Vi ser över timplanerna. Syftet är att skapa en bättre balans mellan det centrala innehållet och den tid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Läs mer.

Timplan för specialskolan

Elever som går i specialskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.

Det finns två timplaner som gäller läsåret 2020/21:

  • Stadieindelad timplan för elever som börjar årskurs 1–9 höstterminen 2020.
  • Timplan utan stadieindelning för elever som börjar årskurs 10 höstterminen 2020.

Stadieindelad timplan

Den här timplanen gäller för elever som börjar årskurs 1–9 höstterminen 2020.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90


90

250

Hem- och konsumentkunskap50

80

130

Idrott och hälsa

190

160


190

540

Rörelse och drama

90

80


75

245

Slöjd

85

140


125

350

Teckenspråk

320

205


200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500


280

1 560

Engelska

95

220


200

515

Matematik

560

410


400

1 370

Samhällsorienterande ämnen

319

300


321

940

Geografi


60


70


Historia


60


70


Religionskunskap


60


70


Samhällskunskap


60


70


Naturorienterande ämnen

227

189


234

650

Biologi


55


65


Fysik


55


65


Kemi


55


65


Språkval


48


272

320

Teknik

52

65


83

200

Elevens val

275

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 407

50

2 550

8 070

Därav skolans val

600


Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 41 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta under-visningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 24 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 65 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar per stadium i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i specialskolan

  • Om den totala undervisningstiden 12 kap. 5 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2–6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 11 kap. 2–9 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i skollagen: 12 kap. 5 § skollagen.

Anpassad timplan ska anges i betygsdokumentet

Det ska framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska detta anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.

Mer matematik infördes från höstterminen 2019

Sedan höstterminen 2019 har eleverna i specialskolan fått mer garanterad undervisningstid i matematik. Samtidigt minskades den garanterade undervisningstiden i elevens val.

Så fördelas timmarna

I matematik förlades de 105 extra timmarna till högstadiet. Det innebär att eleverna som börjar årskurs 8 och 9 höstterminen 2020 ska få 400 timmars undervisning i matematik.

I elevens val minskades undervisningstiden med 105 timmar. Totalt blir undervisningstiden 275 timmar i årskurs 1–10.

Timplan utan stadieindelning

Den här timplanen gäller för elever som börjar årskurs 10 höstterminen 2020.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Bild250
Hem- och konsumentkunskap130
Idrott och hälsa540
Rörelse och drama245
Slöjd350
Teckenspråk725
Svenska1 560
Engelska515
Matematik1 265
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap940
Biologi, fysik, kemi, teknik850
Språkval320
Elevens val 380
Totalt garanterat antal timmar8 070
Därav skolans val600

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar i svenska, engelska, matematik, språkval eller elevens val.

Vi ser över timplanerna

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av att omfördela tid mellan ämnena i grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att skapa en bättre balans mellan det centrala innehållet och den tid som är avsatt för varje ämne i timplanen.

Vi ska särskilt analysera om man kan minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val så att den tiden kan fördelas på andra ämnen. Vi ska också titta på om det behövs åtgärder för att fler elever ska läsa språk utöver svenska och engelska. Vi ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 mars 2021.

Senast uppdaterad 13 augusti 2020

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.

Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste skolan bedöma elevens kunskaper.

Mer om stödåtgärder för nyanländalänk till annan webbplats

Källa: 3 kap 12 h § skollagen