Så använder du läroplanen för grundskolan

Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. Läroplanen innehåller flera delar.

De inledande delarna handlar om skolans uppdrag, grundläggande värden samt övergripande mål och riktlinjer. De är viktiga eftersom de gäller för skolans och lärares arbete oberoende av vilket ämne som lärare undervisar i.

Läroplanen innehåller även kursplaner för varje ämne. Kursplanerna består av delarna syfte, centralt innehåll och betygskriterier eller kriterier för bedömning. De olika delarna avser att styra olika aspekter av lärarens arbete men behöver läsas i sin helhet och förstås i relation till varandra.

Hur används kursplanen?

När läraren planerar och genomför sin undervisning tar hen sin utgångspunkt i syftet och det centrala innehållet. Där beskrivs vad eleverna ska lära sig och vilka förmågor, attityder och förhållningssätt som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Läraren avgör hur det centrala innehållet ska behandlas på bästa sätt utifrån elevgruppen och sin yrkeskunskap.

Vid betygssättning använder läraren betygskriterierna. De ska läsas och tolkas utifrån syftet och det centrala innehållet samt den undervisning som läraren har bedrivit. I årskurser där betyg inte sätts använder läraren kriterier för bedömning av kunskaper för att hålla sig informerad om elevens kunskapsutveckling och hur undervisningen fungerar.

Skolverkets publikation Så använder du kursplanerna ger dig fördjupad information och exempel i olika ämnen på hur kursplanerna är uppbyggda, hur deras olika delar förhåller sig till varandra samt om betygsskalan och betygssättning.

Så använder du kursplanerna

Kommentarmaterial till kursplanerna i grundskolan

Senast uppdaterad 11 augusti 2022