Timplan för grundskolan

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, i timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena.

Timplan utan stadieindelning

Timplan utan stadieindelning, gäller för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Timmar

Bild

230

Hem- och konsumentkunskap

118

Idrott och hälsa

500

Musik

230

Slöjd

330

Svenska eller svenska som andraspråk

1 490

Engelska

480

Matematik

1 125

Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap

885

Biologi, fysik, kemi, teknik

 800

Språkval

320

Elevens val

382

Totalt garanterat antal timmar

6 890

Därav skolans val

600

 

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).

Fördela undervisningstid med hänsyn till nationella prov

Huvudmannen behöver ta hänsyn till när nationella prov ska genomföras när undervisningstiden fördelas mellan årskurserna. Det är angeläget att inte avsluta ämnen före den sista årskursen och därmed begränsa elevernas möjligheter att nå de högre betygsstegen och hindra lärare från att använda resultaten på de nationella proven som stöd vid betygssättningen.

Stadieindelad timplan

Stadieindelad timplan, gäller för elever som börjar årskurs 1-6 höstterminen 2018.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

50

80


100

230

Engelska

60

220


200

480

Hem- och konsumentkunskap36

82

118

Idrott och hälsa

140

160


200

500

Matematik

420

410


295

1125

Musik

70

80


80

230

Naturorienterande ämnen

143

193


264

600

Biologi


55


75

 

Fysik


55


75


Kemi


55


75


Samhällsorienterande ämnen

200

333


352

885

Geografi


70


75


Historia


70


75


Religionskunskap


70


75


Samhällskunskap


70


75


Slöjd

50

140


140

330

Svenska eller svenska som andraspråk

680

520


290

1490

Teknik

47

65


88

200

Språkval


48


272

320

Elevens val

382

Totalt garanterat antal timmar

1860

2249

36

2363

6890

Därav skolans val

600

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. De resterande 28 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 39 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. De resterande 53 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 52 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundskolan

När skolor planerar inför hösten 2018 kan det vara bra att läsa igenom de bestämmelser i skollagen och skolförordningen som rör timplanerna. Skolorna behöver till exempel också se till att eleverna även i årskurs 1-6 får den totala undervisningstid som de har rätt till enligt skollagen.

  • Om den totala undervisningstiden: skollagen 10 kap 5 §.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: skolförordningen 3 kap, 2, 3, 4 och 6 §.
  • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val: skolförordningen 9 kap, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9 och 11 §.

Gå till skollagens 10 kaplänk till annan webbplats

Gå till skolförordningenlänk till annan webbplats

Moderna språk och teckenspråk

Skolverket har lämnat ett förslag till stadieindelat centralt innehåll i kursplanen för moderna språk och teckenspråk för hörande till regeringen. Regeringen har ännu inte fattat beslut om kursplanerna. Skolverkets förslag finns att läsa i redovisningen till regeringen.

Läs Skolverkets förslag till stadieindelat centralt innehåll i moderna språk och teckenspråk för hörande

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns  i skollagen: 10 kap. 5 §. Bestämmelserna om prioriterad timplan finns i 9 kap. 4 a § skolförordningen. Prioriterad timplan kan innebära avvikelser från antalet timmar per ämne.

Fördela undervisningstid med hänsyn till nationella prov

Huvudmannen behöver ta hänsyn till när nationella prov ska genomföras när undervisningstiden fördelas mellan årskurserna. Det är angeläget att inte avsluta ämnen före den sista årskursen och därmed begränsa elevernas möjligheter att nå de högre betygsstegen och hindra lärare från att använda resultaten på de nationella proven som stöd vid betygssättningen.

Till toppen Gå till toppen på sidan