Begär utdrag ur registret över lärare och förskollärare

Alla lärare och förskollärare som har fått legitimation finns med i ett register över lärare och förskollärare. Vem som helst har rätt att begära utdrag ur registret, till exempel för att få veta om en viss person har legitimation.

Så här begär du utdrag ur registret

Mejla till oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst om du har frågor: 08-527 332 00.

Ange personnumret för de personer du vill ha utdrag på.

Om du vill ha ett utdrag över flera personer går det snabbare om du bifogar en Excelfil med alla personnummer.

 • Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.
 • Använd en cell per personnummer i en kolumn.
 • Excelfilen med personnummer ska inte innehålla någon annan information än personnumren.

Exempel på hur du ska fylla i Excelarket med personnummerExcel (excel, 13 kB)

Skriv även i ditt mejl om du vill ha utdraget i PDF eller XML. PDF passar om du vill läsa ett utdrag för en enskild person. Formatet XML passar till exempel för inläsning i personalsystem.

XML-filer kan även öppnas som XML-tabell i Excel. Du behöver först starta Excel och sedan öppna filen genom Excel.

Exempel på dessa filtyper:

Exempel XMLXML (xml, 70 kB)

Exempel PDFPDF (pdf, 74 kB)

De lärare och förskollärare som finns med i registret har inte rätt att motsätta sig att någon begär ut uppgifter om dem. Det framgår av förordningen om lärar- och förskollärarregister.

De här uppgifterna finns i registerutdraget

Ett standardutdrag från registret innehåller personnummer, typ av legitimation och behörigheter. Registret innehåller även andra uppgifter.

Lärar- och förskollärarregistret innehåller inte uppgifter om

 • motiveringen till beslutet
 • ansökningar som fått avslag eller blivit avvisade
 • motiveringen till beslut om varning eller att en legitimation ska återkallas
 • arbetsplats, anställningsform och examenstyp.

Skolverket är skyldigt att föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare. Det framgår av förordningen om lärar- och förskollärarregister.

Här kan du se vilka behörigheter som är möjliga att få i sin legitimation och vilka tekniska uppgifter som finns i registerutdraget:

Behörighetsförteckning (Excel)Excel (excel, 71 kB)

Schema registerutdrag (pdf)PDF (pdf, 299 kB)

Därför finns personuppgifter med i registret

 • Skolverket ska kunna föra en aktuell förteckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.
 • Skolverket ska kunna handlägga ärenden om legitimation enligt skollagen.
 • Skolverket ska kunna lämna uppgifter till utländska myndigheter i vissa fall.
 • För att kunna ha tillsyn över skolväsendet och den personal som jobbar där.
 • Arbetsgivare ska kunna kontrollera lärares och förskollärares identitet och behörighet när de tillsätter nya tjänster.

Skolverket hanterar personuppgifter i ärenden om legitimation för lärare och förskollärare med stöd av förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister samt i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) med tillhörande nationell lagstiftning.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Som myndighet omfattas Skolverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som kommer in till Skolverket blir allmänna handlingar som kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller även personuppgifter, till exempel de som finns i lärar- och förskollärarregistret. Det är bara behörig personal på Skolverket som har direkt tillgång till registret och kan söka i det.

Det finns inte några särskilda sekretessregler som gäller för uppgifterna i lärar- och förskollärarregistret. Men det finns generella sekretessbestämmelser som i vissa fall kan gälla uppgifterna i registret. Dessa regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rätt att begära ut uppgifter om dig själv

Du som privatperson har rätt att begära ut de personuppgifter som finns om dig hos Skolverket. Det gäller oavsett varför vi samlat in uppgifterna.

Du har rätt att begära registerutdrag med dina personuppgifter

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära en rättelse om Skolverket har hanterat uppgifter om dig på fel sätt.

Rätt till skadestånd

Du har rätt till skadestånd om du lidit skada eller om din personliga integritet kränkts. Skälet ska då vara att Skolverket behandlat personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsregleringen eller förordningen om lärar- och förskollärarregister.

Lagar och regler

Förordning om lärar- och förskollärarregister (2011:268)länk till annan webbplats

EU:s dataskyddsförordninglänk till annan webbplats

Kompletterande dataskyddslag (2018:218)länk till annan webbplats

Kompletterande dataskyddsförordning (2018:219)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Frågor och svar

Skolverket hanterar ditt ärende skyndsamt och i tur och ordning. Oftast skickar vi ett utdrag inom tre arbetsdagar.

Nej, förordningen som styr registret tillåter inte direktåtkomst.

Ja, men Skolverket kan då inte garantera att vi gör utdraget på rätt person.

Se Skolverkets behörighetsförteckning och schema för registret.
Behörighetsförteckning (Excel)Excel (excel, 72 kB)
Schema registerutdrag (pdf)PDF (pdf, 351 kB)

Du kan skicka in enbart namnet. Om personen har en lärar- eller förskollärarlegitimation har den ett tillfälligt identifikationsnummer hos oss som du kan skicka in. Numret ska vara i formatet ÅÅÅÅMMDD-NXNN. Till exempel 19890909-0X09.

Ja. Mejla i så fall ditt fullständiga personnummer eller födelsenummer till oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Ja, om du har personens fullständiga personnummer kan vi kontrollera om en person har en legitimation eller inte.

Skolverket har ingen automatiserad lösning för registerutdrag. Vi vet att det finns ett sådant behov och arbetar med att ta fram en lösning.

Ja, vi kan ändra namn på legitimationen.

Legitimationen är fortfarande giltig även om du har bytt namn. Till exempel så står både ärendenummer och personnummer på legitimationen. Det är också lätt för en arbetsgivare att ringa och kontrollera en utfärdad legitimation.

Om du ändå vill att vi ändrar namnet på din legitimation så behöver du skicka in en skriftlig begäran. Det är då viktigt att ditt nya namn är registrerat i folkbokföringen.