GRNENGAvuxgr3

Engelska Nationell delkurs 1

Kurskod: GRNENGA
Verksamhetspoäng: 100

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Eleven ska även utveckla tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

I undervisningen ska eleven ges möjlighet att använda språket i funktionella och meningsfulla sammanhang för att därigenom utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att använda olika strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella förhållanden i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. Eleven ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevens intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska.

Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Personlig information. Ämnesområden som är välbekanta för eleven och som har anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Åsikter och känslor.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.
 • Olika former av dialoger och samtal.
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger.
 • Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel skyltar och reklam.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Olika sätt att orientera sig i och välja bland texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleven möter.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Strategier för att underlätta samtal, till exempel omformuleringar, gester och frågor.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck, i elevens egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga kommunikationen.

Betygskriterier

Betygskriterier för betyget Godkänt

Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom väljer och använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt några förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

 • Komvux på grundläggande nivå

  Kommentarmaterial

  Det finns kommentarmaterial i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå.