Ämne - Dansgestaltning

Ämne - Dansgestaltning

Ämnet dansgestaltning är till sin karaktär konstnärligt och behandlar gestaltning inom flera dansgenrer. Genrerna kan vara historiska eller samtida. I ämnet behandlas gestaltningsarbete utifrån dansarens och koreografens perspektiv men även utifrån publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i gestaltningsarbete där tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap bildar en bas tillsammans med relationen till publiken. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur dansens rörelseuttryck och formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer.

Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till gestaltningsarbetet och utveckla förmåga att variera uttryck efter olika typer av dans- och musikaliska kompositioner och sammanhang.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition samt hur dessa faktorer bygger på olika förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer.

Undervisningen ska dessutom ge eleverna möjlighet att utveckla praktiska kunskaper i sceniskt arbete, hur olika konstnärliga uttryck kan samverka i ett sceniskt framförande samt kunskaper om frågor som rör etiska förhållningssätt, upphovsrätt och arbetsmiljö.

Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i ämnet och ska därför ingå i undervisningen. En del av den konstnärliga processen består av analys och tolkning av både egna, andra elevers och professionellas gestaltningar. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att analysera och tolka egna och andras gestaltningar samt använda begrepp i samband med gestaltningsarbetet.

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att analysera, tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material, både individuellt och i grupp. Förmåga att använda danstekniska kunskaper i gestaltning.
 2. Förmåga att i danssituationen improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet.
 4. Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. Förmåga att skapa dans i olika konstellationer. Kunskaper om olika koreografiska förhållningssätt.
 5. Förmåga att ta initiativ, uttrycka idéer och omsätta dem i en konstnärlig process samt att reflektera över konstnärliga processer.
 6. Kunskaper om sceniskt arbete samt förmåga att kommunicera med medaktörer och publik, utifrån olika estetiska förhållningssätt.
 7. Förmåga att analysera, diskutera och reflektera över egna, andra elevers och professionellas gestaltningar och koreografier.
 8. Kunskaper om de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
 9. Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga processer och produktioner.

Kurser i ämnet

 • Dansgestaltning 1, 100 poäng.
 • Dansgestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansgestaltning 1.
 • Dansimprovisation, 100 poäng.
 • Dansimprovisation och komposition, 100 poäng.
 • Koreografi, 100 poäng.
 • Repertoar, 100 poäng.

Dansgestaltning 1, 100 poäng

Kurskod: DANDAN01

Kursen dansgestaltning 1 omfattar punkterna 1–5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 4–5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tolkning av koreografiskt material med betoning på repetitionsprocessen och på att följa koreografiska instruktioner.
 • Instuderingsarbete, tolkningsarbete och gestaltningsarbete.
 • Musikalisk puls, dynamik och periodicitet.
 • Spatial uppfattning.
 • Improvisation som rörelseteknik och metod för skapande.
 • Undersökande av rörelser och skapande i nuet.
 • Samarbete och interaktion med andra.
 • Grundläggande kompositionsverktyg, till exempel nivåer, riktningar, dynamik, repetition och variationer, solo och grupp.
 • Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva.
 • Yrkesroller och funktion hos dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om till exempel upphovsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med tillfredsställande resultat. Dessutom utför eleven i huvudsak gestaltningen på ett tillfredsställande sätt. I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats i rummet.

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att skapa rörelser. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i ett fåtal kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån enskilda teman.

Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår.

Eleven diskuterar översiktligt funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Dessutom redogör eleven översiktligt för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat. Dessutom utför eleven gestaltningen på ett tillfredsställande sätt. I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls, provar olika dynamik inom koreografins formspråk samt håller spatialt sin plats i rummet.

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att undersöka och skapa rörelser med olika kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och till andra i rummet.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån flera teman.

Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår samt tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt.

Eleven diskuterar utförligt funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Dessutom redogör eleven utförligt för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat. Dessutom utför eleven gestaltningen på ett tillfredsställande sätt. I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls, tolkar det koreografiska materialet, varierar rörelsens dynamik och rörelsekvaliteter inom koreografins formspråk, anpassar gestaltningen till musikens dynamik samt håller spatialt sin plats och förhåller sig till de andra i rummet.

Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att kontinuerligt associera, undersöka och skapa rörelser med olika kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa samt tar initiativ som leder improvisationen vidare.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och till andra i rummet.

Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem på ett kreativt sätt utifrån flera teman.

Eleven uttrycker sig med säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår samt presenterar idéer och tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Dansgestaltning 2, 100 poäng

Kurskod: DANDAN02

Kursen dansgestaltning 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tolkning av koreografiskt material, tolknings- och gestaltningsarbete med betoning på resultat och framförande.
 • Improvisation som rörelseteknik och metod för skapande.
 • Undersökande av rörelser och skapande i nuet.
 • Samarbete och interaktion med andra, ansvarstagande för både eget och gemensamt arbete.
 • Skapande i olika konstellationer, med olika kompositionsmetoder och med olika koreografiska arbetssätt.
 • Deltagande i och reflektion över konstnärliga processer, både individuella och kollektiva, samt lyhördhet i konstnärligt arbete.
 • Praktisk sceniskt arbete och sceniska framföranden.
 • Begrepp, till exempel uttryck och närvaro, och metoder för att analysera, diskutera och reflektera över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med tillfredsställande resultat samt använder med tillfredsställande resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet. I gestaltningen utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk. Dessutom uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats i rummet.

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa rörelser med olika kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att huvudsakligen följa.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i några kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån flera teman.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår. I arbetet är eleven delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.

Eleven framför med viss säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat samt använder med gott resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet. Detta gör eleven i olika gestaltningar. I gestaltningarna utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk samt varierar rörelseuttrycket på ett personligt sätt. Dessutom uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats och förhåller sig till andra personer i rummet.

Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa rörelser med olika kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem kreativt utifrån flera teman.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår. I arbetet är eleven delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.

Eleven framför med viss säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden samt kommunicerar med viss säkerhet med publiken. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion resonerar eleven om alternativa resultat av det gestaltande arbetet samt använder med viss säkerhet adekvata begrepp.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat samt använder med gott resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet. Detta gör eleven i olika gestaltningar. Under instuderingsarbetet löser eleven svårigheter genom att pröva olika lösningar. I gestaltningarna använder eleven ett korrekt formspråk, utför rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk samt varierar rörelseuttrycket på ett personligt sätt. Dessutom uttrycker eleven musikens puls och periodicitet och håller spatialt sin plats och förhåller sig till andra personer i rummet.

Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar på ett kreativt sätt hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa, undersöka och fördjupa variationen av rörelser med olika kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa samt tar initiativ till rörelser som leder improvisationen vidare.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner, undersöka och förhålla sig till dem och andra i rummet.

Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem kreativt och konsekvent utifrån flera teman i ett utforskande arbete.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår. I arbetet presenterar eleven idéer, är delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.

Eleven framför med säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden samt kommunicerar med säkerhet med publiken. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion resonerar eleven om alternativa resultat av det gestaltande arbetet samt använder med säkerhet adekvata begrepp.

Dansimprovisation, 100 poäng

Kurskod: DANDAS0

Kursen dansimprovisation omfattar punkterna 2–3 och 5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Undersökande förhållningssätt till rörelser och skapande i nuet.
 • Improvisation utifrån olika instruktioner, där impulser kan komma från den egna eller andras kroppar, rekvisita, text, rum eller musik.
 • Improvisation med betoning på dynamiska kvaliteter, till exemepel energi, flöde och tyngd.
 • Kontaktimprovisation.
 • Samarbete och interaktion med andra genom att följa, leda samt ge och ta impulser.
 • Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva.
 • Begrepp och metoder för reflektioner över processen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare genom att huvudsakligen följa. Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.

Eleven improviserar med dynamik, flöde och tyngd och använder sig med viss säkerhet vid kontaktimprovisation av andras tyngd.

Eleven interagerar med viss säkerhet med andra i improvisationssituationer och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.

Eleven medverkar i den konstnärliga process som improvisation utgör genom att med viss säkerhet utforska rörelser. Eleven gör en enkel reflektion och diskuterar översiktligt vad som hänt under processen.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, undersöka och skapa rörelser. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare genom att följa och svara genom att ge nya impulser. Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik för att utveckla improvisationsarbetet.

Eleven improviserar med olika dynamiska kvaliteter, flöde och tyngd och använder sig med viss säkerhet vid kontaktimprovisation både av andras tyngd och egen tyngd åt andra.

Eleven interagerar med viss säkerhet med andra i improvisationssituationer och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och impulser samt i stunden ta initiativ till hur improvisationen ska ledas vidare.

Eleven medverkar i den konstnärliga process som improvisation utgör genom att med viss säkerhet utforska rörelsevokabulär och rörelsekvaliteter. Eleven gör en välgrundad reflektion och diskuterar utförligt vad som hänt under processen.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, undersöka och skapa rörelser samt fördjupa variationen av rörelser. I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare genom att följa och svara genom att ge nya impulser. Dessutom associerar och skapar eleven med säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik för att utveckla improvisationsarbetet.

Eleven improviserar med rik variation olika dynamiska kvaliteter, flöde och tyngd och använder sig med säkerhet vid kontaktimprovisation både av andras tyngd och av egen tyngd åt andra.

Eleven interagerar med säkerhet med andra i improvisationssituationer och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att kreativt följa instruktioner och impulser samt i stunden ta initiativ till hur improvisationen ska ledas vidare.

Eleven medverkar i den konstnärliga process som improvisation utgör genom att med säkerhet utforska rörelsevokabulär och rörelsekvaliteter samtidigt som hon eller han fördjupar improvisationen genom att stanna kvar i rörelsen. Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion och diskuterar utförligt och nyanserat vad som hänt under processen.

Dansimprovisation och komposition, 100 poäng

Kurskod: DANDAI0

Kursen dansimprovisation och komposition omfattar punkterna 2–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Improvisation utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, där impulser kan komma från den egna kroppen eller andras kroppar, rekvisita, text, rum eller musik.
 • Samarbete och interaktion med andra genom att både följa, leda, ge och ta impulser.
 • Olika kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt samt framförande av kompositioner.
 • Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva.
 • Begrepp och metoder för reflektioner över den konstnärliga processen och kompositionsmaterialet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andras kroppar genom att huvudsakligen följa. Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra genom att huvudsakligen följa impulser.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några kompositionsuppgifter med tillfredsställande resultat några av de principer som kompositionerna utgår ifrån.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer. I arbetet är eleven delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt. Dessutom genomför eleven i samråd med handledare individuella arbeten.

Eleven framför med viss säkerhet några egna kompositioner och redogör översiktligt för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Eleven gör dessutom en enkel reflektion över processen och resultatet och värderar med enkla omdömen andras kompositioner.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser med olika kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andras kroppar genom att följa och leda. Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra genom att både initiera och följa impulser.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i flera kompositionsuppgifter med tillfredsställande resultat några av de principer som hon eller han undersöker och utvecklar i kompositionerna.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer. I arbetet är eleven både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar. Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare individuella arbeten.

Eleven framför med viss säkerhet några egna kompositioner och redogör utförligt för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Eleven gör en välgrundad reflektion över processen och resultatet och värderar med nyanserade omdömen andras kompositioner.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, skapa, undersöka och fördjupa variationen av komplexa rörelser med olika dynamiska kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andras kroppar genom att variera mellan olika positioner av att ge och ta impulser som leder vidare. Dessutom associerar och skapar eleven med säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra genom att både initiera och följa impulser samt genom att förhålla sig till andra i rummet.

Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter med gott resultat några av de principer som hon eller han undersöker, utvecklar och konsekvent fullföljer i kompositionerna.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer. I arbetet presenterar eleven idéer och är både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar. Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare individuella arbeten.

Eleven framför med säkerhet några egna kompositioner och redogör utförligt och nyanserat för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet samt ger förslag på hur både process och resultat kan förbättras. Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över processen och resultatet och värderar med nyanserade omdömen andras kompositioner.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Koreografi, 100 poäng

Kurskod: DANKOO0

Kursen koreografi omfattar punkterna 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4–5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Samarbete och interaktion med andra.
 • Olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt till tyngd, flöde, tid, rum, musik, variation eller stämning.
 • Olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt och deras relation till estetiska, sociala och kulturella kontexter samt historiska sammanhang.
 • Omsättning av idéer i en konstnärlig process och hur arbetsprocessen genomförs från idé fram till iscensättning av en färdig koreografi framförd inför publik.
 • Praktiskt sceniskt arbete och kommunikation med medaktörer och publik vid sceniska framföranden.
 • Samverkan mellan olika konstarter.
 • Begrepp och metoder för analys och reflektion över eget och andras arbete ur olika aspekter.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.

Eleven skapar i samråd med handledare dans utifrån olika kompositionsmetoder. I kompositionerna organiserar eleven med viss säkerhet rörelserna utifrån enskilda teman som relaterar till någon av komponenterna tyngd, flöde, tid, rum, ljud och musik. I arbetet undersöker eleven olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt samt diskuterar översiktligt hur de relaterar till estetiska, sociala och kulturella kontexter eller historiska sammanhang.

Eleven genomför i samråd med handledare ett mindre projekt och använder i det ett specifikt koreografiskt förhållningssätt. I arbetet samarbetar eleven med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där komposition ingår. Arbetet utgår från en idé och eleven genomför i samråd med handledare arbetsprocessen fram till iscensättning av en färdig koreografi. Eleven är delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt.

Eleven gör enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen andras koreografier. I sina reflektioner och värderingar använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.

Eleven skapar efter samråd med handledare dans utifrån olika kompositionsmetoder. I kompositionerna organiserar eleven med viss säkerhet rörelserna utifrån flera teman som relaterar till tyngd och flöde samt till någon av komponenterna tid, rum, ljud och musik. I arbetet undersöker eleven olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt samt diskuterar utförligt hur de relaterar till estetiska, sociala och kulturella kontexter eller historiska sammanhang.

Eleven genomför efter samråd med handledare ett mindre projekt och använder och undersöker i det ett specifikt koreografiskt förhållningssätt. I arbetet samarbetar eleven med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där komposition ingår. Arbetet utgår från en idé och eleven genomför efter samråd med handledare arbetsprocessen fram till iscensättning av en färdig koreografi framförd inför publik. Eleven är delaktig i samt tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt. I det sceniska arbetet använder eleven flera samverkande konstformer.

Eleven gör välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen andras koreografier. I sina reflektioner och värderingar använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig på ett kreativt sätt till dem och andra i rummet.

Eleven skapar efter samråd med handledare dans utifrån olika kompositionsmetoder. I kompositionerna organiserar och experimenterar eleven med säkerhet rörelserna utifrån flera teman som relaterar till energi, tyngd och flöde samt till någon av komponenterna tid, rum, ljud och musik. I arbetet undersöker eleven olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt samt diskuterar utförligt och nyanserat hur de relaterar till estetiska, sociala och kulturella kontexter eller historiska sammanhang.

Eleven genomför efter samråd med handledare ett mindre projekt och använder i det ett specifikt koreografiskt förhållningssätt. Eleven presenterar idéer, diskuterar dem utförligt och nyanserat. I arbetet samarbetar eleven med säkerhet med andra i konstnärliga processer där komposition ingår. Arbetet utgår från en idé och eleven genomför efter samråd med handledare arbetsprocessen fram till iscensättning av en färdig koreografi framförd inför publik. Eleven är delaktig i samt tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt. I det sceniska arbetet använder eleven flera samverkande konstformer.

Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen andras koreografier. I sina reflektioner och värderingar använder eleven med säkerhet adekvata begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Repertoar, 100 poäng

Kurskod: DANREE0

Kursen repertoar omfattar punkterna 1, 3, 5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika metoder för inlärning av koreografiskt material. Instudering, tolkning, gestaltning och framförande av sedan tidigare färdig och framförd koreografi i form av både soloarbeten och grupparbeten.
 • Koreografins estetiska utgångspunkter och förhållningssätt i förhållande till dansens formspråk, musik, rum, tyngd, flöde och publiken samt det sammanhang dansen presenteras i. Koreografins syn på kropp, genus och etnicitet samt det historiska och kulturella sammanhang där dessa aspekter ingår.
 • Konstnärliga processer.
 • Repetitionsarbete, koder och konventioner för repetitionsarbete och sceniskt arbete.
 • Framförande av koreografi i ett sceniskt sammanhang.
 • Begrepp och metoder för analys av gestaltningsarbete.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik i viss utsträckning på ett stilenligt sätt. I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett i huvudsak korrekt formspråk, uttrycka musikens puls och spatialt hålla sin plats i rummet i relation till andra.

Eleven diskuterar översiktligt estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till några av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån koreografiska exempel, över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning ingår. I arbetet är eleven delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete. Under repetitionsprocessen och vid sceniskt framträdande använder eleven med viss säkerhet sceniska koder och konventioner. I arbetet samspelar eleven i viss utsträckning med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet i samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik.

Eleven gör enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Eleven redogör även översiktligt för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt i relation till de valda koreografierna.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik på ett stilenligt sätt. I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett korrekt formspråk, variera rörelseuttrycket, uttrycka musikens puls och dynamik och relatera till andra och spatialt anpassa sig till förändringar. Eleven löser danstekniska problem i instuderingsarbetet genom att prova olika lösningar.

Eleven diskuterar utförligt estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till flera av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån koreografiska exempel, över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning ingår. I arbetet är eleven delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete. Under repetitionsprocessen och vid sceniskt framträdande använder eleven med säkerhet sceniska koder och konventioner. I arbetet samspelar eleven med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet ansvar genom att anpassa sin roll till helheten samt tar efter samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik.

Eleven gör välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Eleven redogör även utförligt för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Dessutom redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt i relation till de valda koreografierna.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik på ett stilenligt och nyanserat sätt. I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett korrekt formspråk, variera rörelseuttrycket, uttrycka musikens puls och dynamik med ett personligt uttryck och relatera till och spatialt anpassa sig till förändringar. Eleven löser danstekniska problem i instuderingsarbetet genom att prova olika lösningar.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till flera av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras. Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning ingår. I arbetet presenterar eleven utförligt och nyanserat idéer, är delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med säkerhet i gemensamt avancerat gestaltningsarbete. Under repetitionsprocessen och vid sceniskt framträdande använder eleven med säkerhet sceniska koder och konventioner. I arbetet samspelar eleven med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet ansvar genom att anpassa sin roll till helheten samt tar efter samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik.

Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion använder eleven med säkerhet adekvata begrepp.

Eleven redogör även utförligt och nyanserat för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Dessutom redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt i relation till de valda koreografierna.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

META - kod DAN, from 2022-07-01, v.4, grund 2010:172, ändring 2022:61, tom VERSIONINFO - Betygskriterier ersätter kunskapskrav