Timplan för specialskolan

Elever som går i specialskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.

Det finns två timplaner som gäller läsåret 2023/24:

  • Timplan för elever som börjar årskurs 1–9 höstterminen 2023.
  • Timplan för elever som börjar årskurs 10 höstterminen 2023.

Timplan för elever som börjar årskurs 1–9 höstterminen 2023

Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90

-

90

250

Hem- och konsumentkunskap

-

-

50

80

130

Idrott och hälsa

190

180

-

270

640

Rörelse och drama

90

80

-

75

245

Slöjd

85

140

-

125

350

Teckenspråk

320

205

-

200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500

-

280

1 560

Engelska

95

220

-

200

515

Matematik

560

410

-

400

1 370

Samhällsorienterande ämnen

319

300

-

321

940

Geografi

-

60

-

70

-

Historia

-

60

-

70

-

Religionskunskap

-

60

-

70

-

Samhällskunskap

-

60

-

70

-

Naturorienterande ämnen

227

189

-

234

650

Biologi

-

55

-

65

-

Fysik

-

55

-

65

-

Kemi

-

55

-

65

-

Språkval

-

48

-

272

320

Teknik

52

65

-

83

200

Elevens val

-

-

-

-

175

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 427

50

2 630

8 070

Därav skolans val

-

-

-

-

600


Timplan för elever som börjar årskurs 10 höstterminen 2023

Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90

-

90

250

Hem- och konsumentkunskap

-

-

50

80

130

Idrott och hälsa

190

160

-

270

620

Rörelse och drama

90

80

-

75

245

Slöjd

85

140

-

125

350

Teckenspråk

320

205

-

200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500

-

280

1 560

Engelska

95

220

-

200

515

Matematik

560

410

-

400

1 370

Samhällsorienterande ämnen

319

300

-

321

940

Geografi

-

60

-

70

-

Historia

-

60

-

70

-

Religionskunskap

-

60

-

70

-

Samhällskunskap

-

60

-

70

-

Naturorienterande ämnen

227

189

-

234

650

Biologi

-

55

-

65

-

Fysik

-

55

-

65

-

Kemi

-

55

-

65

-

Språkval

-

48

-

272

320

Teknik

52

65

-

83

200

Elevens val

-

-

-

-

195

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 407

50

2 630

8 070

Därav skolans val

-

-

-

-

600


Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 41 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 24 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 65 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar per stadium i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i specialskolan

  • Om den totala undervisningstiden 12 kap. 5 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2–6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 11 kap. 2–9 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i skollagen: 12 kap. 5 § skollagen.

Anpassad timplan ska anges i betygsdokumentet

Det ska framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska detta anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.

Vi har sett över timplanerna

Vi har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och anpassade grundskolan. Syftet är att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Vi har också tittat på olika åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska.

Vi föreslår bland annat att elevens val tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför allt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till de så kallade praktisk-estetiska ämnena.

Vi redovisade uppdraget till regeringen den 29 mars 2021. Förslagen ligger nu hos regeringen men inga beslut om ändringar har ännu tagits.

Läs redovisningen och ta del av förslagen

Relaterat uppdrag – språkval i mellanstadiet

Vi har också redovisat en utredning av konsekvenserna av att 48 timmar i språkval är förlagda till mellanstadiet. I uppdraget ingick att eventuellt föreslå nödvändiga författningsändringar. Vi ser både för- och nackdelar med att förlägga 48 timmar i språkval till mellanstadiet. Vi ser dock inte att det finns någon annan fördelning av timmarna som skulle vara entydigt bättre för huvudmän eller elever. Vi föreslår därför ingen förändring.

Språkval i mellanstadiet

Äldre timplaner

Timplan för elever som började årskurs 10 höstterminen 2022.

Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90

-

90

250

Hem- och konsumentkunskap

-

-

50

80

130

Idrott och hälsa

190

160

-

190

540

Rörelse och drama

90

80

-

75

245

Slöjd

85

140

-

125

350

Teckenspråk

320

205

-

200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500

-

280

1 560

Engelska

95

220

-

200

515

Matematik

560

410

-

400

1 370

Samhällsorienterande ämnen

319

300

-

321

940

Geografi

-

60

-

70

-

Historia

-

60

-

70

-

Religionskunskap

-

60

-

70

-

Samhällskunskap

-

60

-

70

-

Naturorienterande ämnen

227

189

-

234

650

Biologi

-

55

-

65

-

Fysik

-

55

-

65

-

Kemi

-

55

-

65

-

Språkval

-

48

-

272

320

Teknik

52

65


83

200

Elevens val

-

-

-

-

275

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 407

50

2 550

8 070

Därav skolans val

-

-

-

-

600


Senast uppdaterad 20 juni 2023

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.

Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste skolan bedöma elevens kunskaper.

Mer om stödåtgärder för nyanlända Länk till annan webbplats.

Källa: 3 kap 12 h § skollagen