Styrdokumenten sätter ramarna för ditt arbete

Här kan du läsa om de viktigaste styrdokumenten för dig som lärare i gymnasieskolan: läroplanen, examensmålen för de nationella programmen och ämnesplanerna.

Läroplanen innehåller flera delar. De inledande delarna handlar om skolans uppdrag, grundläggande värden samt övergripande mål och riktlinjer. De är viktiga eftersom de gäller för skolans och lärares arbete oberoende av vilket ämne och vilken kurs som du undervisar i. Ämnesplanerna är också en del av läroplanen.

Examensmålen

För varje nationellt program finns ett examensmål som anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet. Gymnasieskolans introduktionsprogram har däremot inte examensmål. Där är i stället läroplanen och de aktuella kurs- och ämnesplanerna utgångspunkten för undervisningen.

Hur används ämnesplanerna?

För varje ämne finns det en ämnesplan. Ämnesplanerna inleds med ämnets syfte och mål för ämnet. Därefter beskrivs de kurser som ingår i ämnet. För varje kurs finns centralt innehåll och betygskriterier.

För en del kurser i gymnasieskolan står det i ämnesplanen att kursen bygger på en annan kurs. Att en kurs bygger på en annan är Skolverkets vägledning om vilka förkunskaper som är lämpliga att eleven har inför en överliggande kurs. Det finns däremot inget formellt krav på att eleven ska ha läst eller fått ett godkänt betyg i den tidigare kursen för att kunna gå vidare till nästa och få ett betyg i den. En elev kan alltså påbörja en överliggande kurs utan att ha läst den underliggande kursen.

När du planerar och genomför din undervisning tar du din utgångspunkt i syftet och det centrala innehållet. Där beskrivs vad eleverna ska lära sig och vilka förmågor och förhållningssätt som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Det är du som lärare som avgör hur det centrala innehållet ska behandlas på bästa sätt utifrån elevgruppen och din yrkeskunskap.

Vid betygssättning använder du betygskriterierna. De ska läsas och tolkas utifrån syftet och det centrala innehållet samt den undervisning som du har bedrivit.

Fördjupad information om ämnesplanerna

Skolverkets publikation Så använder du ämnesplanerna ger dig fördjupad information om hur ämnesplanerna är uppbyggda, hur deras olika delar förhåller sig till varandra samt om betygsskalan och betygssättning.

Så använder du ämnesplanerna

Mer stöd i kommentarmaterialen

Du kan också få stöd i kommentarmaterialen. De ger en bredare och djupare förståelse för ämnesplanerna.

Kommentarmaterial till gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida