GÄLLANDE ÄMNESPLAN
Gäller från 1 July 2022

Ämne - Reseproduktion och marknadsföring

Ämne - Reseproduktion och marknadsföring

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att resvägar och färdsätt ändras, att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på resmål, reseproduktion och service förändras. Ämnet reseproduktion och marknadsföring behandlar huvudsakligen produktion och försäljning av resor inom resenäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom verksamhetsområdena resa och sälja. Den ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiska förhållningssätt samt hållbar utveckling inom turismområdet. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man utvecklar destinationer och producerar, paketerar, marknadsför, informerar och säljer tjänster.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta kunden och besökaren på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika målgruppers kulturer och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska dessutom bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap och för arbetstagarens roll i verksamheten.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om resenäringen.

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom resenäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar samt om reseproduktion, marknadsföring och försäljning.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom turismnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 • Hållbar turism, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller på kurserna naturguidning 1, renen och dess naturmiljö 1 samt samisk mat och matkultur.
 • Marknadsföring och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 • Reseproduktion och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 • Resmål och resvägar, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

Hållbar turism, 100 poäng

Kurskod: RESHAL0

Kursen hållbar turism omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ekoturismens grundprinciper.
 • Miljöarbete inom turismnäringens olika verksamhetsområden samt positiva förebilder och varumärken inom området.
 • Certifieringssystem för hållbar, säker och ansvarsfull turism.
 • Förutsättningar för hållbar turism på kända resmål.
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi.
 • Natur- och kulturresurser ur ett historiskt och framtida perspektiv samt deras betydelse för utveckling.
 • Turismens påverkan på länders natur, kulturarv, samhälle, ekonomi och sysselsättning.
 • Turismföretagens och den enskilda resenärens möjligheter att bidra till ansvarsfullt resande.
 • Lagar och andra bestämmelser samt etiskt förhållningssätt inom området.
 • Informationssökning samt kritisk granskning, bearbetning och presentation av materialet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt ekoturismens grundprinciper samt redogör översiktligt, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven översiktligt hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.

Eleven redogör översiktligt för miljöcertifiering samt beskriver och jämför miljöarbetet inom turismnäringens olika verksamhetsområden. Eleven ger något exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande. Eleven resonerar om hur lagar och andra bestämmelser påverkar utvecklingen.

Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en enkel presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.

När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt ekoturismens grundprinciper samt redogör utförligt, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven utförligt hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.

Eleven redogör utförligt för miljöcertifiering samt beskriver och jämför miljöarbetet inom turismnäringens olika verksamhetsområden. Eleven ger några exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande. Eleven resonerar om hur lagar och andra bestämmelser påverkar utvecklingen.

Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.

När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat ekoturismens grundprinciper samt redogör utförligt och nyanserat, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven utförligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.

Eleven redogör utförligt för miljöcertifiering samt beskriver och jämför miljöarbetet inom turismnäringens olika verksamhetsområden. Eleven ger flera exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande. Eleven resonerar översiktligt om hur lagar och andra bestämmelser påverkar utvecklingen.

Eleven söker, sorterar och granskar med säkerhet information samt värderar den med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven med säkerhet en presentation av informationen och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.

När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Marknadsföring och försäljning, 100 poäng

Kurskod: RESMAS0

Kursen marknadsföring och försäljning omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

 • Marknadsföringens påverkan på individen.
 • Riktad marknadsföring anpassad för olika målgrupper.
 • Marknadsföring och försäljning via media.
 • Varumärkets och marknadsföringens roll i köpprocessen från behov till beslut.
 • Företagsprofilens betydelse i all kommunikation.
 • Begrepp, definitioner, lagar och etiska regler inom området.
 • Utformning av marknadsplan utifrån affärsidé och målsättning.
 • Planering, genomförande och utvärdering av marknadsaktiviteter, till exempel mässor, evenemang, sponsring och annonsering.
 • Informationsteknik som ett verktyg i marknadsföringsarbetet.
 • Layout och exponering av marknadsföringsmaterial.
 • Analysmetoder och undersökningar för att anpassa tjänst eller produkt efter marknad.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens påverkan på individen och resonerar även om målgruppsinriktad marknadsföring. Vidare redogör eleven översiktligt för medial marknadsföring och försäljning, marknadsföringens roll i köpprocessen samt betydelsen av en tydlig företagsprofil.

Eleven redogör översiktligt för vanliga begrepp och definitioner samt ger något exempel på lagar och etiska regler som är relevanta för området.

Eleven planerar, organiserar och presenterar i samråd med handledare en marknadsaktivitet, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen och inför presentationen väljer eleven i samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en enkel säljande presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.

I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen. Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt marknadsföringens påverkan på individen och resonerar även om målgruppsinriktad marknadsföring. Vidare redogör eleven utförligt för medial marknadsföring och försäljning, marknadsföringens roll i köpprocessen samt betydelsen av en tydlig företagsprofil.

Eleven redogör utförligt för vanliga begrepp och definitioner samt ger några exempel på lagar och etiska regler som är relevanta för området.

Eleven planerar, organiserar och presenterar efter samråd med handledare en marknadsaktivitet, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen och inför presentationen väljer eleven efter samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en säljande presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen. Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens påverkan på individen och resonerar även om målgruppsinriktad marknadsföring. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för medial marknadsföring och försäljning, marknadsföringens roll i köpprocessen samt betydelsen av en tydlig företagsprofil.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vanliga begrepp och definitioner samt ger flera exempel på lagar och etiska regler som är relevanta för området.

Eleven planerar, organiserar och presenterar efter samråd med handledare en marknadsaktivitet, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen och inför presentationen väljer eleven efter samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. Dessutom gör eleven med säkerhet en säljande presentation av informationen och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situationen. Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Reseproduktion och försäljning, 100 poäng

Kurskod: RESRES0

Kursen reseproduktion och försäljning omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3, 5, 7 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Aktörer, deras produkter och varumärken samt yrkesroller och arbetsuppgifter inom reseproduktion och försäljning.
 • Betydelsen av samverkan mellan aktörer inom reseproduktion och försäljning.
 • Utveckling av researrangemang i takt med trender och förändringar i samhället.
 • Utveckling av nya resmål med hänsyn till destinationens förutsättningar för en hållbar utveckling.
 • Tolkning av avtal och utformning av kontrakt mellan researrangör kontra transport- och logiföretag och andra aktörer i produktionsledet.
 • Lagar, internationella överenskommelser och etiska regler inom området.
 • Betalningssätt, valutahantering och kassaredovisning.
 • Prissättning med hänsyn till tillgång och efterfrågan beroende på till exempel resemönster, säsong och konjunktur.
 • Lönsamhetsberäkning och ekonomisk uppföljning.
 • Försäljning och bokning av privat-, grupp- och affärsresor.
 • Bokningsprogram för att boka resor, logi och aktiviteter.
 • Informationssökning och marknadskommunikation som verktyg vid reseproduktion.
 • Produktion av målgruppsanpassade researrangemang med särskild hänsyn till miljö, ekonomi och säkerhet på destinationen samt uppföljning och utvärdering av dem.
 • Säljstimulerande aktiviteter, riktad försäljning och kundvård.
 • Presentationsteknik i form av layout, skyltning och exponering.
 • Facktermer samt språkets betydelse i all kommunikation.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar. Eleven beskriver översiktligt olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Vidare redogör eleven översiktligt för utvecklingen av nya resmål och researrangemang.

Eleven redogör för förekommande avtal och kontrakt samt lagar och andra överenskommelser. Vidare ger eleven något exempel på prissättning av olika resepaket. Eleven ger exempel på bokningsprogram och jämför dem med varandra samt utför enkla bokningar.

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare ett mindre arrangemang, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare lämplig metod för informationssökning samt gör en enkel presentation och marknadsföring av arrangemanget. Eleven integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Dessutom ger eleven något exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med enkla omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar. Eleven beskriver utförligt olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Vidare redogör eleven utförligt för utvecklingen av nya resmål och researrangemang.

Eleven redogör för förekommande avtal och kontrakt samt lagar och andra överenskommelser. Vidare ger eleven några exempel på prissättning av olika resepaket. Eleven ger exempel på bokningsprogram och jämför dem med varandra samt utför bokningar.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare ett mindre arrangemang med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare lämplig metod för informationssökning samt gör en presentation och marknadsföring av arrangemanget. Eleven integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Dessutom ger eleven några exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter samt resonerar om likheter och skillnader mellan dessa. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med nyanserade omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för utvecklingen av nya resmål och researrangemang.

Eleven redogör för förekommande avtal och kontrakt samt lagar och andra överenskommelser. Vidare ger eleven flera exempel på prissättning av olika resepaket. Eleven ger exempel på bokningsprogram och jämför dem med varandra samt utför bokningar.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare ett mindre arrangemang med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare lämplig metod för informationssökning samt gör en presentation och marknadsföring av arrangemanget. Eleven integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Dessutom ger eleven flera exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter samt resonerar om likheter och skillnader mellan dessa. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Resmål och resvägar, 100 poäng

Kurskod: RESREM0

Kursen resmål och resvägar omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2, 3 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vanliga resmål i Sverige och i andra länder.
 • Val av transportmedel och resväg med hänsyn till miljön.
 • Turismens och destinationens utveckling i takt med samhällsförändringar och trender.
 • Resvägen som attraktion.
 • Marknadsföring och presentation av olika resmål.
 • Seder och bruk i olika kulturer.
 • Händelser och aktiviteter som påverkar turistflöden till och från en destination.
 • Geografisk information från kartor för att söka alternativa resvägar mellan resmål.
 • Företags och offentliga verksamheters satsningar på resmål samt konsekvenser av dessa.
 • Lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön. Eleven redogör översiktligt för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender. Dessutom ger eleven något exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg. Vidare beskriver eleven översiktligt seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer.

Eleven söker med viss säkerhet information från kartor och andra källor för att hitta alternativa resmål och resvägar. Eleven gör en enkel granskning, bearbetning och presentation av resultatet. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare material, källor och metod som passar för uppgiften. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön. Eleven redogör utförligt för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender. Dessutom ger eleven några exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg. Vidare beskriver eleven utförligt seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer.

Eleven söker med viss säkerhet information från kartor och andra källor för att hitta alternativa resmål och resvägar. Eleven gör en välgrundad granskning, bearbetning och presentation av resultatet. I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, källor och metod som passar för uppgiften. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön. Eleven redogör utförligt och nyanserat för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender. Dessutom ger eleven flera exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg. Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer.

Eleven söker med säkerhet information från kartor och andra källor för att hitta alternativa resmål och resvägar. Eleven gör en välgrundad och nyanserad granskning, bearbetning och presentation av resultatet. I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, källor och metod som passar för uppgiften. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.


GÄLLANDE VERSION