Timplan för specialskolan

Elever som går i specialskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.

Det finns tre timplaner som gäller läsåret 2021/22:

 • Timplan för elever som börjar årskurs 1–7 höstterminen 2021.
 • Timplan för elever som börjar årskurs 8 höstterminen 2021.
 • Timplan för elever som börjar årskurs 9 och 10 höstterminen 2021.

Timplan för elever som börjar årskurs 1–7 höstterminen 2021

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90


90

250

Hem- och konsumentkunskap50

80

130

Idrott och hälsa

190

180


270

640

Rörelse och drama

90

80


75

245

Slöjd

85

140


125

350

Teckenspråk

320

205


200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500


280

1 560

Engelska

95

220


200

515

Matematik

560

410


400

1 370

Samhällsorienterande ämnen

319

300


321

940

Geografi


60


70


Historia


60


70


Religionskunskap


60


70


Samhällskunskap


60


70


Naturorienterande ämnen

227

189


234

650

Biologi


55


65


Fysik


55


65


Kemi


55


65


Språkval


48


272

320

Teknik

52

65


83

200

Elevens val

175

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 427

50

2 630

8 070

Därav skolans val

600


Timplan för elever som börjar årskurs 8 höstterminen 2021

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90


90

250

Hem- och konsumentkunskap50

80

130

Idrott och hälsa

190

160


270

620

Rörelse och drama

90

80


75

245

Slöjd

85

140


125

350

Teckenspråk

320

205


200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500


280

1 560

Engelska

95

220


200

515

Matematik

560

410


400

1 370

Samhällsorienterande ämnen

319

300


321

940

Geografi


60


70


Historia


60


70


Religionskunskap


60


70


Samhällskunskap


60


70


Naturorienterande ämnen

227

189


234

650

Biologi


55


65


Fysik


55


65


Kemi


55


65


Språkval


48


272

320

Teknik

52

65


83

200

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 407

50

2 630

8 070

Därav skolans val

600


Timplan för elever som börjar årskurs 9 och 10 höstterminen 2021

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90


90

250

Hem- och konsumentkunskap50

80

130

Idrott och hälsa

190

160


190

540

Rörelse och drama

90

80


75

245

Slöjd

85

140


125

350

Teckenspråk

320

205


200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500


280

1 560

Engelska

95

220


200

515

Matematik

560

410


400

1 370

Samhällsorienterande ämnen

319

300


321

940

Geografi


60


70


Historia


60


70


Religionskunskap


60


70


Samhällskunskap


60


70


Naturorienterande ämnen

227

189


234

650

Biologi


55


65


Fysik


55


65


Kemi


55


65


Språkval


48


272

320

Teknik

52

65


83

200

Elevens val

275

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 407

50

2 550

8 070

Därav skolans val

600


Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 41 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 24 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 65 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar per stadium i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i specialskolan

 • Om den totala undervisningstiden 12 kap. 5 § skollagen.
 • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2–6 §§ skolförordningen.
 • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 11 kap. 2–9 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i skollagen: 12 kap. 5 § skollagen.

Anpassad timplan ska anges i betygsdokumentet

Det ska framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska detta anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.

Mer idrott och hälsa från höstterminen 2021

Från höstterminen 2021 får eleverna i specialskolan mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa. Samtidigt minskas den garanterade undervisningstiden i elevens val.

Så fördelas timmarna

I idrott och hälsa utökas undervisningstiden med 100 timmar. Av dem förläggs 20 timmar till mellanstadiet och 80 timmar till högstadiet. Det innebär att eleverna ska ha totalt 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 270 timmar på högstadiet. I elevens val minskar undervisningstiden med 100 timmar. Totalt blir undervisningstiden 175 timmar i årskurs 1–10.

För elever som börjar i årskurs 8 höstterminen 2021 ska undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa ska vara minst 620 timmar och undervisningstiden i elevens val minst 195 timmar totalt.

För elever som börjar i årskurs 9 eller 10 höstterminen 2021 gäller den tidigare timplanen som trädde i kraft höstterminen 2020.

Vi har sett över timplanerna

Vi har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan. Syftet är att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Vi har också tittat på olika åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska.

Vi föreslår bland annat att elevens val tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför allt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till de så kallade praktisk-estetiska ämnena.

Vi redovisade uppdraget till regeringen den 29 mars 2021. Förslagen ligger nu hos regeringen men inga beslut om ändringar har ännu tagits.

Läs redovisningen och ta del av förslagen

Timplan utan stadieindelning

Den här timplanen gällde för elever som började årskurs 10 höstterminen 2020.

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Bild250
Hem- och konsumentkunskap130
Idrott och hälsa540
Rörelse och drama245
Slöjd350
Teckenspråk725
Svenska1 560
Engelska515
Matematik1 265
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap940
Biologi, fysik, kemi, teknik850
Språkval320
Elevens val 380
Totalt garanterat antal timmar8 070
Därav skolans val600

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar i svenska, engelska, matematik, språkval eller elevens val.

Senast uppdaterad 02 november 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

  Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.

  Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

  Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste skolan bedöma elevens kunskaper.

  Mer om stödåtgärder för nyanlända Länk till annan webbplats.

  Källa: 3 kap 12 h § skollagen