikträningen.

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande begrepp och uttryck för ämnesområdet.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan utföra rörelsevokabulär i den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk. I en av dessa genrer utför eleven rörelsevokabulär med säkerhet. I den andra genren utför eleven rörelsevokabulär på ett fungerande sätt.

Eleven utför på ett fungerande sätt variationer i rörelsekvaliteter, rörelseflöde och dynamik. Eleven anpassar med säkerhet danstekniken till den egna kroppen i förhållande till rummet och andra medverkande samt följer och anpassar danstekniken till olika musikaliska aspekter. Eleven kan förhålla sig konstnärligt till dansteknik och visar det genom att med relativt god säkerhet anpassa sina rörelser till genrens formspråk och stilkrav.

Eleven kan på ett fungerande sätt utföra rörelsevokabulär i andra dansgenrers formspråk.

Eleven improviserar genom att med säkerhet associera och skapa rörelser utifrån olika instruktioner. Eleven kan med säkerhet tolka och memorera enkelt danstekniskt och koreografiskt rörelsematerial. Eleven framför koreografier med fungerande scenisk närvaro och relevant uttryck.

Eleven kan med säkerhet tillämpa träningsprocessens delar och de koder och konventioner som används vid dansteknisk träning, samt vid repetitionsprocessen. Eleven fokuserar i nuet med säkerhet och visar det genom att på ett fungerande sätt vara uppmärksam på de uppgifter som ska utföras. Eleven kan med anpassning interagera och samspela med andra elever utifrån olika former av instruktioner.

Eleven genomför på ett fungerande sätt en bredd av träningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Eleven kan föra utvecklade resonemang om träningsprocessen och de danstekniska resultaten och kan med säkerhet utveckla de danstekniska färdigheterna. Eleven kan beskriva några faktorer som påverkar kropp och träning och ger exempel på förhållandevis komplexa samband mellan dessa faktorer och dansteknikträningen.

Eleven kan med säkerhet använda grundläggande begrepp och uttryck för ämnesområdet.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan utföra rörelsevokabulär i den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk. I en av dessa genrer utför eleven rörelsevokabulär med god säkerhet. I den andra genren utför eleven rörelsevokabulär på ett väl fungerande sätt.

Eleven utför på ett väl fungerande sätt variationer i rörelsekvaliteter, rörelseflöde och dynamik. Eleven anpassar med god säkerhet danstekniken till den egna kroppen i förhållande till rummet och andra medverkande samt följer och anpassar väl danstekniken till olika musikaliska aspekter. Eleven kan förhålla sig konstnärligt till dansteknik och visar det genom att med god säkerhet anpassa sina rörelser till genrens formspråk och stilkrav.

Eleven kan på ett fungerande sätt utföra rörelsevokabulär i andra dansgenrers formspråk.

Eleven improviserar genom att med god säkerhet associera och skapa rörelser utifrån olika instruktioner. Eleven kan med god säkerhet tolka och memorera enkelt danstekniskt och koreografiskt rörelsematerial. Eleven framför koreografier med väl fungerande scenisk närvaro och relevant uttryck.

Eleven kan med god säkerhet tillämpa träningsprocessens delar och de koder och konventioner som används vid dansteknisk träning, samt vid repetitionsprocessen. Eleven fokuserar i nuet med god säkerhet och visar det genom att på ett väl fungerande sätt vara uppmärksam på de uppgifter som ska utföras. Eleven kan med god anpassning interagera och samspela med andra elever utifrån olika former av instruktioner.

Eleven genomför på ett väl fungerande sätt en bredd av träningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om träningsprocessen och de danstekniska resultaten och kan med god säkerhet utveckla de danstekniska färdigheterna. Eleven kan beskriva några faktorer som påverkar kropp och träning och ger exempel på komplexa samband mellan dessa faktorer och dansteknikträningen.

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande begrepp och uttryck för ämnesområdet.

Betygskriterier för slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan utföra rörelsevokabulär i den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk. I en av dessa genrer utför eleven rörelsevokabulär med viss säkerhet. I den andra genren utför eleven rörelsevokabulär på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven utför på ett i huvudsak fungerande sätt variationer i rörelsekvaliteter, rörelseflöde och dynamik. Eleven anpassar med viss säkerhet danstekniken till den egna kroppen i förhållande till rummet och andra medverkande samt följer och anpassar till viss del danstekniken till olika musikaliska aspekter. Eleven kan förhålla sig konstnärligt till dansteknik och visar det genom att med viss säkerhet anpassa sina rörelser till genrens formspråk och stilkrav.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt utföra rörelsevokabulär i andra dansgenrers formspråk.

Eleven improviserar genom att med viss säkerhet associera och skapa rörelser utifrån olika instruktioner. Eleven kan med viss säkerhet tolka och memorera danstekniskt och koreografiskt rörelsematerial. Eleven framför med tillfredställande resultat koreografier med scenisk närvaro och relevant uttryck.

Eleven kan med viss säkerhet tillämpa träningsprocessens delar och de koder och konventioner som används vid dansteknisk träning, samt vid repetitionsprocessen och sceniska produktioner. Eleven fokuserar i nuet med viss säkerhet och visar det genom att på ett i huvudsak fungerande sätt vara uppmärksam på de uppgifter som ska utföras under träningsprocessen och på scenen. Eleven kan med viss anpassning interagera och samspela med andra elever utifrån olika former av instruktioner. Eleven kan med viss säkerhet tillämpa och bearbeta feedback och visar det genom att till viss del korrigera och anpassa aktiviteten till syftet och sammanhanget.

Eleven genomför på ett i huvudsak fungerande sätt en bredd av träningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Eleven kan föra enkla resonemang om träningsprocessen och de danstekniska resultaten och kan med viss säkerhet utveckla och förfina de danstekniska färdigheterna. Eleven kan beskriva någon faktor som påverkar kropp och träning och förklarar enkelt identifierbara samband mellan denna faktor och dansteknikträningen.

Eleven kan med viss säkerhet kommunicera med andra inom yrkesområdet och använder då grundläggande begrepp och uttryck för ämnesområdet.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan utföra rörelsevokabulär i den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk. I en av dessa genrer utför eleven rörelsevokabulär med säkerhet. I den andra genren utför eleven rörelsevokabulär på ett fungerande sätt.

Eleven utför på ett fungerande sätt variationer i rörelsekvaliteter, rörelseflöde och dynamik. Eleven anpassar med säkerhet danstekniken till den egna kroppen i förhållande till rummet och andra medverkande samt följer och anpassar danstekniken till olika musikaliska aspekter. Eleven kan förhålla sig konstnärligt till dansteknik och visar det genom att med relativt god säkerhet anpassa sina rörelser till genrens formspråk och stilkrav.

Eleven kan på ett fungerande sätt utföra rörelsevokabulär i andra dansgenrers formspråk.

Eleven improviserar genom att med säkerhet associera och skapa rörelser utifrån olika instruktioner. Eleven kan med säkerhet tolka och memorera danstekniskt och koreografiskt rörelsematerial. Eleven framför med gott resultat koreografier med scenisk närvaro och relevant uttryck.

Eleven kan med säkerhet tillämpa träningsprocessens delar och de koder och konventioner som används vid dansteknisk träning, samt vid repetitionsprocessen och sceniska produktioner. Eleven fokuserar i nuet med säkerhet och visar det genom att på ett fungerande sätt vara uppmärksam på de uppgifter som ska utföras under träningsprocessen och på scenen. Eleven kan med anpassning interagera och samspela med andra elever utifrån olika former av instruktioner. Eleven kan med säkerhet tillämpa och bearbeta feedback och visar det genom att korrigera och anpassa aktiviteten till syftet och sammanhanget.

Eleven genomför på ett fungerande sätt en bredd av träningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Eleven kan föra utvecklade resonemang om träningsprocessen och de danstekniska resultaten och kan med säkerhet utveckla och förfina de danstekniska färdigheterna. Eleven kan beskriva några faktorer som påverkar kropp och träning och förklarar förhållandevis komplexa samband mellan dessa faktorer och dansteknikträningen.

Eleven kan med säkerhet kommunicera med andra inom yrkesområdet och använder då grundläggande begrepp och uttryck för ämnesområdet.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan utföra rörelsevokabulär i den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk. I en av dessa genrer utför eleven rörelsevokabulär med god säkerhet. I den andra genren utför eleven rörelsevokabulär på ett väl fungerande sätt.

Eleven utför på ett väl fungerande sätt variationer i rörelsekvaliteter, rörelseflöde och dynamik. Eleven anpassar med god säkerhet danstekniken till den egna kroppen i förhållande till rummet och andra medverkande samt följer och anpassar väl danstekniken till olika musikaliska aspekter. Eleven kan förhålla sig konstnärligt till dansteknik och visar det genom att med god säkerhet anpassa sina rörelser till genrens formspråk och stilkrav.

Eleven kan på ett fungerande sätt utföra rörelsevokabulär i andra dansgenrers formspråk.

Eleven improviserar genom att med god säkerhet associera och skapa rörelser utifrån olika instruktioner. Eleven kan med god säkerhet tolka och memorera danstekniskt och koreografiskt rörelsematerial. Eleven framför med mycket gott resultat koreografier med scenisk närvaro och relevant uttryck.

Eleven kan med god säkerhet tillämpa träningsprocessens delar och de koder och konventioner som används vid dansteknisk träning, samt vid repetitionsprocessen och sceniska produktioner. Eleven fokuserar i nuet med god säkerhet och visar det genom att på ett väl fungerande sätt vara uppmärksam på de uppgifter som ska utföras under träningsprocessen och på scenen. Eleven kan med god anpassning interagera och samspela med andra elever utifrån olika former av instruktioner. Eleven kan med god säkerhet tillämpa och bearbeta feedback och visar det genom att väl korrigera och anpassa aktiviteten till syftet och sammanhanget.

Eleven genomför på ett väl fungerande sätt en bredd av träningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om träningsprocessen och de danstekniska resultaten och kan med god säkerhet utveckla och förfina de danstekniska färdigheterna. Eleven kan beskriva några faktorer som påverkar kropp och träning och förklarar komplexa samband mellan dessa faktorer och dansteknikträningen.

Eleven kan med god säkerhet kommunicera med andra inom yrkesområdet och använder då grundläggande begrepp och uttryck för ämnesområdet.

META - GRGRDAN01, from 2017-07-01, v.3, grund 2011:13, ändring 2011:13, tom VERSIONINFO -