Timplan för sameskolan

Elever som går i sameskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena.

Timplan för elever som börjar årskurs 1-6 höstterminen 2024

Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Total tid

Bild

60

80

-

140

Hem- och konsumentkunskap

-

-

50

50

Idrott och hälsa

150

160

-

310

Musik

60

60

-

120

Slöjd

60

130

-

190

Svenska eller svenska som andraspråk

400

510

-

910

Engelska

60

220

-

280

Matematik

420

410

-

830

Samhällsorienterande ämnen

130

270

-

400

Geografi

-

60

-

-

Historia

-

70

-

-

Religionskunskap

-

60

-

-

Samhällskunskap

-

60

-

-

Naturorienterande ämnen

110

200


310

Biologi

-

55

-

-

Fysik

-

55

-

-

Kemi

-

55

-

-

Samiska

400

400

-

800

Språkval

-

48

-

48

Teknik

40

45

-

85

Totalt garanterat antal timmar

1 890

2 533

50

4 473

Därav skolans val

-

-

-

210

Skolans val och språkval från höstterminen 2024

 • Skolor får inte längre använda tid från språkvalet till skolans val.
 • Nybörjarspråk, som tidigare kunde läsas inom ramen för elevens val, kan organiseras inom ramen för skolans val.

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 35 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid i respektive ämne. Resterande 20 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samiska och språkval får dock inte minskas.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i sameskolan

 • Om den totala undervisningstiden 13 kap. 5 § skollagen.
 • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2–6 §§ skolförordningen.
 • Om undervisningstid, språkval och skolans val 12 kap. 2–9 §§ skolförordningen.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 13 kap. 5 § skollagen.

Nyanlända elever kan i vissa fall läsa med prioriterad timplan.

Timplan för elever som började årskurs 1-6 höstterminen 2023

Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Total tid

Bild

60

80

-

140

Hem- och konsumentkunskap

-

-

40

40

Idrott och hälsa

150

160

-

310

Musik

60

60

-

120

Slöjd

50

130

-

180

Svenska eller svenska som andraspråk

400

510

-

910

Engelska

60

220

-

280

Matematik

420

410

-

830

Samhällsorienterande ämnen

110

260

-

370

Geografi

-

60

-

-

Historia

-

60

-

-

Religionskunskap

-

60

-

-

Samhällskunskap

-

60

-

-

Naturorienterande ämnen

110

190


300

Biologi

-

55

-

-

Fysik

-

55

-

-

Kemi

-

55

-

-

Samiska

400

400

-

800

Språkval

-

48

-

48

Teknik

40

45

-

85

Elevens val

-

-

-

60

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 513

40

4 473

Därav skolans val

-

-

-

210

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 25 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 20 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samiska och elevens val får däremot inte minskas.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 13 kap. 5 § skollagen.

Senast uppdaterad 29 april 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

  Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.

  Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

  Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste skolan bedöma elevens kunskaper.

  Det ska framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska detta anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.

  Mer om stödåtgärder för nyanlända Länk till annan webbplats.

  Källa: 3 kap 12 h § skollagen