Sekretess på prov i komvux på gymnasial nivå

Det är viktigt att nationella prov förvaras på ett tryggt och säkert sätt så att innehållet inte blir känt för elever i förväg.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället.

17 kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella provlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återanvändningstid

Skolverket återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår också av omslaget till respektive prov.

Återanvändningstid för nationella prov i engelska

Nationella prov i engelska


Vårterminen

Höstterminen

2017

30 juni 2025

31 januari 2026

2016

30 juni 2024*

30 juni 2019*

2015

30 juni 2023*

Återanvänds ej*

2014

30 juni 2020*

31 januari 2021*

2013

30 juni 2019*

31 januari 2020*

2012

30 juni 2018*

Återanvänds ej*

* Om inte annat framgår av respektive prov eller provdel. Prov från 2011 eller tidigare återanvänds inte om inte annat framgår av provet/delprovet.

Återanvändningstid för nationella prov i matematik

Nationella prov i matematik för utbildning som påbörjats efter den 1 juni 2011


Vårterminen

Höstterminen

2017

30 juni 2025

30 juni 2026

2016

30 juni 2024

30 juni 2025***

2015

30 juni 2023**

30 juni 2024

2014

30 juni 2020*

30 juni 2021

2013

30 juni 2019****

31 januari 2020*****

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej

* Beslut om att inte återanvända en enskild uppgift i nationella proven i matematik 1a, 1b och 1c.

** Beslut om att de nationella proven i matematik 2a, 2b och 2c inte kommer att återanvändas. Dessa prov omfattas inte längre av sekretess.

*** Beslut om att proven i matematik 1a, 1b och 1c inte återanvänds, med undantag för vissa uppgifter. Proven, med undantag för vissa uppgifter, omfattas inte av sekretess.

**** Beslut om att proven i matematik 4 inte återanvänds.

***** Beslut om att proven i matematik 2a inte återanvänds.

Nationella prov i matematik för utbildning som påbörjats före den 1 juni 2011


Vårterminen

Höstterminen

2013

30 juni 2019

-

2012

30 juni 2018

Återanvänds ej

* Prov från 2011 eller tidigare återanvänds inte om inte annat framgår av provet/delprovet.

Återanvändningstid för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Nationella prov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1


Vårterminen

Höstterminen

Septemberprovet

2017

30 juni 2025

31 januari 2025

30 juni 2026

2016

30 juni 2024

31 januari 2024

31 januari 2024

2015

Återanvänds ej

31 januari 2024

31 januari 2020

2014

30 juni 2020

Återanvänds ej

30 juni 2019

2013

30 juni 2019

31 januari 2020

-

2012

30 juni 2018

Återanvänds ej

-

Nationella prov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3


Vårterminen

Höstterminen

Septemberprovet

2017

30 juni 2025 ?

31 januari 2026 ?

30 juni 2024

2016

30 juni 2024

31 januari 2025

30 juni 2020

2015

Återanvänds ej

31 januari 2017

Återanvänds ej

2014

30 juni 2020

30 juni 2020

30 juni 2019

2013

30 juni 2019

31 januari 2020

-

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej*

-

* Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 återanvänds inte av Skolverket.

Arkivering, bevara prov och elevlösningar

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar.

Kommunala och statliga skolor

Nationella prov och tillhörande elevlösningar är allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor. Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar.

Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Nämnden eller styrelsen i kommunen kan fatta beslut om att dessa råd ska följas. Kontakta ansvarig nämnd eller styrelse i din kommun om du har frågor om arkivering och gallring av nationella prov.

Bevara eller gallra 2PDF (pdf, 423 kB)

Senast uppdaterad 03 oktober 2019