Ämne - Näthandel (ej gällande)

Ämne - Näthandel

Ämnet har upphört men kan tillämpas på utbildning som påbörjats före 2022-06-30. Sammantagen bedömning gäller för all betygsättning efter den 1 juli 2022. Vid tillämpningen av ämnesplanen i sin upphävda lydelse ska ”kunskapskrav” ersättas av ”betygskriterier”. Vid tillämpning av ämnesplanen ska betygskriterierna för betyget B innebära att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan A och C och betygskriterierna för betyget B innebära att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan C och E.

Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda kunden samt mellan privatpersoner.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet näthandel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur handel med varor och tjänster bedrivs över internet på ett säkert, kostnadseffektivt och ur miljösynpunkt lämpligt sätt. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att både använda färdiga näthandelslösningar och skapa och underhålla webbplatser med näthandelsalternativ. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr näthandel. Datasäkerhet och etik är av betydelse för näthandelsföretagens verksamhet. Därför ska detta ingå i undervisningen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur transportlösningar planeras och genomförs resurssnålt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om ny teknik och hur tekniken kan anpassas efter människans behov.

Eleverna ska genom praktiska övningar ges möjlighet att använda olika tekniker och metoder för att bygga webbplatser för näthandel på internet. I undervisningen ska ett undersökande och laborativt arbetssätt användas.

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet.
 2. Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till näthandel.
 3. Kunskaper om hur sociala medier används i marknadsföring.
 4. Kunskaper om säkerhetsfrågor, betalningssystem samt konsumentens och handelsföretagens rättigheter och skyldigheter när näthandel bedrivs.
 5. Kunskaper om transportlösningar och miljökonsekvenser vid olika former av varutransporter.
 6. Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom näthandel.
 8. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
 9. Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, produkter och tjänster utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

Kurser i ämnet

 • Näthandel 1, 100 poäng.
 • Näthandel 2, 100 poäng, som bygger på kursen näthandel 1.

Näthandel 1, 100 poäng

Kurskod: NÄTNÄT01

Ämnet har upphört men kan tillämpas på utbildning som påbörjats före 2022-06-30. Sammantagen bedömning gäller för all betygsättning efter den 1 juli 2022. Vid tillämpningen av ämnesplanen i sin upphävda lydelse ska ”kunskapskrav” ersättas av ”betygskriterier”. Vid tillämpning av ämnesplanen ska betygskriterierna för betyget B innebära att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan A och C och betygskriterierna för betyget B innebära att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan C och E.

Kursen näthandel 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
 • Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon.
 • Sociala medier i marknadsföringsyfte.
 • Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
 • Marknadsföring på internet.
 • Betalningssätt och betalningssystem.
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
 • Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
 • Enkel näthandelsplats på internet, till exempel webbplats med möjlighet för kunden att beställa varor eller tjänster via formulär.
 • Lagstiftning och säkerhetsfrågor.
 • Miljöaspekter, transporter och logistik.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt näthandelns utveckling. Eleven redogör också översiktligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs. Eleven beskriver översiktligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika transportalternativ och för enkla resonemang om deras miljöpåverkan.

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt näthandelns utveckling. Eleven redogör också utförligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs. Eleven beskriver utförligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven utförligt för olika transportalternativ och för välgrundade resonemang om deras miljöpåverkan.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. Under arbetet löser eleven med viss säkerhet eventuella problem som uppstår. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat näthandelns utveckling. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika transportalternativ och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras miljöpåverkan.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. I arbetet tar eleven egna initiativ. Under arbetet löser eleven med säkerhet eventuella problem som uppstår. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Näthandel 2, 100 poäng

Kurskod: NÄTNÄT02

Ämnet har upphört men kan tillämpas på utbildning som påbörjats före 2022-06-30. Sammantagen bedömning gäller för all betygsättning efter den 1 juli 2022. Vid tillämpningen av ämnesplanen i sin upphävda lydelse ska ”kunskapskrav” ersättas av ”betygskriterier”. Vid tillämpning av ämnesplanen ska betygskriterierna för betyget B innebära att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan A och C och betygskriterierna för betyget B innebära att elevens kunskaper sammantaget bedöms vara mellan C och E.

Kursen näthandel 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 6 och 9. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik.
 • Affärsmöjligheter och entreprenörskap.
 • Teknikutveckling och hur tekniken på bästa sätt kan anpassas till människan.
 • Målgrupper och kundrelationer.
 • Marknadsundersökningar med hjälp av internet.
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion, bildbehandling och layout.
 • Planering, utformning, start och drift av en nätbutik.
 • Datasäkerhet, etiska regler, lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Databashantering i webbplatser för näthandel.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt näthandelns utveckling och affärsmöjligheter. Eleven redogör också översiktligt för affärsidéns samt för marknads- och säljplanens betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och hur den kan göras användarvänlig.

Eleven skapar i samråd med handledare en webbplats för näthandel med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Dessutom planerar, organiserar och utför eleven i samråd med handledare arbetsuppgifter inom näthandel. Detta gör eleven på ett för kunden säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet färdiga databaser.

Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt näthandelns utveckling och affärsmöjligheter. Eleven redogör också utförligt för affärsidéns samt för marknads- och säljplanens betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och hur den kan göras användarvänlig.

Eleven skapar efter samråd med handledare en webbplats för näthandel med hjälp av lämpliga programvaror. Webbplatsen är anpassad till målgruppen. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Dessutom planerar, organiserar och utför eleven efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom näthandel. Detta gör eleven på ett för kunden säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet färdiga databaser.

Eleven utför på ett välorganiserat sätt arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat näthandelns utveckling och affärsmöjligheter. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för affärsidéns samt för marknads- och säljplanens betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och hur den kan göras användarvänlig.

Eleven skapar efter samråd med handledare en webbplats för näthandel med hjälp av lämpliga programvaror. Webbplatsen är anpassad till målgruppen. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Dessutom planerar, organiserar och utför eleven efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom näthandel. Detta gör eleven på ett för kunden säkert sätt. I arbetet använder eleven med säkerhet färdiga databaser.

Eleven utför på ett välorganiserat sätt arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser. I arbetet tar eleven egna initiativ. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

META - kod NÄT, from 2011-07-01, v.6, grund 2010:62, ändring 2022:443, tom 2022-07-01 VERSIONINFO - Införande av betygskriterier