Timplan för grundskolan

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.

Timplan för elever som börjar årskurs 1-9 höstterminen 2024

Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

80

-

100

240

Engelska

60

220

-

200

480

Hem- och konsumentkunskap

-

-

40

90

130

Idrott och hälsa

140

180

-

280

600

Matematik

420

410

-

400

1 230

Musik

80

80

-

80

240

Naturorienterande ämnen

145

216

-

289

650

Biologi

-

60

-

80

-

Fysik

-

60

-

80

-

Kemi

-

60

-

80

-

Samhällsorienterande ämnen

200

375

-

405

980

Geografi

-

75

-

80

-

Historia

-

90

-

100

-

Religionskunskap

-

75

-

80

-

Samhällskunskap

-

75

-

90

-

Slöjd

50

140

-

140

330

Svenska eller svenska som andraspråk

680

520

-

290

1 490

Teknik

47

65

-

88

200

Språkval

-

48

-

272

320

Totalt antal garanterade timmar

1 882

2 334

40

2 634

6 890

Därav skolans val

-

-

-

-

600

Skolans val och språkval från höstterminen 2024

 • Skolor får inte längre använda tid från språkvalet till skolans val.
 • Nybörjarspråk, som tidigare kunde läsas inom ramen för elevens val, kan organiseras inom ramen för skolans val.

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 36 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 80 timmar i respektive ämne. Resterande 49 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid i respektive ämne. Resterande 60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid i respektive ämne. Resterande 55 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, språkval och matematik får dock inte minskas.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundskolan

 • Om den totala undervisningstiden 10 kap. 5 § skollagen.
 • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2-4 och 6 §§ skolförordningen.
 • Om undervisningstid, språkval och skolans val 9 kap. 3 - 9 och 11 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 10 kap. 5 § skollagen. Nyanlända elever kan i vissa fall läsa med prioriterad timplan eller anpassad timplan.

Timplan för elever som började årskurs 1-9 höstterminen 2023

Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

50

80

-

100

230

Engelska

60

220

-

200

480

Hem- och konsumentkunskap

-

-

36

82

118

Idrott och hälsa

140

180

-

280

600

Matematik

420

410

-

400

1 230

Musik

70

80

-

80

230

Naturorienterande ämnen

143

193

-

264

600

Biologi

-

55

-

75

-

Fysik

-

55

-

75

-

Kemi

-

55

-

75

-

Samhällsorienterande ämnen

200

333

-

352

885

Geografi

-

70

-

75

-

Historia

-

70

-

75

-

Religionskunskap

-

70

-

75

-

Samhällskunskap

-

70

-

75

-

Slöjd

50

140

-

140

330

Svenska eller svenska som andraspråk

680

520

-

290

1 490

Teknik

47

65

-

88

200

Språkval

-

48

-

272

320

Elevens val

-

-

-

-

177

Totalt antal garanterade timmar

1 860

2 269

36

2 548

6 890

Därav skolans val

-

-

-

-

600

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade minst 55 timmars undervisning i respektive ämne. De resterande 28 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade minst 75 timmars undervisning i respektive ämne. De resterande 39 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade minst 70 timmars undervisning i respektive ämne. De resterande 53 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade minst 75 timmars undervisning i respektive ämne. De resterande 52 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundskolan

 • Om den totala undervisningstiden 10 kap. 5 § skollagen.
 • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2-4 och 6 §§ skolförordningen.
 • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 9 kap. 3- 9 och 11 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen Länk till annan webbplats.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 10 kap. 5 § skollagen. Bestämmelserna om prioriterad timplan finns i 9 kap. 4 a § skolförordningen. Prioriterad timplan kan innebära avvikelser från antalet timmar per ämne.

Nyanländas rätt till utbildning och vad som gäller för prioriterad timplan Länk till annan webbplats.

Äldre timplaner

Den här timplanen gällde för elever som började årskurs 9 höstterminen 2020.

Så många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne respektive timmar

Bild: 230 tim
Hem- och konsumentkunskap: 118 tim
Idrott och hälsa: 500 tim
Musik: 230 tim
Slöjd: 330 tim
Svenska eller svenska som andraspråk: 1 490 tim
Engelska: 480 tim
Matematik: 1 125 tim
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap: 885 tim
Biologi, fysik, kemi, teknik: 800 tim
Språkval: 320 tim
Elevens val: 382 tim
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val 600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).

Senast uppdaterad 29 april 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

  Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.

  Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

  Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste skolan bedöma elevens kunskaper.

  Det ska framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska detta anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.

  Mer om stödåtgärder för nyanlända Länk till annan webbplats.

  Källa: 3 kap 12 h § skollagen