Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här.

Moderna språk

GRGRMSP01gr12

Kursplan - Moderna språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

I årskurs 4–9, inom ramen för elevens val

I årskurs 4–9, inom ramen för elevens val

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
 • Åsikter och känslor.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel på skyltar och i reklam.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkel information och enkla meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

I årskurs 4–9, inom ramen för elevens val, kinesiska

I årskurs 4–9, inom ramen för elevens val, kinesiska

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Lyssna – reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av dialoger och samtal.
 • Sånger och ramsor.
 • Information och enkla meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta fonem, tonem och betydelsebärande ord samt för att dra slutsatser om innehållet.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och grundläggande satsstrukturer.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Tala och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen med betoning på uttal och grundläggande satsstrukturer samt fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Läsa – reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Enkla meddelanden och skrivna dialoger.
 • Olika hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter, även principer för streckordning och analys av teckendelar.

Skriva – produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter, till exempel presentationer, meddelanden och skrivna dialoger.
 • Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval, kinesiska

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval, kinesiska

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Lyssna – reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Enkla dialoger och samtal.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkel information och enkla meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Tala och samtala – produktion och interaktion

 • Korta, enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Läsa – reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Enkla meddelanden och skrivna dialoger.
 • Olika hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • De förenklade tecknens uppbyggnad i de texter eleverna möter.

Skriva – produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Korta, enkla texter, till exempel meddelanden.
 • Hur några vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval, kinesiska

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval, kinesiska

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
 • Åsikter och känslor.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där kinesiska används. Kinesiskans utbredning i världen.

Lyssna – reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av dialoger och samtal.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form, samt sånger.
 • Information och meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet.
 • Olika sätt att orientera sig i och välja talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation och grammatiska strukturer i det språk eleverna möter.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Tala och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen med betoning på uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Läsa – reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande och berättande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Meddelanden och information på till exempel skyltar.
 • Strategier för att använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • Olika sätt att orientera sig i texter och hitta information på internet och i andra medier.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter, även principer för streckordning och analys av teckendelar.

Skriva – produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Presentationer, meddelanden, beskrivningar och skrivna dialoger.
 • Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6, inom ramen för elevens val

Inom ramen för elevens val

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för elevens val

Inom ramen för elevens val

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6, inom ramen för språkval

Inom ramen för språkval

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för språkval

Inom ramen för språkval

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6, inom ramen för elevens val, kinesiska

Inom ramen för elevens val, kinesiska

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kan förstå mycket vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan skriva några vanligt förekommande tecken för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kan förstå mycket vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan skriva några vanligt förekommande tecken för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kan förstå vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan använda sig av några vanligt förekommande tecken, för att skriva mycket korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för elevens val, kinesiska

Inom ramen för elevens val, kinesiska

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan använda sig av några vanligt förekommande tecken, för att med viss säkerhet skriva korta enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan använda sig av några vanligt förekommande tecken, för att med säkerhet skriva korta enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven i viss utsträckning använda sig av strategier för lyssnande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan använda sig av flera vanligt förekommande tecken, för att med säkerhet skriva korta enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6, inom ramen för språkval, kinesiska

Inom ramen för språkval, kinesiska

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kan förstå mycket vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan skriva några vanligt förekommande tecken för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kan förstå mycket vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan skriva några vanligt förekommande tecken för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kan förstå vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan använda sig av några vanligt förekommande tecken, för att skriva mycket korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, inom ramen för språkval, kinesiska

Inom ramen för språkval, kinesiska

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.

Eleven kan med viss relevans välja och använda talad kinesiska av enkel karaktär från olika medier i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, kan eleven välja och använda sig av någon lässtrategi.

Eleven kan hitta och med viss relevans använda skriftlig information från olika medier i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga ramställningar med förenklade tecken kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I skriftlig interaktion med förenklade tecken kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.

Eleven kan på ett relevant sätt välja och använda talad kinesiska av enkel karaktär från olika medier i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation, kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av lässtrategier.

Eleven kan på ett relevant sätt använda skriftlig information från olika medier i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion med förenklade tecken kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap

och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.

Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt välja och använda talad kinesiska av enkel karaktär från olika medier i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation, kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av lässtrategier.

Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda skriftlig information från olika medier i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och inom områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

META - GRGRMSP01, from 2018-07-20, v.12, grund 2010:37, ändring 2010:37, tom VERSIONINFO -