Yrkespaket el och energi

Nationella yrkespaket med kurser från el- och energiprogrammet

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det larm- och säkerhetstekniska området.

Paketkod: EEXABN

 • Kurs Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng,
  kurskod LARLAM0
 • Kurs Brandlarmsystem, 100 poäng,
  kurskod LARBRN0
 • Kurs CCTV-system, 100 poäng,
  Kurskod LARCCT0
 • Kurs Inbrottslarmsystem, 100 poäng,
  kurskod LARINB0
 • Kurs Passersystem, 100 poäng,
  kurskod LARPAS0
 • Kurs Kommunikationsnät 1, 100 poäng,
  kurskod INSKOM01
 • Kurs Kommunikationsnät 2, 100 poäng,
  kurskod INSKOM02
 • Kurs Servicekunskap 1, 100 poäng,
  kurskod FÖSSEV01

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven:

 • kunskaper om övervakningssystemens uppbyggnad och funktion.
 • kunskaper om tekniska system med huvuduppgift att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa och egendom.
 • förmåga att installera och utföra service av brand-, övervaknings-, larm- och säkerhetssystem.
 • kunskaper om lagar, förordningar, föreskrifter och rekommendationer som reglerar arbete med larm och säkerhetssystem.
 • förmåga att kunna registrera och dokumentera nya installationer och förändringar av installationer.
 • förmåga att tolka funktionen hos larm och säkerhetssystem utifrån scheman, ritningar och övriga anvisningar.
 • förmåga att välja och använda rätt verktyg, material, mätinstrument och mätmetoder i arbetet.
 • förmåga att arbeta elsäkert och ergonomiskt.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.


Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det eltekniska området.

Paketkod: EEXAAN

 • Kurs Elkraftteknik, 100 poäng,
  kurskod ELRELF0
 • Kurs Elektromekanik, 100 poäng,
  kurskod ELRELK0
 • Kurs Praktisk ellära, 100 poäng,
  kurskod ELLPRA0
 • Kurs Elinstallationer, 200 poäng,
  kurskod INSELI0
 • Kurs Belysningsteknik, 100 poäng,
  kurskod INSBES0
 • Kurs Elmotorstyrning, 100 poäng,
  kurskod INSELS0
 • Kurs Kommunikationsnät 1, 100 poäng,
  kurskod INSKOM01
 • Kurs Datorteknik 1a, 100 poäng,
  kurskod DAODAT01a
 • Kurs Energiteknik 1, 100 poäng,
  kurskod ENEENE01
 • Kurs Mekatronik 1, 100 poäng,
  kurskod MEKMEK01
 • Kurs Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng,
  LARLAM0
 • Kurs Fastighetsautomation 1, 100 poäng,
  kurskod FAIFAS01
 • Kurs Servicekunskap 1, 100 poäng,
  kurskod FÖSSEV01

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven:

 • fördjupade kunskaper om ellära, elsäkerhet och om de säkerhetskrav som gäller för elinstallationer
 • förmåga att självständigt installera, underhålla och reparera elanläggningar kunskaper om komponenter, material och metoder enligt standarder och myndighetskrav
 • förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet
 • förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
 • förmåga att arbeta elsäkert och ergonomiskt

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

För att uppnå möjlighet till certifiering enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) behöver utbildningen kompletteras.

Elbranschens Centrala Yrkesnämnd. Länk till annan webbplats.

För att få auktorisation som elinstallatör behöver ansökan göras hos Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Elektroniktekniker Bas, 600 poäng

Yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet samt industritekniska programmet utformat för arbete med produktion och testning av elektronikutrustning.

Paketkod: EEXACN

 • Kurs Matematik 1a, 100 poäng
  Kurskod MATMAT01a
 • Kurs Konstruktion 1, 100 poäng
  Kurskod KOTKOS01
 • Kurs Elektronikproduktionsteknik, 100 poäng
  Kurskod ELKELO0
 • Kurs Provning och kontrollarbete, 100 poäng
  Kurskod ELKPRV0
 • Kurs Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  Kurskod DARDAT01S

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • grundläggande kunskap om produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elektronikprodukter, från beredning och montering fram till utprovning och leveranskontroll
 • grundläggande kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion
 • förmåga att montera, kontrollmäta och prova elektronikutrustning
 • kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell produktion
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
 • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Matematik 1a går att ersätta med Matematik 1b eller 1c. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Elektroniktekniker, påbyggnad 600 poäng

Påbyggnadspaket med kurser från el- och energiprogrammet, industritekniska programmet samt handels- och administrationsprogrammet, utformat för arbete med konstruktion, produktion och testning av elektroniksystem.

Paketkod: EEXACN

 • Kurs Ellära 1, 100 poäng
  Kurskod ELLELL01
 • Kurs Matematik 2a, 100 poäng
  Kurskod MATMAT02
 • Kurs Konstruktion 2, 100 poäng
  Kurskod KOTKOS02
 • Kurs Datorstyrd produktion 2, 200 poäng
  Kurskod DARDAT02
 • Kurs Tillämpad programmering, 100 poäng
  Kurskod TIATIL00s
 • Kurs Inköp 1, 100 poäng
  Kurskod INKINK01

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • kunskap om produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elektronikprodukter, från beredning och montering fram till utprovning och leveranskontroll.
 • kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion.
 • förmåga att konstruera och tillverka produkter med hjälp av datorstyrd utrustning.
 • kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering.
 • kunskaper om planering av inköp, varuhantering och lönsamhetskalkyler.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Matematik 2a går att ersätta med Matematik 2b eller 2c. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket elektroniktekniker, 600 poäng + påbyggnad 600 poäng Pdf, 139 kB.

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med nätverksutrustning, it-systemlösningar, automatisering samt programvara för klienter.

Paketkod: EEXAEN

 • Kurs Datorteknik 1a, 100 poäng
  kurskod DAODAT01a
 • Kurs Digitalkommunikationsteknik, 100 poäng
  kurskod DAODIG0
 • Kurs Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 poäng
  kurskod NAIADM0
 • Nätverksteknik, 100 poäng
  kurskod NAINAR0
 • Nätverksadministration, 100 poäng
  kurskod NAINAV0
 • Nätverkssäkerhet, 100 poäng
  kurskod NAINAE0
 • Nätverksteknologier, 100 poäng
  kurskod NAINAKO
 • Support och hemservice, 100 poäng
  kurskod SUPSUP0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk
 • förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska
 • förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer
 • förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar
 • förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nätverksmiljöer
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
 • förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö
 • förmåga att dokumentera sitt arbete
 • förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Senast uppdaterad 28 mars 2024