Beställa och hantera prov i gymnasieskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt två gånger per läsår i augusti och i januari. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Beställa nationella prov

Skolan beställer nationella prov vid terminsstarterna i augusti och i januari. Information om hur beställningen går till får skolan via post i vecka 33 och i vecka 2. Beställningen ska göras digitalt och det är rektorn som ansvarar för att den görs i tid.

Sista beställningsdag för höstens prov var den 31 augusti 2018.

Beställningsbrev för nationella prov i gymnasieskolan, 2018/2019PDF (pdf, 117 kB)

Prov är obligatoriska i den högsta avslutande kursen på programmet

Observera att det sedan den 1 januari 2018 enbart är de nationella proven i den högsta avslutande kursen som är obligatoriska.

Mer om obligatoriska prov i gymnasieskolan

Muntliga delprovet i matematik 1 och 3 ingår inte i de nationella provet från våren 2019

Från och med vårterminen 2019 ingår inte det muntliga delprovet, delprov A, som en del av de nationella proven i matematik 1 och 3. Istället erbjuds fristående bedömningsstöd, som kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Detta medför en ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas. De muntliga bedömningsstöden publiceras i bedömningsportalen under vårterminen 2019. Lärare som vill nå material i bedömningsportalen behöver inloggningsuppgifter, som tilldelas av skolans rektor.

Tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Nationella prov är inte obligatoriska på introduktionsprogram

Det är inte obligatoriskt att använda nationella prov på introduktionsprogram. Om skolan väljer att använda de nationella proven i årskurs 9 gäller samma regler för beställning, hantering, genomförande och inrapportering som för grundskolan. Skolan beställer proven i början av läsåret.

Provdatum i grundskolan

Beställ och hantera nationella prov i grundskolan

Lämna in provresultat i grundskolan

Har du frågor om beställningar?

Saknar du dina inloggningsuppgifter eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid? Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.

HanteringsinstruktionerPDF (pdf, 90 kB)

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Åtstramade regler för hanteringen av proven

Vi genomför just nu en rad insatser för att motverka att prov sprids innan provtillfället. Rutinerna för att ta emot leveranser med provmaterial och hantera proven säkert på skolan är viktiga delar i det här arbetet.

Prov och bedömningsanvisningar skickas ut senare än tidigare år

Från hösten 2018 skickas proven ut till skolorna ännu närmare det datum då provet ska genomföras. Bedömningsanvisningarna skickas ut när proven har genomförts och når skolan i anslutning till provdatum.

Provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon

Proven förslutningar öppnas på provdagens morgon. Vissa omfattande typer av anpassningar kan motivera att provens förslutningar öppnas dagen innan. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster är inte skäl nog för att öppna proven i förtid. Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet.

Provstart klockan 9 på morgonen

Vi rekommenderar starkt att provgenomförandet påbörjas klockan 9 på morgonen på provdagen. Från vårterminen 2019 blir nya föreskrifter gällande där vi tydliggör att provgenomförandet ska påbörjas klockan 9 på provdagen.

Särskilda skäl krävs för att byta provdatum

Rektorn kan endast ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.

Se över rutiner vid mottagande av prov och avtal med posten

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Checklista för att förhindra spridning

Checklista för att förhindra spridning av nationella provPDF (pdf, 46 kB)

Åtstramade regler för hanteringen av proven

  • Provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon. Vi rekommenderar starkt att skolor påbörjar genomförandet klockan 9.00 på provdagen.
  • Rektorn kan endast ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • Det är en rekommendation att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
  • Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster under provgenomförandet är inte skäl nog att öppna proven i förtid. Om det föreligger starka skäl, till exempel att ett provmaterial behöver anpassas genom förstorad text, kan rektor besluta att provens förslutningar får öppnas dagen innan provets genomförande. Om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen efteråt.

Se checklista för att förhindra spridning av nationella provPDF (pdf, 46 kB)

Informera eleverna om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med eleverna finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk. 

Informationsbrev om provet

brev på svenskaPDF (pdf, 105 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 137 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 378 kB)

brev på dariPDF (pdf, 360 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 139 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 212 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 235 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 397 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 201 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 193 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på soraniPDF (pdf, 270 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 165 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 268 kB)

Senast uppdaterad 30 november 2018

Frågor och svar

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se