Sammanhållna yrkesutbildningar i komvux

Från år 2025 gäller flera förändringar för sammanhållna yrkesutbildningar, även kallade yrkespaket. Apl blir ett krav och vissa yrkespaket kommer att fastställas i föreskrifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Handledare och elev samtalar

Nya bestämmelser ska tillämpas från 2025

Från 2025 gäller nya bestämmelser som påverkar sammanhållna yrkesutbildningar, även kallade yrkespaket.

Förändringarna i korthet:

 • Nya bestämmelser om sammanhållna yrkesutbildningar införs i skollagen och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
 • Skolverket kommer att fastställa vissa yrkespaket i föreskrifter.
 • Krav på arbetsplatsförlagt lärande för alla yrkespaket.
 • Ökad tillgång till yrkesutbildning i ett primärt samverkansområde.
 • Statsbidraget för regionalt yrkesvux påverkas.
 • Skolverket kommer att ta fram nya yrkespaket med ämnen eller nivåer i ämnen i samband med ämnesbetygsreformen.

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 juli 2023 och ska tillämpas på utbildning från den 1 januari 2025. De nya yrkespaketen med ämnen eller nivåer i ämnen införs från 1 juli 2025 i samband med ämnesbetygsreformen.

Begreppen sammanhållna yrkesutbildningar och yrkespaket

Sammanhållen yrkesutbildning är det reglerade begreppet i lag och förordning, men dessa utbildningar kallas i många sammanhang även för yrkespaket. Båda begreppen på dessa yrkesutbildningar förekommer därför även på denna sida och andra sidor på skolverket.se.

Yrkespaket inom komvux

Det här innebär de nya bestämmelserna om sammanhållna yrkesutbildningar

Bestämmelser om sammanhållna yrkesutbildningar införs i skollagen och förordningen om vuxenutbildning. Kurser som är relevanta för ett yrkesområde kan kombineras till en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Utbildningen kan utformas som en nationell sammanhållen yrkesutbildning eller vara utformad av en huvudman.

Skolverket får med de nya bestämmelserna meddela föreskrifter om vilka sammanhållna yrkesutbildningar som ska vara nationella och vilka kurser som ska ingå i dem.

Det införs även ett krav på arbetsplatsförlagt lärande (apl), där en del av utbildningen i en sammanhållen yrkesutbildning ska genomföras som apl. Omfattningen av apl för varje elev ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen.

I och med de nya bestämmelserna får Skolverket meddela föreskrifter om vilka sammanhållna yrkesutbildningar som ska vara nationella och vilka kurser som ska ingå i dem.

En nationell sammanhållen yrkesutbildning ska bestå av kurser som ger kunskaper som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå inom ett yrkesområde där det ställs särskilda krav på ett nationellt likvärdigt innehåll i utbildningen. Det kan till exempel vara en utbildning som leder till ett yrke eller en funktion där det ställs vissa krav på utbildningen för att få behörighet, godkännande eller certifiering för yrket eller funktionen eller där det av säkerhetsskäl finns krav på ett visst innehåll.

Innan Skolverket meddelar föreskrifter för ett yrkespaket får berört nationellt programråd för gymnasial yrkesutbildning tillfälle att yttra sig.

Skolverket har för avsikt att meddela föreskrifter om nationella sammanhållna yrkesutbildningar i samband med ämnesbetygsreformen. Det innebär att de första yrkespaketen som är fastställda i föreskrifter kan komma att tillämpas från den 1 juli 2025.

Att vissa yrkespaket är fastställda i föreskrifter kan också ge presumtiva elever en trygghet i att den sökta utbildningen består av kurser som ger kunskaper som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå inom vissa yrkesområden. Utöver de yrkespaket som är fastställda i föreskrift kommer Skolverket även fortsättningsvis att presentera exempel på yrkespaket.

Det införs även ett krav på arbetsplatsförlagt lärande (apl), där en del av utbildningen i en sammanhållen yrkesutbildning ska genomföras som apl. Omfattningen av apl för varje elev ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen.

Det är rektor som beslutar vilka kurser eller delar av kurser som ska genomföras som apl. Om det är lämpligt med hänsyn till elevens behov och förutsättningar och om eleven begär det får rektorn även besluta att apl ska omfatta mindre än 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller undantas helt.

Reformen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning medför nya bestämmelser som ökar möjligheten för individer att söka och få tillgång till yrkesutbildning inom ett primärt samverkansområde.

En kommuns erbjudande av yrkesutbildning (sammanhållna yrkesutbildningar och yrkesämnen) ska omfatta all sådan utbildning som anordnas i det primära samverkansområde som kommunen ingår i. Det innebär att det ska vara möjligt för en vuxen som är behörig att fritt söka de yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar som erbjuds i det primära samverkansområdet. Hemkommunen ska åta sig att svara för kostnaderna för en elevs utbildning avseende ett yrkesämne eller en sammanhållen yrkesutbildning i en annan kommun inom det primära samverkansområdet.

Nuvarande regler för mottagande, urval och antagning inom komvux ska gälla precis som tidigare. Att hemkommunen står för kostnaderna innebär precis som idag att den eleven ingår med alla andra elever när det gäller mottagande och antagning, inklusive konkurrens om platser vid ett eventuellt urval.

Sökande kan ha rätt att delta i utbildning i en annan kommun än hemkommunen, även om utbildningen erbjuds av hemkommunen. Detta gäller om utbildningen avser yrkesämnen eller en sammanhållen yrkesutbildning, och den andra kommunen ingår i samma primära samverkansområde som hemkommunen.

Läs mer om reformen om planering och dimensionering:
Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning
Källa: 20 kap. 16 a, 19 d, 21, 21 a och 22 §§ skollagen.


Idag regleras sammanhålla yrkesutbildningar och krav på apl inom ramen för statsbidraget för regionalt yrkesvux, inte i skollagen eller i förordningen om vuxenutbildning. Förändringarna innebär att bestämmelserna om sammanhållna yrkesutbildningar och krav på apl kommer att gälla oavsett om utbildningen finansieras med statsbidrag eller inte. Det innebär också att förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning förändras för att harmoniera med de nya bestämmelserna.

Olika typer av yrkespaket

Förändringarna medför att det från 2025 kommer att finnas en ny begreppsbild med olika varianter av yrkespaket att förhålla sig till.

 • Nationella sammanhållna yrkesutbildningar (nationella yrkespaket) fastställda i föreskrift
 • Exempel på sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket) från Skolverket
 • Regionala eller lokala sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket)

Nationella sammanhållna yrkesutbildningar (nationella yrkespaket)

Nationella sammanhållna yrkesutbildningar (nationella yrkespaket) är fastställda i föreskrifter av Skolverket. Sådana yrkespaket ska bestå av kurser som ger kunskaper som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå inom ett yrkesområde där det ställs särskilda krav på ett nationellt likvärdigt innehåll i utbildningen.

Exempel på sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket)

Vid sidan av de föreskrivna nationella yrkespaketen tar Skolverket även fortsättningsvis fram exempel på yrkespaket i samråd med branschföreträdare i de nationella programråden. Dessa yrkespaket utgör ett stöd för huvudmän och är frivilliga att använda. Det innebär också att det som idag omnämns som nationella yrkespaket i stället kommer att benämnas som exempel på yrkespaket.

Regionala eller lokala sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket)

Precis som idag kommer det fortsatt vara möjligt för huvudmännen att utforma egna regionala eller lokala yrkespaket utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden. Skolverkets exempel på yrkespaket (se ovan) kan även användas som grund för huvudmännen när de utformar egna regionala eller lokala yrkespaket, till exempel genom att byta ut en eller ett par kurser i Skolverkets exempel.

Nya yrkespaket i samband med ämnesbetygsreformen

Ämnesbetygsreformen innebär att dagens kursutformade system inom komvux på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå ersätts av ämnen som består av en eller flera nivåer. Det medför att nuvarande kursutformade yrkespaket kommer att ersättas med yrkespaket som består av ämnen eller nivåer i ämnen. De kursutformade yrkespaketen kommer därmed att fasas ut och upphöra.

Ämnesbetygsreformen träder i kraft den 1 juli 2025, och från samma datum kan de nya yrkespaketen med ämnen eller nivåer i ämnen användas.

Mer information om övergången till Gy25 hittar du här:

Gy25 - ämnesbetyg på gymnasial nivå

Senast uppdaterad 30 maj 2024

Innehåll på denna sida

  Relaterat stödmaterial