Yrkespaket inom komvux

En sammanhållen yrkesutbildning, även kallad yrkespaket, är en kombination av nationella kurser på gymnasial nivå som är relevanta för ett yrkesområde. Skolverket tar fram exempel på sådana yrkespaket. Huvudmän kan också ta fram egna yrkespaket efter ett lokalt eller regionalt behov på arbetsmarknaden.

Exempel på sammanhållna yrkesutbildningar

Skolverket tar fram exempel på yrkespaket. Dessa yrkespaket är framtagna i samråd med branschkunniga och de nationella programråden för att säkerställa att yrkespaketens kursinnehåll motsvarar kompetenskraven på nationell nivå inom olika yrkesområden.

Skolverkets exempel på yrkespaket utgör ett stöd för huvudmän och är frivilliga att använda. Yrkespaketen kallas idag även för nationella yrkespaket, dock kommer begreppen att ändras under 2025.

Yrkespaketen kan även användas på gymnasieskolans introduktionsprogram och Skolverket tar även fram exempel på yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Källor: 20 kap. 6 a § skollagen, 2 kap. 10 a och 10 b §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 4-5 §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kommande förändringar om yrkespaket

Till 2025 väntar flera förändringar inom komvux som gäller sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket. Det innebär att informationen om yrkespaketen på denna sida kommer att uppdateras framöver. Du kan läsa mer om förändringarna och följa arbetet fram till att de nya bestämmelserna och yrkespaketen ska tillämpas via denna länk:

Förändringar för sammanhållna yrkesutbildningar

Huvudmän kan utforma egna yrkespaket

Huvudmän som genomför yrkesutbildning inom komvux kan utforma egna yrkespaket utifrån ett lokalt eller regionalt behov på arbetsmarknaden. Dessa yrkespaket kan erbjudas istället för eller som komplement till Skolverkets exempel på yrkespaket.

Skolverkets exempel på yrkespaket kan även användas som grund för huvudmännen när de utformar sina egna yrkespaket, till exempel genom att byta ut en eller ett par kurser i Skolverkets exempel. Detta för att säkerställa att utbildningen möter ett lokalt eller regionalt behov på arbetsmarknaden.

Begreppen sammanhållna yrkesutbildningar och yrkespaket

Sammanhållen yrkesutbildning är det reglerade begreppet i lag och förordning, men dessa utbildningar kallas i många sammanhang även för yrkespaket. Båda begreppen förekommer därför även på denna sida och andra sidor på skolverket.se.

Ett yrkespaket består av nationella kurser

Ett yrkespaket ska bestå av nationella kurser på gymnasial nivå som är relevanta för ett yrkesområde. Det innebär att till exempel orienteringskurser, komvuxarbete eller kurser på grundläggande nivå inte kan ingå i ett yrkespaket.

Yrkespaket kan kompletteras med annan utbildning

Ett yrkespaket kan kompletteras med enstaka kurser som komplement eller påbyggnad utifrån enskilda individers behov och önskemål. Yrkespaketen kan också användas som yrkesdelen i en kombinationsutbildning, där en yrkesutbildning kombineras med sfi eller kurser i svenska som andraspråk.

För elever som utöver ett yrkespaket även läser mot en fullständig yrkesexamen, behöver elevens utbildning kompletteras med ytterligare kurser som leder till gymnasieexamen omfattande 2 400 poäng varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete eller gymnasiearbete. De kompletterande kurserna behöver väljas för att uppnå villkoren för en gymnasieexamen.

Skolverkets exempel på yrkespaket (nationella yrkespaket)

Det finns yrkespaket med kurser från samtliga yrkesprogram, se respektive sida nedan. För en del av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket. För vissa yrkespaket finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, dessa är till för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området.

Koder för yrkespaket

Alla yrkespaket tilldelas en unik kod. Koden består av sex tecken/positioner. Beroende på hur ett yrkespaket revideras tas en ny kod fram eller så behåller man befintlig kod.

En ny kod tas som regel fram om

 • ett nytt yrkespaket mot ett nytt yrkesområde tas fram
 • ett yrkespaket revideras så att omfattningen i poäng ändras.

Ett yrkespaket behåller som regel samma kod om

 • ett yrkespaket revideras så att en eller flera kurser byts ut men poängomfattningen är oförändrad
 • namnet på yrkespaketet revideras men yrkespaketet fortfarande är riktat mot samma yrkesområde/yrkesutgång.

Reglerna för när en ny kod tas fram är inte absoluta och avvikelser kan förekomma.

Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning

Bilaga till utdrag ur betygskatalogen

Den som har slutfört en sammanhållen yrkesutbildning ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna.

Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. Utdraget ur betygskatalogen ska därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör vilket yrkesområde utbildningen är avsedd för samt vilka kunskaper, förmågor och färdigheter som utbildningen syftar till.

I informationen om varje enskilt nationellt yrkespaket finns förslag på formulering till bilagan. Om en elev kan visa att den i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. Om eleven läst ett regionalt eller lokalt yrkespaket måste texten anpassas efter de kurser som ingår i yrkespaketet.

Mallen för bilagan hittar du i föreskrifterna för betygskatalog för vuxenutbildningen, SKOLFS 2012:8, se bilaga 3 och 4.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Källor: 4 kapitlet 12 a § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 19 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Senast uppdaterad 11 april 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Vi har samlat koder, inklusive förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas, på denna sida.

  Koder för studievägar, yrkespaket och språk

  Om en huvudman eller ett samverkansområde skapar ett eget regionalt eller lokalt yrkespaket ska en kod för yrkespaketet med sjätte bokstaven R tas fram enligt principen för kodsättning av yrkespaket.

  Om en huvudman använder Skolverkets nationella yrkespaket och på något sätt ändrar dessa, till exempel genom att byta ut eller lägga till en eller flera kurser, ska detta förändrade yrkespaket också kodsättas som ett regionalt paket med sjätte bokstaven R.

  Principen för hur ett yrkespaket kodsätts finns på sidan om Skolverkets koder. Där finns ett avsnitt om koder för yrkespaket där vi har samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

  Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning

  Bilagan ska användas för alla yrkespaket, men om de är regionala måste texten justeras så att den är anpassad efter de kurser som paketet innehåller. Om en elev kan visa att den i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. 

  Sammanhållna yrkesutbildningar kan i regionalt yrkesvux ges i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska syfta till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning på en arbetsplats få kunskaper inom ett yrkesområde.

  En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
  2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

  En lärlingsutbildning inom anpassad utbildning för vuxna ska

  1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng inom anpassad gymnasieskola i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
  2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

  Ja, eleven ska kunna få bilagan.

  Från och med den 1 augusti 2019 kan bilagan även innehålla uppgifter om att eleven i ett annat sammanhang har en slutförd kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen.

  För de nationella yrkespaketen framgår vilket yrkesområde det riktar sig mot. Utbildningsanordnare som tar fram ett regionalt yrkespaket behöver bestämma vilket yrkesområde som avses.

  En elev som har slutfört kurser inom komvux ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som eleven har slutfört och vilka betyg eleven har fått. När en elev har genomgått en sammanhållen yrkesutbildning/ett yrkespaket ska det finnas en bilaga till utdraget.

  Det finns inte något uttryckligt krav på att en elev inte får ha ett F, dvs måste ha godkända betyg i alla kurser, för att få bilagan. Bilagan ska läsas tillsammans med utdraget ur betygskatalogen, vilket också framgår av själva bilagan.

  Ett alternativ för de elever som inte har uppnått samtliga utbildningsmål är att dokumentera elevens kunskaper i ett intyg.

  Källor: 4 kap. 12 och 12 a §§ förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, SKOLFS 2012:8 och SKOLFS 2014:120.