GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Teknikprogrammet

Examensmål

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens specifika roll inom teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling.

Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar, såväl med som utan digital teknik, för att skapa och möta förändringar. Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt.

Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt. Eleverna ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Den ska också förklara hur dåtidens teknik har påverkat vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka framtiden.

Inriktningar

Teknikprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1b 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1a 150
Kurser inom programgemensamma ämnet Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik 1 150

Inriktningar

Design och produktutveckling - 300p Studievägskod: TEDES

Bild
Bild
KursPoäng
Bild och form 1a1 50
Cad
Cad
KursPoäng
Cad 1 50
Design
Design
KursPoäng
Design 1 100
Konstruktion
Konstruktion
KursPoäng
Konstruktion 1 100

Informations- och medieteknik - 300p Studievägskod: TEINF

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 1 100

Produktionsteknik - 300p Studievägskod: TEPRO

Mekatronik
Mekatronik
KursPoäng
Mekatronik 1 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 1 100

Samhällsbyggande och miljö - 300p Studievägskod: TESAM

Arkitektur
Arkitektur
KursPoäng
Arkitektur – hus 100
Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursPoäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursPoäng
Byggnadsverk 100

Teknikvetenskap - 300p Studievägskod: TETEK

Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 2 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 4 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik 2 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Animation
Animation
KursPoäng
Animation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Arkitektur
Arkitektur
KursPoäng
Arkitektur – hus 100
Arkitektur – rum 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
KursPoäng
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Bioteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cad
Cad
KursPoäng
Cad 1 50
Cad 2 50
Cad 3 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Datorteknik 1a 100
Dator- och nätverksteknik 100
Digital kommunikationsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion
KursPoäng
Cad/cam 100
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Design
Design
KursPoäng
Design 1 100
Design 2 100
Designmodeller 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Underhåll – driftsäkerhet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektronik
Elektronik
KursPoäng
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Mikrodatortillämpningar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ellära
Ellära
KursPoäng
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Eventteknik
Eventteknik
KursPoäng
Eventteknik 100
Ljudproduktionsteknik 100
Ljus- och bildproduktionsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fartygsteknik
Fartygsteknik
KursPoäng
Lasthantering och passagerarsäkerhet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion
KursPoäng
Film- och tv-produktion 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fotografisk bild
Fotografisk bild
KursPoäng
Fotografisk bild 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 2 100
Fysik 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 1 100
Geografiska informationssystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation
KursPoäng
Grafisk kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
KursPoäng
Gränssnittsdesign 100
Gränssnitt 3D 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a2 50
Historia 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursPoäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industriautomation
Industriautomation
KursPoäng
Robotteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 1 100
Industritekniska processer 2 100
Laboratorieteknik 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Kultur- och idéhistoria 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konstruktion
Konstruktion
KursPoäng
Konstruktion 1 100
Konstruktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
KursPoäng
Ledarskap och organisation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ljudproduktion
Ljudproduktion
KursPoäng
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medicinsk teknik
Medicinsk teknik
KursPoäng
Elektromedicinsk teknik 100
Gas- och vätsketeknik 100
Radiologiska utrustningar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medieproduktion
Medieproduktion
KursPoäng
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mekatronik
Mekatronik
KursPoäng
Mekatronik 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Musik
Musik
KursPoäng
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Människan i industrin
Människan i industrin
KursPoäng
Människan i industrin 1 100
Människan i industrin 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
KursPoäng
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering
KursPoäng
Naturvetenskaplig specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Nätverksteknik
Nätverksteknik
KursPoäng
Nätverksteknik 100
Nätverksadministration 100
Nätverksteknologier 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogik
Pedagogik
KursPoäng
Kommunikation 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Processautomation
Processautomation
KursPoäng
Processmätteknik 1 100
Processreglering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 1 100
Produktionskunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 1 100
Produktionsutrustning 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktutveckling
Produktutveckling
KursPoäng
Produktutveckling 1 100
Produktutveckling 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursPoäng
Byggnadsverk 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
KursPoäng
Svets grund 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Systemkunskap
Systemkunskap
KursPoäng
Systemuppbyggnad 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teater
Teater
KursPoäng
Ljud och ljus 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik 2 100
Teknik – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Visuell kommunikation
Visuell kommunikation
KursPoäng
Visuell kommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering
KursPoäng
Webbserverprogrammering 1 100
Webbserverprogrammering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100