Nationella prov

Provens betydelse för betyget

All tillgänglig information om elevens kunskaper ska beaktas vid betygssättningen. Underlaget från det nationella provet är en del av den här informationen.