Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk

GRGRMOM01gr4

Kursplan - Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Gen­om språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är be­ty­delsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livså­skådningar, generationer och språk möts.

Romer är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Romani chib är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella mino­ritets­språkens ställning i Sverige är i stort behov av att stärkas. För att säkra språ­kens framtid i landet är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Språken är viktiga kulturbärare som uttrycker gemensamma erfarenheter, vär­den och kunskaper som förenar de nationella minoriteterna i Sverige med män­niskor som talar samma språk i andra delar av världen. Att ha kunskaper i språket och om minoritetens kultur kan ge nya perspektiv på den egna iden­tite­ten och stärker möjligheterna till deltagande i samhällslivet i Sverige och andra länder.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet modersmål – romani chib som nationellt minoritets­språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kun­skaper om minoritetens kultur. Genom undervisningen ska eleverna ges möj­lighet att utveckla sin flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin iden­titet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att samtala, läsa och skri­va på det nationella minoritetsspråket. Genom undervisningen ska ele­ver­na ges möjlighet att möta och utveckla kunskaper om texter på språket i olika gen­rer. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla en all­sidig kommunikativ förmåga, språklig säkerhet i tal och skrift samt tilltro till sin förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det inne­bär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kun­skaper om hur man formulerar sig och samspelar med andra i tal och skrift, lik­som en medvetenhet om hur språkbruket varierar beroende på situation och sociala sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den nationella minoritetens historia, kulturella uttryck och traditioner. Ele­ver­na ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper om den nationella mino­ritetens musik, litteratur och andra estetiska uttrycksformer. Vidare ska ele­verna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om det nationella mino­ritets­språkets ursprung, utveckling och nutida status.

Undervisningen i ämnet modersmål – romani chib som nationellt mino­ritets­språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förståelse av romani chib i tal och skrift,
 • kunskaper om sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och
 • kunskaper om språkets ursprung, utveckling och nutida status.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3, inom ramen för romani chib som förstaspråk

I årskurs 1–3, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att an­passa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för skrivande av olika typer av texter om ämnen som är väl­be­kan­ta för eleven.
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet på romani chib och sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om vardagliga företeelser och händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mot­tagare.
 • Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.

Texter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitel­böcker, dikter, sagor och sånger.
 • Faktatexter för barn.
 • Texter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycks­former.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.

Romsk kultur

 • Romers liv i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv, till exempel tradi­tioner och högtider inom olika romska grupper.
 • Romskt kulturarv i olika former, till exempel hantverkstraditioner, lekar, mu­sik och andra estetiska uttryck.
 • Språkområden där elevernas varieteter av romani chib talas.

I årskurs 4–6, inom ramen för romani chib som förstaspråk

I årskurs 4–6, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
 • Strategier för skrivande av berättande texter och faktatexter med anpass­ning till deras uppbyggnad och språkliga drag.
 • Romani chibs grundläggande struktur med stavningsregler, böjnings­möns­ter och meningsbyggnad.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och hän­delser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälp­me­del för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Texter

 • Berättande texter och poetiska texter samt faktatexter för barn och unga från områden där romani chib används.
 • Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Tex­ter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och be­grepps nyanser och värdeladdning.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.
 • Likheter och skillnader mellan talad och skriven romani chib.

Romsk kultur

 • Romers levnadsvillkor i dag och genom historien i Sverige och andra delar av världen.
 • Romskt kulturarv i olika former, till exempel traditionell och modern romsk matkultur, musik och dans.
 • Några samhällsfrågor som berör romer i dag.

I årskurs 7–9, inom ramen för romani chib som förstaspråk

I årskurs 7–9, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier.
 • Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud sam­spelar.
 • Romani chibs struktur med ordbildning, böjningsmönster, ordklasser och sats­delar.
 • Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tankar, känslor, åsikter och aktuella händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Olika varieteter av talad romani chib.

Texter

 • Skönlitteratur för ungdomar. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.
 • Berättande texter och poetiska texter med anknytning till romska traditio­ner och kulturella uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och be­grepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och samman­hang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Likheter och skillnader mellan olika varieteter av romani chib.

Romsk kultur

 • Romani chibs ursprung, utveckling och framtid. Den romska kulturens vill­kor i relation till olika majoritetssamhällen under olika tider. Organi­sa­tio­ner som arbetar för att främja romani chib och den romska kul­tu­ren.
 • Romskt kulturarv i olika former, till exempel musik och andra estetiska uttryck.
 • Några romska författare och deras verk.
 • Några aktuella samhällsfrågor som berör romer, även i jämförelse med lik­nan­de frågor hos andra nationella minoriteter i Sverige.

I årskurs 1–3, inom ramen för romani chib som andraspråk

I årskurs 1–3, inom ramen för romani chib som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka ord och fraser i enkla texter.
 • Strategier för skrivande av enkla presentationer, beskrivningar och med­delan­den.
 • Alfabetet på romani chib och sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om ämnesområden som är välbekanta för eleven, till exempel in­tres­sen, personer och platser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet i talad romani chib, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation i det språk eleverna mö­ter.

Texter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, dik­ter, sagor och sånger.
 • Enkla instruerande och beskrivande texter.
 • Enkla texter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycks­for­mer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.

Romsk kultur

 • Romers liv i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv, till exempel tradi­tioner och högtider inom olika romska grupper.
 • Romskt kulturarv i olika former, till exempel hantverkstraditioner, lekar, musik och andra estetiska uttryck.
 • Språkområden där elevernas varieteter av romani chib talas.

I årskurs 4–6, inom ramen för romani chib som andraspråk

I årskurs 4–6, inom ramen för romani chib som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka enkla texter från olika medier.
 • Strategier för skrivande av enkla berättande texter, beskrivningar och ins­truk­tioner.
 • Språkliga företeelser, däribland stavningsregler och grammatiska struk­tu­rer, i det språk eleverna möter.
 • Olika sätt att orientera sig i anvisade skriftliga källor av olika slag för att hitta enkel information och använda den i egen produktion och interaktion.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om ämnesområden som är välbekanta för eleven, till exempel var­dagliga situationer, händelser och aktiviteter.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talad romani chib, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester, frågor och omformuleringar.
 • Olika sätt att orientera sig i anvisade muntliga källor av olika slag för att hitta enkel information och använda den i egen produktion och interaktion.

Texter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, dik­ter, sagor och sånger.
 • Enkla instruerande och beskrivande texter.
 • Enkla texter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycks­for­mer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och till­tals­ord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Romsk kultur

 • Romers levnadsvillkor i dag och genom historien i Sverige och andra delar av världen.
 • Romskt kulturarv i olika former, till exempel traditionell och modern romsk matkultur, musik och dans.
 • Några samhällsfrågor som berör romer i dag.

I årskurs 7–9, inom ramen för romani chib som andraspråk

I årskurs 7–9, inom ramen för romani chib som andraspråk

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier.
 • Berättelser och beskrivningar i form av sammanhängande text.
 • Språkliga företeelser, däribland stavning, grammatiska strukturer och fasta språk­liga uttryck, i det språk eleverna möter.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av skriftliga källor av oli­ka slag för användning i egen produktion och interaktion.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal och diskussioner om ämnesområden som är välbekanta för eleven, till exempel olika slags händelseförlopp samt egna och andras erfarenheter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mot­tagare.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talad romani chib, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor samt b­e­kräf­tande fraser och uttryck.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Texter

 • Berättelser och annan fiktion för ungdomar. Sånger och dikter.
 • Instruerande och beskrivande texter. Texternas syfte, innehåll och några av deras typiska språkliga drag.
 • Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Tex­ter med anknytning till romska traditioner och kulturella uttrycksformer.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och be­grepps nyanser och värdeladdning.
 • Ord och begrepp med anknytning till romsk kultur.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta samtal samt oli­ka typer av muntliga och skriftliga framställningar.
 • Likheter och skillnader mellan talad och skriven romani chib.

Romsk kultur

 • Romani chibs ursprung, utveckling och framtid. Den romska kulturens vill­kor i relation till olika majoritetssamhällen under olika tider. Organi­satio­ner som arbetar för att främja romani chib och den romska kul­tu­ren.
 • Romskt kulturarv i olika former, till exempel musik och andra estetiska ut­tryck.
 • Några romska författare och vilka verk de är kända för.
 • Några aktuella samhällsfrågor som berör romer, även i jämförelse med lik­nan­de frågor hos andra nationella minoriteter i Sverige.

BETYGSKRITERIER I ÄMNET MODERSMÅL – ROMANI CHIB SOM NATIONELLT MINORITETSSPRÅK

Betygskriterier för slutet av årskurs 6, inom ramen för romani chib som förstaspråk

Inom ramen för romani chib som förstaspråk

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet.

Eleven läser olika texter med visst flyt och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven ger enkla exempel på sociala, historiska och kulturella företeelser som berör romer.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och relativt god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet.

Eleven läser olika texter med relativt gott flyt och visar god läsförståelse. Eleven för utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven ger utvecklade exempel på sociala, historiska och kulturella företeelser som berör romer.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet.

Eleven läser olika texter med gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Eleven för välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven ger välutvecklade exempel på sociala, historiska och kulturella företeelser som berör romer.

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom tolkar och för eleven enkla resonemang om budskap i olika texter.

Eleven för enkla resonemang om företeelser, levnadsvillkor och samhällsfrågor som berör romer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om romani chibs ursprung, utveckling och språkets ställning i Sverige.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande struktur, innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.

Eleven läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom tolkar och för eleven utvecklade resonemang om budskap i olika texter.

Eleven för utvecklade resonemang om företeelser, levnadsvillkor och samhällsfrågor som berör romer.

Eleven visar goda kunskaper om romani chibs ursprung, utveckling och språkets ställning i Sverige.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Eleven läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom tolkar och för eleven välutvecklade resonemang om budskap i olika texter.

Eleven för välutvecklade resonemang om företeelser, levnadsvillkor och samhällsfrågor som berör romer.

Eleven visar mycket goda kunskaper om romani chibs ursprung, utveckling och språkets ställning i Sverige.

Betygskriterier för slutet av årskurs 6, inom ramen för romani som andraspråk

Inom ramen för romani som andraspråk

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven ger enkla exempel på sociala, historiska och kulturella företeelser som berör romer.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven ger utvecklade exempel på sociala, historiska och kulturella företeelser som berör romer.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven ger välutvecklade exempel på sociala, historiska och kulturella företeelser som berör romer.

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven för enkla resonemang om företeelser, levnadsvillkor och samhällsfrågor som berör romer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om romani chibs ursprung, utveckling och språkets ställning i Sverige.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven för utvecklade resonemang om företeelser, levnadsvillkor och samhällsfrågor som berör romer.

Eleven visar goda kunskaper om romani chibs ursprung, utveckling och språkets ställning i Sverige.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven för välutvecklade resonemang om företeelser, levnadsvillkor och samhällsfrågor som berör romer.

Eleven visar mycket goda kunskaper om romani chibs ursprung, utveckling och språkets ställning i Sverige.