Timplan för sameskolan

Elever som går i sameskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Ämne
Lågstadiet
Mellanstadiet
Låg- och mellanstadiet
Total tid
Bild
60
80

140
Hem- och konsumentkunskap


40
40
Idrott och hälsa
150
160

310
Musik
60
60

120
Slöjd
50
130

180
Svenska eller svenska som andraspråk
400
510

910
Engelska
60
220

280
Matematik
420
410

830
Samhällsorienterande ämnen
110
260

370
Geografi

60


Historia

60


Religionskunskap

60


Samhällskunskap

60


Naturorienterande ämnen
110
190

300
Biologi

55


Fysik

55


Kemi

55


Samiska
400
400

800
Språkval

48

48
Teknik
40
45

85
Elevens val60
Totalt garanterat antal timmar
1 860
2 513
40
4 473
Därav skolans val210

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 25 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet.

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 20 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samiska och elevens val får däremot inte minskas.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 13 kap. 5 § skollagen.

Eventuellt utökad undervisningstid i idrott och hälsa

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa på samma sätt som i grundskolan bör utökas i sameskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 2019.

Senast uppdaterad 04 september 2018

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.