GÄLLANDE ÄMNESPLAN
Gäller från 1 July 2022

Ämne - Fotografisk bild

Ämne - Fotografisk bild

Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift.

Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika aspekter av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att eleverna ska kunna placera sina egna bilder i ett sammanhang ska de ges möjlighet att utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. Förutom den digitala tekniken kan analogt foto och mörkrumsarbete användas. Eleverna ska ges möjlighet att söka svar på frågor som rör bildens berättande samt granska och tala om egna och andras bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett språk för ämnesområdet samt förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.
 6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling.
 7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
 9. Kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Kurser i ämnet

 • Fotografisk bild 1, 100 poäng.
 • Fotografisk bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 1.
 • Fotografisk bild 3, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 2.
 • Fotografisk bild 4, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 3.

Fotografisk bild 1, 100 poäng

Kurskod: FOTFOT01

Kursen fotografisk bild 1 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3–5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.
 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.
 • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 • Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.

Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare. Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp. Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör eleven översiktligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.

Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Eleven avläser och tolkar några olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp. Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör eleven utförligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.

Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Eleven avläser och tolkar flera olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med säkerhet avancerade begrepp. Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Fotografisk bild 2, 100 poäng

Kurskod: FOTFOT02

Kursen fotografisk bild 2 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utskrtifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.
 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder och bildernas kommunikation. Begrepp inom området.
 • Sambandet mellan bildens innehåll och form samt samverkan mellan bild och text.
 • Presentations- och bildspelsteknik.
 • Fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.
 • Orientering om fotografiets roll i dagens samhälle och inom olika områden, till exempel naturvetenskap, teknik, press, industri, populärkultur och museum.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 • Grundläggande ergonomiska samt miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.

Eleven arbetar i samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage. Resultatet är av tillfredsställande teknisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Dessutom publicerar eleven i samråd med handledare sina bilder i något medium.

Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. Eleven resonerar även översiktligt om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder eleven med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget enkla begrepp med viss säkerhet.

Eleven redogör översiktligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar enkla slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör eleven översiktligt för på vilket sätt hon eller han i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.

Eleven arbetar efter samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage. Resultatet är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck. I arbetet experimenterar eleven med de estetiska uttrycksmedlen. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med gott handlag den tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Dessutom publicerar eleven efter samråd med handledare sina bilder i några medier.

Eleven avläser och tolkar några fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. Eleven resonerar även utförligt om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder eleven med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med viss säkerhet.

Eleven redogör utförligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete. Dessutom redogör eleven utförligt för på vilket sätt hon eller han i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.

Eleven arbetar efter samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage. Resultatet är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet experimenterar eleven med de estetiska uttrycksmedlen. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Dessutom publicerar eleven efter samråd med handledare sina bilder i flera medier.

Eleven avläser och tolkar flera olika fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna utrycker. Eleven resonerar även utförligt och nyanserat om hur innehåll och form samverkar. I tolkningen använder eleven med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med säkerhet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för på vilket sätt eleven i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Fotografisk bild 3, 100 poäng

Kurskod: FOTFOT03

Kursen fotografisk bild 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–5 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv, dvs. arbetsorganisation, arbetsdisciplin, initiativförmåga, omdömesförmåga, tidsramar och kostnadsramar.
 • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.
 • Avancerad studiofotografering och ljussättning med digital utrustning.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.
 • Fördjupning av fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.
 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar, till exempel vad gäller bildmanipulation.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.

Eleven arbetar i samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. Eleven definierar projektets syfte. Resultatet av projekten är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven enkla experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med visst handlag. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

Eleven beskriver översiktligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör översiktligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder eleven med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp.

Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver översiktligt fotografiets betydelse för vardagliga kulturyttringar i dagens samhälle.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.

Eleven arbetar efter samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. Eleven definierar projektets syfte. Resultatet av projekten är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med gott handlag. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

Eleven beskriver utförligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör utförligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder eleven med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp.

Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.

Eleven arbetar efter samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. Eleven definierar projektets syfte. Resultatet av projekten är av god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven avancerade experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med mycket gott handlag. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för flera olika syften och sammanhang samt redogör utförligt och nyanserat för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder eleven med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. Dessutom använder eleven med säkerhet avancerade begrepp.

Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt och nyanserat, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Fotografisk bild 4, 100 poäng

Kurskod: FOTFOT04

Kursen fotografisk bild 4 omfattar punkterna 1–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Utrustning och teknik.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.
 • Initiering, planering och genomförande av fördjupat fotografiskt projekt.
 • Portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.
 • Den fotografiska bilden, rum och rumslighet.
 • Fotografiets berättartraditioner – narration.
 • Den fotografiska bilden i det offentliga rummet.
 • Yrkesmässiga begrepp.
 • Samtida fotografer i Sverige och världen.
 • Nationell och internationell fotografisk upphovsrätt.
 • Etiska frågeställningar och internationella konventioner.
 • Entreprenörskap och företagande.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för den fotografiska konstnärliga processen. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som val av utrustning ger.

Eleven initierar, planerar och genomför i samråd med handledare och med visst handlag ett eget fördjupat projekt. Eleven definierar projektets syfte samt gör en enkel projektplan och väljer med viss säkerhet adekvat utrustning och teknik. Resultatet av projektet är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven enkla experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket. Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet. Eleven använder med viss säkerhet portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.

Eleven resonerar översiktligt, utifrån enkla exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger. Dessutom beskriver eleven översiktligt, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration. Eleven diskuterar översiktligt och hanterar med viss säkerhet fotografi i det offentliga rummet. I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med viss säkerhet enkla yrkesmässiga begrepp.

Eleven redogör översiktligt för samtida fotografer i Sverige och världen. Eleven redogör även översiktligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.

Eleven redogör översiktligt för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för den fotografiska konstnärliga processen. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som val av utrustning ger.

Eleven initierar, planerar och genomför efter samråd med handledare och med gott handlag ett eget fördjupat projekt. Eleven definierar projektets syfte samt gör en genomarbetad projektplan och väljer med viss säkerhet adekvat utrustning och teknik. Resultatet av projektet är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket. Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet. Eleven använder med viss säkerhet portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.

Eleven resonerar utförligt, utifrån välgrundade exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger. Dessutom beskriver eleven utförligt, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration. Eleven diskuterar utförligt och hanterar med viss säkerhet fotografi i det offentliga rummet. I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med viss säkerhet yrkesmässiga begrepp.

Eleven redogör utförligt för samtida fotografer i Sverige och världen. Eleven redogör även utförligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.

Eleven redogör utförligt för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska konstnärliga processen. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som val av utrustning ger.

Eleven initierar, planerar och genomför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag ett eget fördjupat projekt. Eleven definierar projektets syfte samt gör en genomarbetad projektplan och väljer med säkerhet adekvat utrustning och teknik. Resultatet av projektet är av god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven avancerade experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet. Eleven använder med säkerhet portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.

Eleven resonerar utförligt och nyanserat, utifrån välgrundade och nyanserade exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat och hanterar med säkerhet fotografi i det offentliga rummet. I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med säkerhet nyanserade yrkesmässiga begrepp.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för samtida fotografer i Sverige och världen. Eleven redogör även utförligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.


GÄLLANDE VERSION