Nyanlända elever och betyg i specialskolan

När en nyanländ elev börjar skolan sent på terminen har läraren ofta lite eller ingen information om elevens kunskaper när det är dags för betygssättning.

Streck innebär frånvaro

Bestämmelserna om betyg gäller alla elever i skolan, även nyanlända elever. Om du som lärare saknar underlag för att bedöma en elevs kunskaper på grund av att eleven varit frånvarande markerar du detta med ett streck.

En nyanländ elev som kommer till skolan sent under terminen, men som sedan deltar i undervisningen har inte varit frånvarande från skolan. Att en elev är nyanländ är inte i sig ett skäl för att sätta ett streck i skollagens mening.

En streckmarkering signalerar att eleven inte har deltagit i undervisningen och visar samtidigt hur skolan har lyckats i sin uppgift att främja elevers närvaro. Exakt var gränsen går för om underlaget räcker till för att bedöma elevens kunskaper eller inte kan bara du som lärare avgöra. Skillnaden mellan streck och F är att streck inte är ett betyg.

Om eleven har fått undervisning

Om en nyanländ elev har fått undervisning i ett ämne ska du sätta betyg, även om undervisningen varit mycket begränsad. Det underlag du har fått från undervisningen utgör då all tillgänglig information om elevens kunskaper.

Om underlaget motsvarar godkända kunskaper i de delar av kunskapskraven som underlaget omfattar ska du sätta minst E i betyg, annars sätter du F i betyg. Detta gäller vid betygssättningen på höstterminen i årskurs 7, höst- och vårterminerna i årskurs 8 och 9, samt höstterminen i årskurs 10. Får eleven F i ett ämne är det viktigt att du ändå informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling.

I slutet av vårterminen i årskurs 7 och när ett ämne avslutas (ofta i slutet av vårterminen i årskurs 10) ska alla delar av kunskapskraven vara uppfyllda för att eleven ska ha uppnått ett visst betyg. Bedöm elevens kunskaper mot samtliga delar av kunskapskraven för ämnet. Om elevens kunskaper inte motsvarar alla delar av kunskapskravet för minst betyget E, sätter du betyget F. Om en elev inte får godkänt betyg i ett avslutat ämne, ska du ge eleven en skriftlig bedömning av vad hon eller han har lärt sig i ämnet.

Om en nyanländ elev har fått undervisning i ett ämne ska du sätta betyg, även om undervisningen varit mycket begränsad. Det underlag du har fått från undervisningen utgör då all tillgänglig information om elevens kunskaper.

Om underlaget motsvarar godkända kunskaper i de delar av kunskapskraven som underlaget omfattar ska du sätta minst E i betyg, annars sätter du F i betyg. Detta gäller vid betygssättningen på höstterminen i årskurs 7, höst- och vårterminerna i årskurs 8 och 9, samt höstterminen i årskurs 10. Får eleven F i ett ämne är det viktigt att du ändå informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling.

I slutet av vårterminen i årskurs 7 och när ett ämne avslutas (ofta i slutet av vårterminen i årskurs 10) ska alla delar av kunskapskraven vara uppfyllda för att eleven ska ha uppnått ett visst betyg. Bedöm elevens kunskaper mot samtliga delar av kunskapskraven för ämnet. Om elevens kunskaper inte motsvarar alla delar av kunskapskravet för minst betyget E, sätter du betyget F. Om en elev inte får godkänt betyg i ett avslutat ämne, ska du ge eleven en skriftlig bedömning av vad hon eller han har lärt sig i ämnet.

Om eleven har prioriterad timplan eller anpassad studiegång

Rektorn kan besluta att en nyanländ elev ska ha en prioriterad timplan, som kan innebära att eleven inte får undervisning i samtliga ämnen. Eleven kan bara ha en prioriterad timplan under ett år, och under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i övriga ämnen. Detta kan påverka betygssättningen, eftersom du bara sätter terminsbetyg i de ämnen som eleven har fått undervisning i. Du sätter inte betyg i ett ämne som eleven inte fått någon undervisning alls i. Om eleven däremot fått mindre undervisning i det ämnet och mer i andra ämnen, ska du sätta terminsbetyg på samma sätt som för övriga elever.

Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

Mer om stödåtgärder för nyanlända

Timplan för specialskolan

Om en elev inte får någon undervisning över huvud taget i ett ämne innan ämnet avslutas, kan rektorn fatta ett beslut om särskilt stöd i form av anpassad studiegång för eleven. Innan rektorn kan fatta ett beslut om anpassad studiegång ska skolan ha utrett elevens behov av särskilt stöd.

Rektorn kan besluta att en nyanländ elev ska ha en prioriterad timplan, som kan innebära att eleven inte får undervisning i samtliga ämnen. Eleven kan bara ha en prioriterad timplan under ett år, och under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i övriga ämnen. Detta kan påverka betygssättningen, eftersom du bara sätter terminsbetyg i de ämnen som eleven har fått undervisning i. Du sätter inte betyg i ett ämne som eleven inte fått någon undervisning alls i. Om eleven däremot fått mindre undervisning i det ämnet och mer i andra ämnen, ska du sätta terminsbetyg på samma sätt som för övriga elever.

Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

Mer om stödåtgärder för nyanlända

Timplan för specialskolan

Om en elev inte får någon undervisning över huvud taget i ett ämne innan ämnet avslutas, kan rektorn fatta ett beslut om särskilt stöd i form av anpassad studiegång för eleven. Innan rektorn kan fatta ett beslut om anpassad studiegång ska skolan ha utrett elevens behov av särskilt stöd.

Extra anpassningar och särskilt stöd

En elev ska få stöd i form av extra anpassningar i undervisningen, om en lärare befarar att eleven inte kommer att nå kunskapskraven i ett ämne.

Om du befarar att eleven inte kommer att få ett godkänt betyg i något eller några ämnen trots extra anpassningar, ska du anmäla det till rektorn. Samma sak gäller om det finns särskilda skäl att anta att de extra anpassningarna inte är tillräckliga. Rektorn ska se till att skolan snabbt utreder elevens behov av särskilt stöd. Detta gäller inte bara nyanlända elever utan alla elever i skolan.

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida

    Relaterat