Slöjd

GRGRSLJ01gr14

Kursplan - Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av verktyg är ett sätt för männi­skan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som inne­bär att söka konkreta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd inne­bär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar krea­tivi­te­ten och handlingsberedskapen samt stärker tilltron till den egna förmågan att hantera olika praktiska problem i vardagen. Detta är betydelsefullt för in­di­videns och samhällets utveckling och för att främja hållbar utveckling.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att form­ge och framställa föremål genom att arbeta med olika material och hant­verks­tekniker. Eleverna ska i arbetet ges möjligheter att utveckla sin skick­lig­het i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Genom under­visningen ska eleverna även ges förutsättningar att arbeta med färg, form och funktion för att skapa olika estetiska och kulturella uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer samt över­väga olika lösningar och tillvägagångssätt i slöjdarbetet. På så sätt ska under­visningen väcka elevernas nyfikenhet och lust att undersöka och experi­men­tera med olika material, hantverkstekniker och uttryck, samt att ta sig an upp­gifter på ett kreativt sätt. I undervisningen ska eleverna även få möta såväl äldre tiders hantverksföremål och slöjdtraditioner som nutida design för att in­spi­reras i det egna skapandet. Vidare ska undervisningen bidra till att ele­ver­na utvecklar förmågan att använda slöjdspecifika begrepp som be­skriver arbets­processer, material, verktyg och hantverkstekniker.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att reflektera över arbets­processer och resultat för att fördjupa sitt lärande. Genom reflektion både i arbe­tet och när det är slutfört kan eleverna utveckla medvetenhet om vad som känne­tecknar kvalitet i utförande och resultat. Eleverna ska också ges förut­sätt­ningar att utveckla förmågan att välja och hantera material för att främja håll­bar utveckling. Därigenom kan undervisningen bidra till att eleverna ut­veck­lar ett miljömedvetet förhållningssätt. Eleverna ska även ges möjligheter att utveckla kunskaper om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med slöjd­arbete.

Undervisningen i ämnet slöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
 • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

I årskurs 1–3

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
 • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
 • Undersökande av olika materials egenskaper.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.
 • Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.

I årskurs 4-6

I årskurs 4–6

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.
 • Slöjdmaterials ursprung, framställning och miljöpåverkan, till exempel tenn, bomullstyg, teak och läder.
 • Resurshushållning genom återbruk av material.

I årskurs 7-9

I årskurs 7–9

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
 • Jämförelser mellan olika slöjdmaterial utifrån deras kvalitet och påverkan på miljön, till exempel mellan natur- och konstmaterial, förnybara och icke för­nybara material.
 • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.

BETYGSKRITERIER I ÄMNET SLÖJD

Betygskriterier för slutet av årskurs 6

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven formger och framställer på ett delvis genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven formger och framställer på ett genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven formger och framställer på ett väl genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Betygskriterier för slutet av årskurs 9

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett delvis genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven utvecklar i viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven för enkla resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven utvecklar i relativt stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven för utvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövarsystematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven för välutvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.