Yrkesutbildningar inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Skolverket har tagit fram förslag på sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket, inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Här hittar du information om våra förslag, som utgår från tre av anpassade gymnasieskolans nio nationella program. 

Både baspaket och fördjupningspaket

De föreslagna yrkespaketen utgår från tre av anpassade gymnasieskolans totalt nio nationella program:

 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg.
 • Programmet för skog, mark och djur.

Samtliga paket är utformade så att de kan fungera som påbyggbara utbildningspaket, som stegvis kan leda till fördjupad kompetens inom ett yrkesområde. Påbyggbarheten innebär att varje paket innehåller ett baspaket och ett fördjupningspaket. Varje paket omfattar 300–500 gymnasiepoäng i anpassad gymnasieskola.

Vårt arbete med att ta fram förslagen till sammanhållna yrkesutbildningar har skett i samråd med de nationella programråden, myndigheter, organisationer och företrädare för ett antal kommuner.

Huvudmannen väljer om och hur yrkespaketen ska användas

Huvudmän som genomför yrkesutbildning inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå kan välja om de ska använda de nationellt framtagna yrkespaketen i sitt utbud. Det är också fortfarande möjligt att erbjuda regionala eller lokala yrkespaket utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden.

Eftersom målgruppen för dessa paket är elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, med mycket olika behov och förutsättningar, gör Skolverket bedömningen att paketförslagen inte kan begränsas till att innehålla ett och samma kursinnehåll för samtliga elever.

Det innebär att alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en ännu större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över allmänna kurser som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen.

Allmänna kurser från anpassade gymnasieskolan som kan kombineras med de olika yrkespaketen – som utskrivbar pdf Pdf, 76 kB.

Kurs

Kurskod

Poäng

Digital kompetens

INMDIG5

100

Engelska 1

ENSENG51

100

Entreprenörskap

ENRENT5

100

Fritid och friskvård 1

FROFRT51

100

Hem- och konsumentkunskap 1

HEOHEM51

100

Hem- och konsumentkunskap 2

HEOHEM52

100

Information och kommunikation 1

INMINF51

100

Information och kommunikation 2

INMINF52

100

Matematik 1

MAMMAT51

100

Samhällskunskap – Arbetslivets villkor

SALARB5

100

Samhällskunskap – Trafikantkunskap

SALTRA5

100

Samhällskunskap 1

SALSAM51

50

Service och bemötande 1

SECSER51

100

Service och bemötande 2

SECSER52

100

Svenska 1

SVBSVE51

200

Svenska som andraspråk 1

SVOSVE51

200

Kommande förändringar om yrkespaket

Till 2025 väntar flera förändringar inom komvux som gäller sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket. Det innebär att informationen och yrkespaketen på denna sida kommer att uppdateras framöver. Du kan läsa mer om vad förändringarna innebär och följa arbetet fram till de nya bestämmelserna och yrkespaketen ska tillämpas via denna länk:

Förändringar och arbete med sammanhållna yrkesutbildningar

Koder för yrkespaket

Skolverket tilldelar alla nationellt utformade yrkespaket en unik kod. Koden består av sex tecken/positioner.

En ny kod tas som regel fram om

 • ett nytt yrkespaket mot ett nytt yrkesområde tas fram
 • ett yrkespaket revideras så att omfattningen i poäng ändras.

Ett yrkespaket behåller som regel samma kod om

 • ett yrkespaket revideras så att en eller flera kurser byts ut men poängomfattningen är oförändrad
 • namnet på yrkespaketet revideras men yrkespaketet fortfarande är riktat mot samma yrkesområde/arbetsuppgifter.

(Reglerna för när en ny kod tas fram av Skolverket är inte absoluta och avvikelser kan förekomma.)

Koder för yrkespaket

Bilaga till utdrag ur betygskatalogen

Den som har slutfört en sammanhållen yrkesutbildning (yrkespaket) inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna.

Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes kompetens. Utdraget ur betygskatalogen ska därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.

I informationen om varje enskilt nationellt yrkespaket finns förslag på formulering till bilagan. Om en elev kan visa att den i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. Om eleven läst ett regionalt eller lokalt yrkespaket måste texten anpassas efter de kurser som ingår i yrkespaketet.

Mallen för bilagan hittar du i föreskrifterna för betygskatalogen (se bilaga 3 och 4). Länk till annan webbplats.

Bakgrund till de nya yrkespaketen

Skolverket fick i regleringsbrevet avseende år 2020 i uppdrag att i samråd med de nationella programråden ta fram förslag till sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket, som kan användas inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Yrkespaketen skulle svara mot de kompetenskrav som olika branscher ställer. Skolverket skulle utforma förslagen så att de sammanhållna yrkesutbildningarna kan fungera som påbyggbara utbildningspaket, som stegvis kan leda till fördjupad kompetens inom ett yrkesområde.

Regeringsuppdraget om förslag till sammanhållna yrkesutbildningar, yrkespaket, i sin helhet kan du ta del av här:

Sammanhållna yrkesutbildningar - komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Frågor och svar

Här nedan hittar du svar på frågor om de nationella yrkespaketen inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Senast uppdaterad 05 oktober 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Syftet med yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå är att stärka elevernas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter genomförda studier.

  Det finns idag inga nationella riktlinjer för vad sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå ska innehålla. Det innebär att varje kommun eller region kan göra på olika sätt, exempelvis när det gäller kursurval, vilket kan försvåra för arbetsgivare att veta vad en arbetssökande eller praktikant faktiskt kan. Syftet med paketen är därför också att öka den nationella likvärdigheten.

  Paketen är tänkta för målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och paketen består därför av kurser från olika nationella program i anpassade gymnasieskolan. Yrkespaketen består i de flesta fall av ett baspaket med ett tillhörande fördjupningspaket.

  Paketen är möjliga att använda från och med den 15 december 2021.

  Ja, det går att förändra innehåll i paketen, både utifrån elevers och arbetsgivares behov. Det går att lägga till kurser och det går att ta bort kurser. Kurserna kan komma från samtliga skolformsdelar inom komvux. Det går också att använda sig av orienteringskurser eller delkurser om det behövs för att möta elevens eller arbetsgivarens behov.

  Ja, en elev som läst ett yrkespaket och önskar få ett utdrag ur betygskatalogen ska också få en bilaga som redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.

  Ja, varje yrkespaket har en unik kod. Den finns dels i själva paketmallen, dels i en sammanställd kodlista. Du hittar den här (länk) Länk till annan webbplats.

  På sidan om Skolverkets koder finns ett avsnitt om koder för yrkespaket där vi har samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

  Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning

  Syftet med lärlingsutbildning är att ge fler vuxna en möjlighet att få en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde. Kommuner kan ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

  En lärlingsutbildning inom anpassad utbildning för vuxna ska

  • omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i anpassad gymnasieskola i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
  • till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

  Ja, eleven ska kunna få bilagan.

  Sedan den 1 augusti 2019 kan bilagan även innehålla uppgifter om att eleven i ett annat sammanhang har en slutförd kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen.

  I förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning § 12 står att det i bilagan ska framgå vilket yrkesområde utbildningen avser. Utbildningsanordnare som tar fram ett regionalt yrkespaket behöver därför bestämma vilket yrkesområde som avses.

  För nationella yrkespaket framgår det av benämningen vilket yrkesområde det riktar sig mot.

  För att kunna få bilagan ska eleven anses ha uppnått de utbildningsmål som det nationella yrkespaketet syftar till att ge. Ett alternativ för de elever som inte har uppnått samtliga utbildningsmål är att dokumentera elevens kunskaper i ett intyg (Skolfs 2014:120).

  Av regeringsuppdraget till Skolverket framgick att paketförslagen skulle tas fram i samråd med de nationella programråden och att paketen skulle svara mot de kompetenskrav som olika branscher ställer. De yrkespaket som nu är framtagna uppfyller dessa krav. Skolverket avser att inom ramen för det ordinarie arbetet i de nationella programråden, om möjligt, ta fram ytterligare paketförslag som uppfyller kraven i regeringsuppdraget.