GRNSVEAvuxgr5

Svenska Nationell delkurs 1

Kurskod: GRNSVEA
Verksamhetspoäng: 100

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte

Undervisningen i kursen svenska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Det innebär att eleven genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Undervisningen ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleven utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleven ska i undervisningen ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Vidare ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar innehåll från olika källor.

I undervisningen ska eleven möta, samt ges möjlighet att utveckla kunskaper om, olika former av sakprosa och skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt språk.

Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevens medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleven får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för sig själv och för andra människor. Därigenom ska eleven ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Genom undervisningen i kursen svenska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • läsa och analysera sakprosa och skönlitteratur för olika syften, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Lässtrategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet i elevnära texter samt för att anpassa läsningen till textens form och innehåll.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav. Avkodning av ord.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Strategier för att skriva olika typer av korta texter, till exempel meddelanden, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur, till exempel stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt några stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Att medverka i olika samtal och diskussioner med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om elevnära ämnen. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder, digitala medier och verktyg.

Sakprosatexter och berättande texter

 • Sakprosatexter som är beskrivande och förklarande, till exempel kortare beskrivningar och instruktioner. Hur instruerande texter kan konstrueras i steg med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Berättande texter och deras budskap.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda förförståelse.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Några skillnader mellan tal- och skriftspråk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning och källkritik

 • Att söka och använda sig av information, från internet och andra källor.
 • Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.

Betygskriterier

Betygskriterier för betyget Godkänt

Eleven samtalar om och diskuterar elevnära ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Eleven uttrycker sin uppfattning, ställer frågor och ger kommentarer. Dessutom genomför eleven muntliga framställningar på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven skriver enkla texter med begripligt innehåll. Eleven följer i någon mån grundläggande regler för språkriktighet.

Eleven läser elevnära texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Vid samtal om texter återger eleven utifrån olika frågeställningar delar av innehållet och för enkla resonemang om idéer och tankar som texten väckt.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen.

 • Komvux på grundläggande nivå

  Kommentarmaterial

  Det finns kommentarmaterial i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå.