Beställa och hantera prov i gymnasieskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt två gånger per läsår i augusti och i januari. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns.

Beställa nationella prov

Rektorn ansvarar för att skolan beställer nationella prov vid terminsstarterna i augusti och i januari. Information om hur beställningen går till får skolan via post i vecka 33 och i vecka 2.

Skolan beställer ett prov till varje elev som ska genomföra det ordinarie provet vid provdatum/provperiod inklusive till de elever som kan tillkomma senare under läsåret. Skolan ska endast beställa prov till de kurser där ett nationellt prov ska genomföras under aktuell termin.

Beställningsbrev för nationella prov i gymnasieskolan VT 2024 Pdf, 192 kB.

Det är inte obligatoriskt att använda nationella prov på introduktionsprogram. Om skolan väljer att använda de nationella proven i årskurs 9 gäller samma regler för beställning, hantering och genomförande som för grundskolan. Skolan beställer proven i början av läsåret.

Resultaten av nationella prov som genomförs på introduktionsprogram ska inte lämnas in till Statistiska centralbyrån, SCB.

Provdatum i grundskolan

Beställ och hantera nationella prov i grundskolan

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.

Leverans av prov och bedömningsanvisningar

Proven skickas ut till skolorna nära det datum då provet ska genomföras. Bedömningsanvisningarna skickas ut när proven har genomförts och når skolan i anslutning till provdatum.

Provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon

Proven förslutningar öppnas på provdagens morgon. Vissa omfattande typer av anpassningar kan motivera att provens förslutningar öppnas dagen innan. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster är inte skäl nog för att öppna proven i förtid. Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet.

Anpassa prov i gymnasieskolan

Provstart klockan 9.00 på morgonen

Tidpunkten för start är numera reglerad i en föreskrift, syftet är att hindra risken för spridning genom att alla elever ska påbörjar provet vid exakt samma tidpunkt. Det är inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

Mobiltelefon får inte användas

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är inte tillåtna hjälpmedel, läs mer i häftet Lärarinformation för respektive prov.

Särskilda skäl krävs för att byta provdatum

Rektorn kan endast ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.

Rektorn beslutar om en enskild elev ska få genomföra prov vid ett senare tillfälle.

Genomföra och bedöma prov i gymnasieskolan

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.

Se över rutiner vid mottagande av prov och avtal med posten

Skolan ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Informera elever om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med eleverna finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk.

Senast uppdaterad 18 januari 2024

Innehåll på denna sida