Begär utdrag ur registret över lärare och förskollärare

Alla lärare och förskollärare som har fått legitimation finns med i ett register över lärare och förskollärare. Vem som helst har rätt att begära utdrag ur registret, till exempel för att få veta om en viss person har legitimation.

Så begär du utdrag ur registret

För instruktioner om hur du begär registerutdrag mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se.

De lärare och förskollärare som finns med i registret har inte rätt att motsätta sig att någon begär ut uppgifter om dem. Det framgår av förordningen om lärar- och förskollärarregister.

De här uppgifterna finns i registerutdraget

Ett standardutdrag från registret innehåller bland annat personnummer, typ av legitimation och behörigheter.

Lärar- och förskollärarregistret innehåller dock inte uppgifter om

 • motiveringen till beslutet
 • ansökningar som fått avslag eller blivit avvisade
 • motiveringen till beslut om varning eller att en legitimation ska återkallas
 • arbetsplats, anställningsform och examenstyp.

Skolverket är enligt lag skyldiga att föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare. Det framgår av förordningen om lärar- och förskollärarregister.

Här kan du se vilka behörigheter som är möjliga att få i sin legitimation och vilka tekniska uppgifter som finns i registerutdraget:

Behörighetsförteckning Excel, 70 kB, öppnas i nytt fönster. (excel, 71 kB)

Schema registerutdrag (pdf) Pdf, 534 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 299 kB)

Därför finns personuppgifter med i registret

 • Skolverket ska kunna föra en aktuell förteckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.
 • Skolverket ska kunna handlägga ärenden om legitimation enligt skollagen.
 • Skolverket ska kunna lämna uppgifter till utländska myndigheter i vissa fall.
 • För att Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska kunna utföra tillsyn över skolväsendets olika verksamheter och den personal som jobbar där.
 • Arbetsgivare ska kunna kontrollera lärares och förskollärares identitet och behörighet när de tillsätter nya tjänster.

Skolverket hanterar personuppgifter i ärenden om legitimation för lärare och förskollärare med stöd av förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister samt i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) med tillhörande nationell lagstiftning.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Som myndighet omfattas Skolverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som kommer in till Skolverket blir allmänna handlingar som kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller även personuppgifter, till exempel de som finns i lärar- och förskollärarregistret. Det är bara behörig personal på Skolverket som har direkt tillgång till registret och kan söka i det.

Det finns inte några särskilda sekretessregler som gäller för uppgifterna i lärar- och förskollärarregistret. Men det finns generella sekretessbestämmelser som i vissa fall kan gälla uppgifterna i registret. Dessa regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rätt att begära ut uppgifter om dig själv

Du som privatperson har rätt att begära ut de personuppgifter som finns om dig hos Skolverket. Det gäller oavsett varför vi samlat in uppgifterna.

Du har rätt att begära registerutdrag med dina personuppgifter

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära en rättelse om Skolverket har hanterat uppgifter om dig på fel sätt.

Rätt till skadestånd

Du har rätt till skadestånd om du tagit skada eller om din personliga integritet kränkts. Skälet ska då vara att Skolverket behandlat personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsregleringen eller förordningen om lärar- och förskollärarregistret.

Lagar och regler

Förordning om lärar- och förskollärarregister (2011:268) Länk till annan webbplats.

EU:s dataskyddsförordning Länk till annan webbplats.

Kompletterande dataskyddslag (2018:218) Länk till annan webbplats.

Kompletterande dataskyddsförordning (2018:219) Länk till annan webbplats.

Har du frågor om reglerna?

Om du har frågor om regelverket kring lärar- och förskollärarregistret kan du ta kontakt med Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefonnummer 08-52733200.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Skolverket hanterar ditt ärende skyndsamt och i tur och ordning. Oftast skickar vi ett utdrag inom tre arbetsdagar.

  Nej, förordningen som styr registret tillåter inte direktåtkomst.

  Ja, men Skolverket kan då inte garantera att vi gör utdraget på rätt person.

  Du kan skicka in enbart namnet. Om personen har en lärar- eller förskollärarlegitimation har den ett tillfälligt identifikationsnummer hos oss som du kan skicka in. Numret ska vara i formatet ÅÅÅÅMMDD-NXNN. Till exempel 19890909-0X09.

  Om du vill ha dina legitimationshandlingar på nytt kan du begära ut ett registerutdrag på dig själv. Registerutdraget har samma innehåll som legitimationen men i annat format.

  Mejla din begäran till: lleg.registerutdrag@skolverket.se

  Ja, vi kan kontrollera om en person är legitimerad eller inte. Om en person är legitimerad skickas ett registerutdrag. Mejla din begäran till lleg.registerutdrag@skolverket.se.

  Skolverket har ingen automatiserad lösning för att lämna ut registerutdrag när en huvudman begärt ett utdrag. Vi vet att det finns ett sådant behov och arbetar med att ta fram en lösning.

  Nej, vi ändrar inte namn i legitimationen. Däremot kan du begära ut ett registerutdrag där varken för- eller efternamn framgår.

  Mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se.