Från och med höstterminen 2019 får eleverna mer garanterad undervisningstid i matematik. Mer om förändringarna i timplanen

Timplan för specialskolan

Elever som går i specialskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena.

Det finns två timplaner: en stadieindelad som gäller för elever som börjar årskurs 1-7 höstterminen 2018, och en timplan utan stadieindelning som gäller för elever som börjar årskurs 8-10 höstterminen 2018.

Stadieindelad timplan

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90


90

250

Hem- och konsumentkunskap50

80

130

Idrott och hälsa

190

160


190

540

Rörelse och drama

90

80


75

245

Slöjd

85

140


125

350

Teckenspråk

320

205


200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500


280

1 560

Engelska

95

220


200

515

Matematik

560

410


295

1 265

Samhällsorienterande ämnen

319

300


321

940

Geografi


60


70


Historia


60


70


Religionskunskap


60


70


Samhällskunskap


60


70


Naturorienterande ämnen

227

189


234

650

Biologi


55


65


Fysik


55


65


Kemi


55


65


Språkval


48


272

320

Teknik

52

65


83

200

Elevens val

380

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 407

50

2 445

8 070

Därav skolans val

600

Samhällsorienterande ämnen

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 41 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Naturorienterande ämnen

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta under-visningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 24 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 65 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar per stadium i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i specialskolan

När skolor planerar inför hösten 2018 kan det vara bra att läsa igenom de bestämmelser i skollagen och skolförordningen som rör timplanerna.

  • Om den totala undervisningstiden 12 kap. 5 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 11 kap. 2-9 §§ skolförordningen.

Gå till skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i skollagen: 12 kap. 5 § skollagen.

Timplan utan stadieindelning

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Bild250
Hem- och konsumentkunskap130
Idrott och hälsa540
Rörelse och drama245
Slöjd350
Teckenspråk725
Svenska1 560
Engelska515
Matematik1 265
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap940
Biologi, fysik, kemi, teknik850
Språkval320
Elevens val 380
Totalt garanterat antal timmar8 070
Därav skolans val600

Skolans val

Vid skolans val får antalet timmar för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar i svenska, engelska, matematik, språkval eller elevens val.

Förändringar i timplanen från höstterminen 2019

Från och med höstterminen 2019 kommer eleverna i specialskolan att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna kommer att ingå i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 105 timmar.

De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 8 höstterminen 2019. För elever i årskurs 9 och 10 gäller den äldre timplanen.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa, på samma sätt som i grundskolan, bör utökas med 100 timmar i specialskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 2019.

Så fördelas timmarna på mellan- och högstadiet

I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från höstterminen 2019.

Undervisningstiden i elevens val minskar därmed med 105 timmar till totalt 275 timmar. 

Timplan från hösten 2019

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

70

90


90

250

Hem- och konsumentkunskap50

80

130

Idrott och hälsa

190

160


190

540

Rörelse och drama

90

80


75

245

Slöjd

85

140


125

350

Teckenspråk

320

205


200

725

Svenska eller svenska som andraspråk

780

500


280

1 560

Engelska

95

220


200

515

Matematik

560

410


400

1 370

Samhällsorienterande ämnen

319

300


321

940

Geografi


60


70


Historia


60


70


Religionskunskap


60


70


Samhällskunskap


60


70


Naturorienterande ämnen

227

189


234

650

Biologi


55


65


Fysik


55


65


Kemi


55


65


Språkval


48


272

320

Teknik

52

65


83

200

Elevens val

275

Totalt garanterat antal timmar

2 788

2 407

50

2 445

8 070

Därav skolans val

600

Senast uppdaterad 27 november 2018

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.