GRNNOA2vuxgr1

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen inledande kurs

Kurskod: GRNNOA2
Verksamhetspoäng: 100

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som miljö, teknik och energiförsörjning. Kunskaperna har också betydelse för att den enskilda individen ska kunna göra medvetna val till exempel kring hälsa och som konsument. Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen i den grundläggande inledande kursen i naturorienterande ämnen inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att ställa frågor om naturvetenskapliga företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleven förutsättningar att söka svar på naturvetenskapliga frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Som en del av systematiska undersökningar ska eleven, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digital som annan utrustning. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom detta ökar också elevens förmåga att formulera egna argument och göra egna ställningstaganden. Eleven kan därigenom också utveckla sin tilltro till att aktivt delta i olika situationer och sammanhang i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Undervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla förståelse för vilka konsekvenser de dagliga valen och handlingarna i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv får för människa, samhälle och natur. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att värdera och hantera bland annat information och reklam riktad till enskilda personer men även i andra sammanhang där naturvetenskapliga kunskaper har betydelse. Därigenom ska eleven ges förutsättningar att hantera valsituationer i vardagsliv och arbetsliv som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle och kunna fatta välgrundade beslut.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar förmågan att samtala om och tolka texter med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleven att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild. Ett historiskt perspektiv ger eleven inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra och vilken betydelse olika upptäckter inom det naturvetenskapliga området har haft och har för teknik, miljö, samhälle, människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Genom undervisningen i den grundläggande inledande kursen i naturorienterande ämnen ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle,
 • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv, utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv,
 • genomföra systematiska undersökningar i naturvetenskap, och
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället.

Centralt innehåll

Kropp och hälsa

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer.
 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning, antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens organ och organsystem, deras namn, uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Matens kemi kopplat till hälsa och miljö.
 • Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Miljö

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi utnyttjar den, till exempel utifrån allemansrätten.
 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Energi

 • Människans användning av energi- och naturresurser historiskt, i nutid, lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling och påverkan på klimatet.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar vid systematiska undersökningar och i samband med detta använda mätutrustning.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till naturvetenskap.

Kunskapskrav i tabellform, Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen inledande kurs

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör kropp och hälsa, miljö, energi och samhälle och skiljer då fakta från värderingar. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och andra framställningar.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om kropp och hälsa, miljö och energi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av naturvetenskapliga begrepp. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser som gäller kropp och hälsa, miljö och energi kopplas ihop och visar då på enkelt identifierbara naturvetenskapliga samband. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör kropp och hälsa, miljö, energi och samhälle och skiljer då fakta från värderingar. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och andra framställningar.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och rapporter.

Eleven har goda kunskaper om kropp och hälsa, miljö och energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av naturvetenskapliga begrepp. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser som gäller kropp och hälsa, miljö och energi kopplas ihop och visar då på förhållandevis komplexa naturvetenskapliga samband. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör kropp och hälsa, miljö, energi och samhälle och skiljer då fakta från värderingar. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och andra framställningar.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om kropp och hälsa, miljö och energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av naturvetenskapliga begrepp. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser som gäller kropp och hälsa, miljö och energi kopplas ihop och visar då på komplexa naturvetenskapliga samband. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 • Komvux på grundläggande nivå

  Kommentarmaterial

  Det finns kommentarmaterial i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå.