Ämne - Trädgårdsmaskiner

Ämne - Trädgårdsmaskiner

Ämnet trädgårdsmaskiner behandlar den tekniska utrustning som används inom trädgårdsbranschen. Teknisk utrustning som används i samspel med biologiska förutsättningar och biologiska metoder bidrar till en hög kvalitet på trädgårdsbranschens produkter och tjänster samt till en hållbar utveckling. Med hjälp av teknisk utrustning kan arbetsuppgifter utföras rationellt och med en ökad precision. Ämnet behandlar hur teknik och teknisk utveckling kan bidra till att den biologiska potentialen utnyttjas bättre. I ämnet ingår körning av fordon samt trafikkunskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trädgårdsmaskiner ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning på rätt sätt och i rätt sammanhang. Den ska bidra till att eleverna får redskap för att söka kunskap om och utnyttja nya tekniska lösningar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den tekniska utrustningens konstruktion, funktion och inställningsmöjligheter samt förmåga att utföra service och underhåll av teknisk utrustning.

Praktiska övningar, fältstudier, undersökande arbetssätt och laborationer i fält ska ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet trädgårdsmaskiner ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om konstruktion och funktion av samt användningsområden för teknisk utrustning.
 2. Förmåga att manövrera och köra fordon, fordonskombinationer och maskiner för att utföra olika arbetsuppgifter.
 3. Förmåga att använda teknisk utrustning.
 4. Förmåga att utföra service, underhåll och enklare reparationer av teknisk utrustning.
 5. Förmåga att ställa in teknisk utrustning för olika arbetsuppgifter samt att utföra funktionskontroller.
 6. Förmåga att arbeta ekonomiskt, säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till miljön.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser.
 8. Förmåga att bedöma och rapportera arbetsresultatet.

Kurser i ämnet

 • Trädgårdsmaskiner, 100 poäng, som bygger på kursen fordon och redskap. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen lantbruksmaskiner 1.

Trädgårdsmaskiner, 100 poäng

Kurskod: TRSTRG0

Kursen trädgårdsmaskiner omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Teknisk grund

 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för maskiner och teknisk utrustning.
 • Maskinkomponenter och systemfunktioner.
 • Teknik och biologi i samverkan.
 • Ekonomiska beräkningar.

Arbete med trädgårdsmaskiner

 • Körteknik och metodik vid genomförande av arbetsuppgifter.
 • Arbete med maskiner och teknisk utrustning inom skötsel-, anläggnings- och fältarbeten.
 • Användning av verktyg och verkstadsmaskiner.
 • Tillsyn, service, underhåll och enklare reparationer av maskiner och teknisk utrustning.
 • Inställning, beräkning och kalibrering.
 • Kontroll av funktion på maskiner och teknisk utrustning.
 • Tolkning av instruktions- och handböcker.
 • Bedömning av arbetsresultat.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med användning av trädgårdsmaskiner.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion av samt användningsområden för trädgårdsmaskiner och teknisk utrustning. Beskrivningen innehåller enkla förklaringar till hur tekniska och biologiska faktorer samverkar.

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar i samråd med handledare trädgårdsmaskiner för att utföra olika arbetsuppgifter. Eleven använder med visst handlag teknisk utrustning samt utför i samråd med handledare service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen. Dessutom ställer eleven i samråd med handledare in maskinerna och den tekniska utrustningen samt utför i samråd med handledare funktionskontroller. I arbetet använder eleven i samråd med handledare instruktions- och handböcker. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med maskinerna och utrustningen samt tar hänsyn till miljön. Eleven redogör också översiktligt för de faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion av samt användningsområden för trädgårdsmaskiner och teknisk utrustning. Beskrivningen innehåller välgrundade förklaringar till hur tekniska och biologiska faktorer samverkar.

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar efter samråd med handledare trädgårdsmaskiner för att utföra olika arbetsuppgifter. Eleven använder med gott handlag teknisk utrustning samt utför efter samråd med handledare service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen. Dessutom ställer eleven efter samråd med handledare in maskinerna och den tekniska utrustningen samt utför efter samråd med handledare funktionskontroller. I arbetet använder eleven efter samråd med handledare instruktions- och handböcker. Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med maskinerna och utrustningen samt tar hänsyn till miljön. Eleven redogör också utförligt för de faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och funktion av samt användningsområden för trädgårdsmaskiner och teknisk utrustning. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förklaringar till hur tekniska och biologiska faktorer samverkar.

Eleven följer arbetsinstruktioner och kör och manövrerar efter samråd med handledare trädgårdsmaskiner för att utföra olika arbetsuppgifter. Eleven använder med mycket gott handlag teknisk utrustning samt utför efter samråd med handledare service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen. Dessutom ställer eleven efter samråd med handledare in maskinerna och den tekniska utrustningen samt utför efter samråd med handledare funktionskontroller. I arbetet använder eleven efter samråd med handledare instruktions- och handböcker. Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Resultatet av arbetet är gott.

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med maskinerna och utrustningen samt tar hänsyn till miljön. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för de faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

META - TRS, from 2022-07-01, v.2, grund 2014:70, ändring 2022:310, tom VERSIONINFO - Betygskriterier ersätter kunskapskrav