Från och med höstterminen 2019 får eleverna mer garanterad undervisningstid i matematik och idrott och hälsa. Läs mer om förändringarna i timplanen

Timplan för grundskolan

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.

Det finns två timplaner som gäller från och med läsåret 2019/20:

  • Stadieindelad timplan för elever som börjar årskurs 1-7 höstterminen 2019.
  • Timplan utan stadieindelning för elever som börjar årskurs 8 eller 9 höstterminen 2019.

Stadieindelad timplan

Den här timplanen gäller för elever som börjar årskurs 1-7 höstterminen 2019.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

50

80


100

230

Engelska

60

220


200

480

Hem- och konsumentkunskap36

82

118

Idrott och hälsa

140

180


280

600

Matematik

420

410


400

1 230

Musik

70

80


80

230

Naturorienterande ämnen

143

193


264

600

Biologi


55


75


Fysik


55


75


Kemi


55


75


Samhällsorienterande ämnen

200

333


352

885

Geografi


70


75


Historia


70


75


Religionskunskap


70


75


Samhällskunskap


70


75


Slöjd

50

140


140

330

Svenska eller svenska som andraspråk

680

520


290

1 490

Teknik

47

65


88

200

Språkval


48


272

320

Elevens val

177

Totalt antal garanterade timmar

1 860

2 249*

36

2 363*

6 890

Därav skolans val

600

*På grund av räknefel i skolförordning (SKOLFS 2011:185) stämmer inte totalt garanterat antal timmar för mellanstadiet och högstadiet i tabellen ovan. Rätt totalt garanterat antal timmar när man räknar ihop timmarna för alla ämnen är 2269 timmar för mellanstadiet och 2548 timmar för högstadiet. Övriga antal timmar i tabellen är rätt.

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade minst 55 timmars undervisning i respektive ämne. De resterande 28 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade minst 75 timmars undervisning i respektive ämne. De resterande 39 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade minst 70 timmars undervisning i respektive ämne. De resterande 53 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade minst 75 timmars undervisning i respektive ämne. De resterande 52 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundskolan

  • Om den totala undervisningstiden 10 kap. 5 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2-4 och 6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 9 kap. 3- 9 och 11 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningenlänk till annan webbplats

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 10 kap. 5 § skollagen. Bestämmelserna om prioriterad timplan finns i 9 kap. 4 a § skolförordningen. Prioriterad timplan kan innebära avvikelser från antalet timmar per ämne.

Nyanländas rätt till utbildning och vad som gäller för prioriterad timplanlänk till annan webbplats

Anpassad timplan ska anges i betygsdokumentet

Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska det anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.

Mer matematik och idrott och hälsa från höstterminen 2019

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan mer garanterad undervisningstid i matematik och i idrott och hälsa. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val.

Så fördelas timmarna

I matematik utökas undervisningstiden med 105 timmar. De 105 extra timmarna är förlagda till högstadiet. Det innebär att elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019 ska få totalt 400 timmars undervisning i matematik på högstadiet.

I idrott och hälsa utökas undervisningstiden med 100 timmar. Av dem är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha totalt 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och de elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019 ska ha 280 timmar på högstadiet. Skolverket föreslog att timmarna skulle förläggas till årskurserna 6­­-9. Regeringen instämmer i det, trots att timmarna formellt fördelas stadievis på mellan- och högstadiet.

I elevens val minskar undervisningstiden med 205 timmar. Totalt blir undervisningstiden 177 timmar i årskurs 1-9 .

Timplan utan stadieindelning

Den här timplanen gäller för elever som börjar årskurs 8-9 höstterminen 2019.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Ämne
Timmar
Bild230
Hem- och konsumentkunskap118
Idrott och hälsa500
Musik230
Slöjd330
Svenska eller svenska som andraspråk1 490
Engelska480
Matematik1 125
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap885
Biologi, fysik, kemi, teknik 800
Språkval320
Elevens val382
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).

Tidigare timplan

Den här timplanen gällde för läsåret 2018/19.

Stadieindelad timplan läsåret 2018/19

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

50

80


100

230

Engelska

60

220


200

480

Hem- och konsumentkunskap36

82

118

Idrott och hälsa

140

160


200

500

Matematik

420

410


295

1 125

Musik

70

80


80

230

Naturorienterande ämnen

143

193


264

600

Biologi


55


75


Fysik


55


75


Kemi


55


75


Samhällsorienterande ämnen

200

333


352

885

Geografi


70


75


Historia


70


75


Religionskunskap


70


75


Samhällskunskap


70


75


Slöjd

50

140


140

330

Svenska eller svenska som andraspråk

680

520


290

1 490

Teknik

47

65


88

200

Språkval


48


272

320

Elevens val

382

Totalt antal garanterade timmar

1 860

2 249

36

2 363

6 890

Därav skolans val

600

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. De resterande 28 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 39 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. De resterande 53 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 52 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Senast uppdaterad 27 augusti 2019

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.

Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste skolan bedöma elevens kunskaper.

Mer om stödåtgärder för nyanländalänk till annan webbplats

Källa: 3 kap 12 h § skollagen