Från och med höstterminen 2019 får eleverna mer garanterad undervisningstid i matematik och idrott och hälsa. Mer om förändringarna i timplanen

Timplan för grundskolan

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena.

Det finns två timplaner som är aktuella för elever från och med höstterminen 2019:

  • timplan utan stadieindelning som gäller för elever som börjar årskurs 8 eller 9 höstterminen 2019
  • stadieindelad som gäller för elever som börjar årskurs 1-7 höstterminen 2019.

Det finns dessutom en stadieindelad timplan som endast gäller för elever som går i årskurs 1-6, detta gäller endast för läsåret 2018/19.

Stadieindelad timplan läsåret 2018/19

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

50

80


100

230

Engelska

60

220


200

480

Hem- och konsumentkunskap36

82

118

Idrott och hälsa

140

160


200

500

Matematik

420

410


295

1 125

Musik

70

80


80

230

Naturorienterande ämnen

143

193


264

600

Biologi


55


75


Fysik


55


75


Kemi


55


75


Samhällsorienterande ämnen

200

333


352

885

Geografi


70


75


Historia


70


75


Religionskunskap


70


75


Samhällskunskap


70


75


Slöjd

50

140


140

330

Svenska eller svenska som andraspråk

680

520


290

1 490

Teknik

47

65


88

200

Språkval


48


272

320

Elevens val

382

Totalt antal garanterade timmar

1 860

2 249

36

2 363

6 890

Därav skolans val

600

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. De resterande 28 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 39 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. De resterande 53 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 52 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundskolan

När skolor planerar inför hösten 2018 kan det vara bra att läsa igenom de bestämmelser i skollagen och skolförordningen som rör timplanerna. Skolorna behöver till exempel också se till att eleverna även i årskurs 1-6 får den totala undervisningstid som de har rätt till enligt skollagen.

  • Om den totala undervisningstiden 10 kap. 5 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2-4 och 6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 9 kap. 3- 9 och 11 §§ skolförordningen.

Läs skollagen och skolförordningen

Moderna språk och teckenspråk

Sedan höstterminen 2018 börjar alla elever som läser moderna språk i grundskolan, specialskolan och sameskolan sitt språkval senast i årskurs 6. Det centrala innehållet har blivit stadieindelat och det finns kunskapskrav för årskurs 6.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns  i 10 kap. 5 § skollagen. Bestämmelserna om prioriterad timplan finns i 9 kap. 4 a § skolförordningen. Prioriterad timplan kan innebära avvikelser från antalet timmar per ämne.

Nyanländas rätt till utbildning och vad som gäller för prioriterad timplan

Anpassad timplan ska anges i betygsdokumentet

Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska detta anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.

Timplan utan stadieindelning

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Ämne
Timmar
Bild230
Hem- och konsumentkunskap118
Idrott och hälsa500
Musik230
Slöjd330
Svenska eller svenska som andraspråk1 490
Engelska480
Matematik1 125
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap885
Biologi, fysik, kemi, teknik 800
Språkval320
Elevens val382
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).

Stadieindelad timplan från läsåret 2019/20

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

50

80


100

230

Engelska

60

220


200

480

Hem- och konsumentkunskap36

82

118

Idrott och hälsa

140

180


280

600

Matematik

420

410


400

1 230

Musik

70

80


80

230

Naturorienterande ämnen

143

193


264

600

Biologi


55


75


Fysik


55


75


Kemi


55


75


Samhällsorienterande ämnen

200

333


352

885

Geografi


70


75


Historia


70


75


Religionskunskap


70


75


Samhällskunskap


70


75


Slöjd

50

140


140

330

Svenska eller svenska som andraspråk

680

520


290

1 490

Teknik

47

65


88

200

Språkval


48


272

320

Elevens val

177

Totalt antal garanterade timmar

1 860

2 249*

36

2 363*

6 890

Därav skolans val

600

*På grund av räknefel i skolförordning (SKOLFS 2011:185) stämmer inte totalt garanterat antal timmar för mellanstadiet och högstadiet i tabellen ovan. Rätt totalt garanterat antal timmar när man räknar ihop timmarna för alla ämnen är 2269 timmar för mellanstadiet och 2548 timmar för högstadiet. Övriga antal timmar i tabellen är rätt.

Mer matematik och idrott och hälsa från höstterminen 2019

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. 

Så fördelas timmarna på mellan- och högstadiet

I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från höstterminen 2019.

I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 280 timmar på högstadiet. Skolverket föreslog att timmarna skulle förläggas till årskurserna 6­­–9. Regeringen instämmer i det, trots att timmarna formellt fördelas stadievis på mellan- och högstadiet.

Undervisningstiden i elevens val kommer därmed att minska med 205 timmar till totalt 177 timmar.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.

Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste skolan bedöma elevens kunskaper.

Mer om stödåtgärder för nyanländalänk till annan webbplats

Källa: 3 kap 12 h § skollagen