GÄLLANDE ÄMNESPLAN
Gäller från 1 July 2022

Ämne - Moderna språk

Ämne - Moderna språk

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av målspråket i tal och skrift.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
 3. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 4. Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Kurser i ämnet

 • Moderna språk 1, 100 poäng.
 • Moderna språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan.
 • Moderna språk 3, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.
 • Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3.
 • Moderna språk 5, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 4.
 • Moderna språk 6, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 5.
 • Moderna språk 7, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 6.
 • Kinesiska 1, 100 poäng.
 • Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan.
 • Kinesiska 3, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 2 eller kinesiska inom ramen för språkval i grundskolan.
 • Kinesiska 4, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 3.
 • Kinesiska 5, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 4.
 • Kinesiska 6, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 5.
 • Kinesiska 7, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 6.

Moderna språk 1, 100 poäng

Kurskod: MODXXX01

Kursen moderna språk 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Åsikter och känslor.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger.
 • Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel på skyltar och i reklam.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse och bilder.
 • Olika sätt att orientera sig i anvisade muntliga och skriftliga källor av olika slag för att hitta enkel information att använda i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika situationer.

Produktion och interaktion

 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
 • Strategier för att underlätta samtal, däribland omformuleringar, gester och frågor.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga kommunikationen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar, och förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Moderna språk 2, 100 poäng

Kurskod: MODXXX02

Kursen moderna språk 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Målspråkets utbredning i världen.

Reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.
 • Dialoger, samtal och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Produktion och interaktion

 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Moderna språk 3, 100 poäng

Kurskod: MODXXX03

Kursen moderna språk 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är bekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception

 • Tydligt talat språk, även med inslag av regional variation, och texter, från olika medier.
 • Talat språk och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel dialoger, samtal, intervjuer och enkla nyheter.
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Sökning och värdering av innehåll i ett urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.

Produktion och interaktion

 • Samtal, diskussion och skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, formulera om, förklara, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utvecklat, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Moderna språk 4, 100 poäng

Kurskod: MODXXX04

Kursen moderna språk 4 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna bekanta ämnesområden.
 • Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.
 • Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception

 • Talat språk, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.
 • Talat språk och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och satsbyggnad, ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck samt stavning, i det språk eleverna möter.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Produktion och interaktion

 • Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.
 • Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utvecklat, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Moderna språk 5, 100 poäng

Kurskod: MODXXX05

Kursen moderna språk 5 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.
 • Händelser och händelseförlopp.
 • Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor.
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
 • Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
 • Målspråkets ställning i världen.

Reception

 • Talat språk i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation, och texter, från olika medier.
 • Talat språk och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter.
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
 • Sånger och dikter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.
 • Sökning av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag och utifrån olika syften. Värdering av källornas relevans och trovärdighet.
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ord och fraser, till exempel kollokationer.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom ord och fraser som markerar till exempel orsakssammanhang, talarens inställning, tidsaspekt och avslutning.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar och diskuterar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner och skriftlig interaktion, även digital, med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utvecklat, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Moderna språk 6, 100 poäng

Kurskod: MODXXX06

Kursen moderna språk 6 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.
 • Åsikter, idéer och erfarenheter samt etiska och existentiella frågor.
 • Teman, form och innehåll i film och skönlitteratur. Författarskap i relation till litterär epok.
 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception

 • Talat språk, även i relativt snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.
 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 • Talat språk och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel föredrag, debatter, formella brev och populärvetenskapliga texter.
 • Skönlitteratur, även dikter och dramatik, såväl samtida som utdrag ur äldre verk.
 • Strategier för att dra slutsatser om syfte, synsätt och underförstådd betydelse, till exempel genom att anteckna, ställa sig frågor, identifiera huvudbudskap och använda omvärldskunskap.
 • Sökning av innehåll i större textmängder, eller längre sekvenser av talat språk, i källor av olika slag och utifrån olika syften. Värdering av källornas relevans och tillförlitlighet.
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ordbildning och val av ord, till exempel regionala varianter och kollokationer, i informella och formella sammanhang.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer som uttrycker till exempel orsakssammanhang och jämförelse.
 • Hur attityder, synsätt och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk.
 • Hur det muntliga och skriftliga språk som eleverna möter är uppbyggt för att påverka en tänkt målgrupp.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, förklara, bidra med nya infallsvinklar och anknyta till andras inlägg.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna muntliga och skriftliga framställningar för att anpassa dem efter syfte, sammanhang och genre.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo och i mer formella sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo och i mer formella sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i snabbt tempo och i mer formella sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Moderna språk 7, 100 poäng

Kurskod: MODXXX07

Kursen moderna språk 7 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av viss vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning och valt fördjupningsområde samt till samhälls- och arbetsliv.
 • Åsikter, idéer och erfarenheter.
 • Kulturyttringar i samtiden och historien.
 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt aktuella etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception

 • Talat språk, även i snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.
 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 • Talat språk och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier.
 • Samtida och äldre skönlitteratur inom olika genrer, till exempel dramatik.
 • Strategier för att överblicka och strukturera innehåll från större textmängder eller längre sekvenser av talat språk, till exempel genom att sortera, visualisera, sammanfatta och identifiera det bärande innehållet.
 • Perspektiv och underförstådd betydelse i talat språk och texter.
 • Värdering av användbarhet hos källor av olika slag och utifrån olika syften.
 • Hur variation och anpassning skapas genom komplex meningsbyggnad, interpunktion, ordbildning och stilnivå.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer, effektiv styckeindelning, tes och kärnmeningar.
 • Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar utifrån olika perspektiv, argumenterar, utreder, ansöker och förhandlar.
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.
 • Användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.
 • Strategier för att medverka i och leda samtal med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att inleda, fördela ordet, förklara, sammanfatta och anknyta till andras inlägg.
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar för att anpassa dem efter syfte, genre och stilnivå.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talat språk i relativt snabbt tempo och av avancerad karaktär. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talat språk i relativt snabbt tempo och av avancerad karaktär. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer, och uppfattar även underförstådd betydelse, i talat språk i snabbt tempo och av avancerad karaktär. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer, och uppfattar även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kinesiska 1, 100 poäng

Kurskod: MODZHO01

Kursen kinesiska 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkla meddelanden samt information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på grundläggande satsstrukturer och uttal. Fonem och tonem.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Enkla samtal för kontakt och kommunikation.
 • Enkla presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar.
 • Strategier för att underlätta samtal, däribland gester och frågor.
 • Språkliga företeelser, med betoning på uttal, intonation och grundläggande satsstrukturer samt fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är beskrivande och kontaktskapande, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla meddelanden och skrivna dialoger.
 • Olika hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter. Principer för streckordning och analys av teckendelar.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter, till exempel presentationer, meddelanden och skrivna dialoger.
 • Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar, och förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att med viss säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att med säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven använder flera vanligt förekommande tecken för att med säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Kinesiska 2, 100 poäng

Kurskod: MODZHO02

Kursen kinesiska 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Åsikter och känslor.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där kinesiska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Kinesiskans utbredning i världen.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form, samt sånger.
 • Meddelanden och information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Olika sätt att orientera sig i anvisade muntliga källor av olika slag för att hitta enkel information att använda i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, intonation och grammatiska strukturer, i det språk eleverna möter.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Samtal för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal.
 • Strategier för att underlätta samtal, däribland omformuleringar, gester och frågor.
 • Språkliga företeelser med betoning på uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga kommunikationen.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande, berättande och kontaktskapande, även i kombination med illustrationer.
 • Meddelanden och information, till exempel på skyltar.
 • Strategier för att använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • Sökning av mycket enkel, tydlig information i anvisade skriftliga källor, till exempel för att hitta klockslag, platser och namn.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter. Principer för streckordning och analys av teckendelar.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Presentationer, meddelanden, beskrivningar och skrivna dialoger.
 • Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar, och förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Kinesiska 3, 100 poäng

Kurskod: MODZHO03

Kursen kinesiska 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.
 • Dialoger, samtal och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Meddelanden och information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande till framställningens form och innehåll.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, i det språk eleverna möter.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av samtal.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Samtal för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal.
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande, berättande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Berättelser och annan fiktion.
 • Meddelanden och information, till exempel skyltar och tidtabeller.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i texter och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse och bilder.
 • Strategier för att välja och använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och ordböcker av olika slag.
 • Olika sätt att orientera sig i anvisade skriftliga källor av olika slag för att hitta enkel information att använda i egen produktion och interaktion.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter. Principer för streckordning och analys av teckendelar.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i olika typer av texter.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande skrift.
 • Hur vanligt förekommande förenklade tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Bearbetning av egna skriftliga framställningar för att förtydliga kommunikationen.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Kinesiska 4, 100 poäng

Kurskod: MODZHO04

Kursen kinesiska 4 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är bekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande och kontaktskapande, från olika medier – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel dialoger, samtal och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Meddelanden och information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, i det språk eleverna möter.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Samtal för kontakt och kommunikation.
 • Instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal.
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga, variera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande, berättande och kontaktskapande, från olika medier.
 • Berättelser och annan fiktion.
 • Meddelanden och information, till exempel skyltar och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i texter.
 • Strategier för att välja och använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och ordböcker av olika slag.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.
 • De förenklade tecknens användning och uppbyggnad samt språkliga företeelser, till exempel grammatiska strukturer i de texter eleverna möter.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i olika typer av texter.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande skrift.
 • Hur vanligt förekommande förenklade tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Bearbetning av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår det mest väsentliga av innehållet i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar översiktligt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Kinesiska 5, 100 poäng

Kurskod: MODZHO05

Kursen kinesiska 5 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är bekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där kinesiska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk, även med inslag av regional variation, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande, från olika medier – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel dialoger, samtal och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Olika typer av meddelanden och information, till exempel enkla nyheter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Sökning och värdering av innehåll i ett urval av muntliga källor av olika slag, utifrån olika syften.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, i det språk eleverna möter.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Samtal och diskussion för kontakt och kommunikation.
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal.
 • Strategier för att bidra till och underlätta samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, formulera om, förklara, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga, variera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande, berättande och kontaktskapande, från olika medier – varje slag för sig eller i olika kombinationer.
 • Berättelser och annan fiktion samt dikter.
 • Meddelanden och information, till exempel notiser och reklam.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa läsning till textens form och innehåll.
 • Strategier för att välja och använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och ordböcker av olika slag.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.
 • De förenklade tecknens användning och uppbyggnad samt språkliga företeelser, till exempel grammatiska strukturer, ord och fasta språkliga uttryck i de texter eleverna möter.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att underlätta skriftlig interaktion, även digital.
 • Hur vanligt förekommande förenklade tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Bearbetning av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av skriftliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av skriftliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av skriftliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kinesiska 6, 100 poäng

Kurskod: MODZHO06

Kursen kinesiska 6 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna bekanta ämnesområden.
 • Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter samt relationer.
 • Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där kinesiska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk, även med inslag av regional variation, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, från olika medier – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel dialoger, samtal och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Olika typer av meddelanden och information, även enkla nyheter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Sökning och värdering av innehåll i muntliga källor av olika slag, utifrån olika syften.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, i det språk eleverna möter.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Samtal och diskussion där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.
 • Strategier för att bidra till och underlätta samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande, berättande, informerande och kontaktskapande, från olika medier – varje slag för sig eller i olika kombinationer.
 • Berättelser och annan fiktion samt dikter.
 • Meddelanden och information, till exempel notiser och reklam.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa läsning till textens form och innehåll.
 • Strategier för att välja och använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och ordböcker av olika slag.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta skriftlig interaktion, även digital.
 • Hur vanligt förekommande förenklade tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Bearbetning av egna skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven väljer information från ett avgränsat urval av skriftliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven väljer information från ett avgränsat urval av skriftliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven väljer information från ett avgränsat urval av skriftliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kinesiska 7, 100 poäng

Kurskod: MODZHO07

Kursen kinesiska 7 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna bekanta ämnesområden.
 • Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.
 • Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.
 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där kinesiska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Muntlig reception

 • Talat språk, även med inslag av regional och sociolektal variation, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, från olika medier – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel samtal och intervjuer.
 • Skönlitteratur och annan fiktion, även i filmatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Olika typer av meddelanden och information, även nyheter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Sökning och värdering av innehåll i muntliga källor av olika slag, utifrån olika syften.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, grammatiska strukturer samt ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Samtal och diskussion där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.
 • Strategier för att bidra till och underlätta samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande, från olika medier – varje slag för sig eller i olika kombinationer.
 • Berättelser och annan fiktion samt exempel på äldre litteratur.
 • Enkel sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel enkla nyheter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa läsning till textens form, innehåll och syfte.
 • Strategier för att välja och använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och ordböcker av olika slag.
 • Sökning och värdering av innehåll i ett urval av skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.
 • Strategier för att bidra till och underlätta skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att formulera om, förklara och avsluta på ett artigt sätt.
 • Hur vanligt förekommande förenklade tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Bearbetning av egna skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven relativt tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven kommenterar utvecklat, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.