Timplan för grundskolan

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, i timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena.

Stadieindelad timplan

Den stadieindelade timplanen gäller för elever som börjar årskurs 1-6 höstterminen 2018.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Ämne
Lågstadiet
Mellanstadiet
Låg- och mellanstadiet
Högstadiet
Totalt
Bild
50
80

100
230
Engelska
60
220

200
480
Hem- och konsumentkunskap


36
82
118
Idrott och hälsa
140
160

200
500
Matematik
420
410

295
1 125
Musik
70
80

80
230
Naturorienterande ämnen
143
193

264
600
Biologi

55

75
 
Fysik

55

75

Kemi

55

75

Samhällsorienterande ämnen
200
333

352
885
Geografi

70

75

Historia

70

75

Religionskunskap

70

75

Samhällskunskap

70

75

Slöjd
50
140

140
330
Svenska eller svenska som andraspråk
680
520

290
1 490
Teknik
47
65

88
200
Språkval

48

272
320
Elevens val
382
Totalt garanterat antal timmar
1 860
2 249
36
2 363
6 890
Därav skolans val
600

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. De resterande 28 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 39 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. De resterande 53 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 52 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundskolan

När skolor planerar inför hösten 2018 kan det vara bra att läsa igenom de bestämmelser i skollagen och skolförordningen som rör timplanerna. Skolorna behöver till exempel också se till att eleverna även i årskurs 1-6 får den totala undervisningstid som de har rätt till enligt skollagen.

  • Om den totala undervisningstiden 10 kap. 5 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2-4 och 6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 9 kap. 3- 9 och 11 §§ skolförordningen.

Läs skollagen och skolförordningen

Moderna språk och teckenspråk

Skolverket har lämnat ett förslag till stadieindelat centralt innehåll i kursplanen för moderna språk och teckenspråk för hörande till regeringen. Regeringen har ännu inte fattat beslut om kursplanerna. Skolverkets förslag finns att läsa i redovisningen till regeringen.

Läs Skolverkets förslag till stadieindelat centralt innehåll i moderna språk och teckenspråk för hörande

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns  i 10 kap. 5 § skollagen. Bestämmelserna om prioriterad timplan finns i 9 kap. 4 a § skolförordningen. Prioriterad timplan kan innebära avvikelser från antalet timmar per ämne.

Timplan utan stadieindelning

Timplan utan stadieindelning, gäller för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Ämne
Timmar
Bild230
Hem- och konsumentkunskap118
Idrott och hälsa500
Musik230
Slöjd330
Svenska eller svenska som andraspråk1 490
Engelska480
Matematik1 125
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap885
Biologi, fysik, kemi, teknik 800
Språkval320
Elevens val382
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).