GRNNOB2vuxgr1

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen fortsättningskurs

Kurskod: GRNNOB2
Verksamhetspoäng: 200

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som miljö, teknik och energiförsörjning. Kunskaperna har också betydelse för att den enskilda individen ska kunna göra medvetna val till exempel kring hälsa och som konsument. Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen i den grundläggande fortsättningskursen i naturorienterande ämnen inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att ställa frågor om naturvetenskapliga företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleven förutsättningar att söka svar på naturvetenskapliga frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Som en del av systematiska undersökningar ska eleven, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digital som annan utrustning. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom detta ökar också elevens förmåga att formulera egna argument och göra egna ställningstaganden. Eleven kan därigenom också utveckla sin tilltro till att aktivt delta i olika situationer och sammanhang i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Undervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla förståelse för vilka konsekvenser de dagliga valen och handlingarna i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv får för människa, samhälle och natur. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att värdera och hantera bland annat information och reklam riktad till enskilda personer men även i andra sammanhang där naturvetenskapliga kunskaper har betydelse. Därigenom ska eleven ges förutsättningar att hantera valsituationer i vardagsliv och arbetsliv som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle och kunna fatta välgrundade beslut.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar förmågan att samtala om och tolka texter med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleven att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild. Ett historiskt perspektiv ger eleven inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra och vilken betydelse olika upptäckter inom det naturvetenskapliga området har haft och har för teknik, miljö, samhälle, människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Genom undervisningen i den grundläggande fortsättningskursen i naturorienterande ämnen ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö, och samhälle,
 • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv, utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv,
 • genomföra systematiska undersökningar i naturvetenskap, och
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället.

Centralt innehåll

Kropp och hälsa

 • Människans fysiska och psykiska hälsa. Sjukdom, virus, infektioner och smittspridning, antibiotika och resistenta bakterier.
 • Sexualitet, relationer och jämställdhet.
 • Kroppens celler, organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Matens näringsämnen och deras funktion i kroppen. Relationen mellan kropp och hälsa.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
 • Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Miljö

 • Naturvetenskapliga modeller för att beskriva och förklara till exempel växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Ekosystemens energiflöden och kretslopp av material. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den, till exempel inom jordbruk och fiske.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Energi

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön och påverkan på klimatet.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.

Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar, experiment och fältstudier. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mätningar vid systematiska undersökningar och i samband med detta använda mätutrustning.
 • Naturvetenskapliga modeller och teoriers användbarhet och begränsningar.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till naturvetenskap.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom det naturvetenskapliga området och deras betydelse för teknik, miljö, samhälle och människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, fysik och kemi.

Kunskapskrav i tabellform, Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen fortsättningskurs

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör kropp och hälsa, miljö, energi, teknik och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar naturvetenskapligt grundade ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om kropp och hälsa, miljö, energi, materia och andra naturvetenskapliga sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet, samhället och människokroppens byggnad och funktion kopplas ihop och visar då på enkelt identifierbara naturvetenskapliga samband. Eleven använder naturvetenskapliga modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel från områdena kropp och hälsa, miljö och energi. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör kropp och hälsa, miljö, energi, teknik och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar naturvetenskapligt grundade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och rapporter.

Eleven har goda kunskaper om kropp och hälsa, miljö, energi, materia och andra naturvetenskapliga sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet, samhället, människokroppens byggnad och funktion kopplas ihop och visar då på förhållandevis komplexa naturvetenskapliga samband. Eleven använder naturvetenskapliga modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband från områdena kropp och hälsa, miljö och energi. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör kropp och hälsa, miljö, energi, teknik och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar naturvetenskapligt grundade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om kropp och hälsa, miljö, energi, materia och andra naturvetenskapliga sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband och något generellt drag inom dessa med god användning av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet, samhället och människokroppens byggnad och funktion kopplas ihop och visar då på komplexa naturvetenskapliga samband. Eleven använder naturvetenskapliga modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera från områdena kropp och hälsa, miljö och energi. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 • Komvux på grundläggande nivå

  Kommentarmaterial

  Det finns kommentarmaterial i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå.