Hantera övergångar vid förändringar inom komvux på gymnasial nivå

Vid förändringar inom utbildningar behöver studieplaneringen för elever som redan påbörjat sin utbildning ses över. Här hittar du information och stöd hur du hanterar övergångar vid förändringar av kurser, ämnesplaner eller yrkespaket.

När det sker förändringar av kurser, ämnesplaner eller yrkespaket inom komvux finns det elever som har påbörjat sin utbildning innan förändringarna men som fortsätter sina studier efter att förändringarna införts. Studieplaneringen för dessa elever behöver ägnas särskild uppmärksamhet och den individuella studieplanen behöver ses över för varje elev.

Du som arbetar med studieplanering får här information och stöd kring hur du kan tänka vid förändringar och övergångar när det gäller revidering av studieplan, övergångsbestämmelser och gymnasieexamen. Vi tar också upp några nyligen genomförda förändringar.

Övergångsbestämmelser för kurser och yrkespaket inom komvux

Bestämmelserna om behörighet, mottagande och antagning är utformade utifrån att utbildningen på komvux bedrivs i form av kurser. En huvudman för utbildningen behöver därför förhålla sig till vad som gäller för respektive kurs och de eventuella ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser som gäller för respektive ämnesplan och kurs.

Det är alltså utifrån vilka förändringar och bestämmelser som gäller för olika kurser som är utgångspunkten för hur övergången kan hanteras. Till exempel är det vanligt att en kurs som har upphävs får läsas klart så länge den påbörjades innan datumet för upphävandet. Var även observant på att en kurs i ett reviderat ämne kan ha fått ändrat innehåll även om kursen har samma namn och poängomfattning som tidigare.

När det gäller sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket) är dessa förslag på hur kurser som är relevanta för ett yrkesområde kan paketeras till en utbildning. Det kan finnas olika anledningar till att ett yrkespaket förändras. Det kan handla om att någon eller några av de ingående kurserna har förändrats eller upphört och att yrkespaketet därför behöver uppdateras. Det kan också handla om att någon eller några av kurserna bytts ut eller att kurser lagts till eller tagits bort för att öka yrkespaketets relevans för yrkesområdet. Det kan också vara större övergripande förändringar eller reformer som påverkar yrkespaketen. Det går därför inte att ge en generell lösning för yrkespaketen, utan man behöver förhålla sig till vad som gäller i det aktuella fallet. Finns det inga särskilda övergångsbestämmelser för yrkespaketen får man förhålla sig till vad som gäller för respektive kurs och de eventuella ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser som gäller för respektive ämnesplan och kurs.

Övergångsbestämmelser inom Gy25 (ämnesbetygsreformen)

Den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg på gymnasial nivå. Hur övergången från kurser till nivåer i ämnen och till nya ämnesnivåutformade yrkespaket kommer att fungera kan du läsa mer om här:

Övergången till Gy25 inom komvux

Den individuella studieplanen behöver ses över

För elever som har påbörjat sin utbildning innan en förändring men som fortsätter sina studier efter att förändringarna införs behöver den individuella studieplanen ses över för varje elev. Det behöver göras en bedömning utifrån de kurser som eleven redan har läst eller påbörjat, om eleven kan slutföra hela utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering eller om hen behöver slutföra utbildningen genom att läsa några av de nya kurserna. Detsamma gäller yrkespaket – det behöver göras en bedömning om eleven kan läsa klart sin utbildning enligt det gamla yrkespaketet, om några kurser i yrkespaketet bör bytas ut eller om eleven kan gå över till det nya yrkespaketet för att fortsätta sina studier.

Observera att det krävs en individuell bedömning – det kan finnas olika lösningar för olika elever. En konsekvens av detta är till exempel att det under vissa omständigheter och under viss tid kan finnas elever som läser olika varianter av samma yrkespaket: de som läser klart enligt det gamla yrkespaketet, de som läser det nya eller reviderade yrkespaketet med nya och reviderade kurser och de som läser ett paket som är ”blandat” med både gamla och nya kurser.

Att utfärda en gymnasieexamen från komvux vid övergångar

När det handlar om att utfärda en gymnasieexamen är det rektor som ansvarar för utfärdandet av betygsdokument och därmed innehållet i dem. För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset.

Skolverket har bemyndigande för att utfärda föreskrifter om vilka kurser som ska anses vara jämförbara, alternativa eller överlappande kurser. När det handlar om att en gymnasieexamen ska utfärdas med äldre kurser från Gy00 finns sådana föreskrifter i Skolverkets motsvarandelista (SKOLFS 2011:196). Om Skolverket inte har utfärdat föreskrifter om vilka kurser som ska anses vara jämförbara, alternativa eller överlappande är det alltså en bedömning som är upp till rektor att göra.

Använda motsvarandelistan

Motsvarandelistan ska användas när gymnasieexamen ska utfärdas för en elev med en eller flera kurser från Gy00, det vill säga kurser enligt kursplaner. Listan visar vilka gällande kurser enligt ämnesplaner i Gy11 som är jämförbara med äldre kurser från Gy00. Listan innehåller alltså bara jämförelser mellan äldre kurser från Gy00 och gällande kurser inom Gy11.

För dig som är studie- och yrkesvägledare — Motsvarandelistan

Stäm av mot Skolverkets föreskrifter

Om man planerar mot en examen där till exempel upphävda eller reviderade Gy11-kurser samt nya Gy11-kurser ingår, behöver man stämma av att dessa kurser faktiskt kan ingå tillsammans. För att säkerställa att en ny Gy11-kurs kan ingå med tidigare gällande Gy11-kurs behöver man gå till Skolverkets föreskrifter för den nya ämnesplanen. Om det finns begränsningar kring vilka kurser som får ingå tillsammans i en gymnasieexamen framgår det av föreskrifterna.

Skolverkets författningssamling – SKOLFS  Länk till annan webbplats.

Skriv in namnet på det nya ämnet i sökfunktionen för att hitta Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) för ämnet.

Mer stöd i arbetet

Genomförda förändringar gällande kurser, ämnesplaner och yrkespaket

I detta avsnitt finns information om några genomförda förändringar där studieplaneringen särskilt behöver beaktas och där Skolverket har tagit fram ytterligare information som stöd. Avsnittet kan komma att uppdateras löpande.

Inom vård och omsorg skedde omfattande förändringar under perioden 2020–2022. Förändringarna innebar att nya yrkesämnen tillkom, några yrkesämnen reviderades och några ämnen upphävdes. Detta påverkade både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med nya namn och ny poängomfattning infördes. Några kurser upphörde. Innehåll flyttades också mellan kurser. Yrkespaketen reviderades och fick nytt innehåll.

För elever som har påbörjat studier inom vård och omsorg innan den 1 juli 2021 men avser att slutföra den efter det datumet behöver därför den individuella studieplanen särskilt ses över.

Förändringar har skett inom följande ämnen med tillhörande kurser

Reviderade ämnen som gäller från den 1 juli 2020

 • vård och omsorg specialisering

Reviderade ämnen som gäller från den 1 juli 2021

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • pedagogik i vård och omsorg
 • psykiatri

Nya ämnen som gäller från den 1 juli 2021

 • anatomi och fysiologi
 • barn- och ungdomsvård
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • omvårdnad
 • rättspsykiatri
 • social omsorg.

Ämnen som upphävdes den 1 juli 2021

 • teknik i vård och omsorg
 • it i vård och omsorg.

Ämnen som upphävdes den 1 juli 2022

 • medicin
 • sjukvård
 • vård och omsorg.

Förändringar av yrkespaket

Yrkespaketen för vårdbiträde och undersköterska reviderades och fick nytt innehåll med nya och reviderade kurser den 1 juli 2021.

Förändringarna medför att det efter den 1 juli 2021 kan finnas elever som läser olika yrkespaket till yrkespaketen till vårdbiträde (800 p) respektive undersköterska (1 500 p):

 • de som läser det gamla yrkespaketet,
 • de som läser det reviderade yrkespaketet med nya och reviderade kurser, och
 • de som läser blandade paket med både gamla och nya kurser.

Observera att samma kod kommer att användas för alla tre ovanstående alternativen. Det vill säga VOXABN för det nationella yrkespaketet för undersköterska och VOXAAN för det nationella yrkespaketet för vårdbiträde. Styrande för ett yrkespaket mot undersköterska är att det ska omfatta 1 500 poäng relevanta yrkeskurser och vara inriktat mot arbetsområdet undersköterska. Elever ska alltså inte behöva läsa om redan påbörjade eller betygssatta kurser.

Elever som börjar sin utbildning från början efter den 1 juli 2021 påbörjar de nya och reviderade kurserna som ingår i de reviderade yrkespaketen.

De nationella yrkespaketen för vårdbiträde och undersköterska

Skolverket har samlat information i en excel-fil som kan användas som stöd vid planering av utbildningen. I filen finns

 • Alla ämnen, kurser och kurskoder inom vård och omsorg som infördes och gäller från den 1 juli 2021. Fliken innehåller även de ämnen/kurser som upphävdes 1 juli 2021 respektive 1 juli 2022.
 • De reviderade yrkespaketen för undersköterska och vårdbiträde.
 • En tabell över några äldre kurser och de nya kurser som till stor del har överensstämmande innehåll.

Tabellen över nya och äldre, upphävda kurser som till stor del har överensstämmande innehåll kan användas som stöd när huvudmannen ska planera utbildningen och revidera den individuella studieplanen för de elever där det är aktuellt att byta ut några planerade kurser mot nya kurser i sin utbildning.

Lista över nya och upphävda kurser samt reviderade yrkespaket Excel, 36 kB.

Tabellen är tänkt att vara ett stöd för rektor i beslut om vilka kurser som är lämpliga att läsa men är inte bindande föreskrifter. Observera även att denna tabell enbart innehåller ämnen och kurser inom Gy11/Vux12.

Planeringsstödet ska inte förväxlas med motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196) som innehåller jämförelser mellan kurser från Gy00 och Gy11 och ska användas när gymnasieexamen inom komvux ska utfärdas för en elev med en eller flera kurser från Gy00. För äldre Gy00-kurser, se information på denna sida under ”Att utfärda en gymnasieexamen vid övergångar”.

Betyg på de vård och omsorgskurser som upphörde 1 juli 2021 och 2022 behöver inte omvandlas för att fortsatt kunna ingå i bilagan efter slutfört yrkespaket. De behöver heller inte omvandlas för att kunna ingå i en gymnasieexamen.

Yrkesområdet och yrkesprogrammet handel och administration blev försäljning och service den 1 juli 2022. Flera ämnen och kurser reviderades och nya tillkom i samband med detta. Det skedde även förändringar gällande yrkespaketen, vissa yrkespaket upphörde och nya tillkom.

Förändringar har skett inom följande ämnen med tillhörande kurser

Reviderade ämnen som gäller från och med den 1 juli 2022

 • Försäljning och kundservice
 • Handel
 • Information och kommunikation

Nya kurser som gäller från och med den 1 juli 2022

 • Handel och hållbar utveckling
 • Servicekunskap 2

Ämnen och kurser som upphävdes den 1 juli 2022

 • Näthandel

Förändringar av yrkespaket

Det har tagits fram nya nationella yrkespaket i samband med förändringarna. Från och med den 1 juli 2022 finns ett baspaket för yrkesområdet administration och fyra påbyggnadspaket. För yrkesområdet handel finns det ett baspaket och tre påbyggnadspaket. De tidigare yrkespaketen inom handel och administration upphörde att gälla den 30 juni 2022. Det innebär att elever som började sin utbildning efter den 1 juli 2022 påbörjar de nya yrkespaketen.

En elev som påbörjat ett tidigare yrkespaket före den 1 juli 2022 kan eventuellt fullfölja studierna enligt det gamla paketet. Det beror dock på vilka kurser som kvarstår varför den individuella studieplanen behöver ses över för att hitta den bästa lösningen för eleven. En konsekvens av detta är att det i en övergångsperiod efter den 1 juli 2022 kan finnas elever som läser olika yrkespaket: de som läser de gamla yrkespaketen, de som läser nya yrkespaket med nya och reviderade kurser och de som läser blandade paket.

Yrkespaket som gäller från och med den 1 juli 2022

För de nya och reviderade yrkespaketen gäller nya koder.

Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning

Gymnasieexamen och komvuxarbete inom Försäljning och service från komvux

Från och med 1 juli 2022 kan endast gymnasieexamen mot försäljnings- och serviceprogrammet utfärdas inom komvux. Programmet ses dock fortfarande som samma program trots namnändringen och vissa andra förändringar. Numera upphävda och reviderade kurser kan fortsatt ingå i examen mot försäljnings- och serviceprogrammet.

Ett komvuxarbete för en yrkesexamen från komvux ska genomföras inom ramen för examensmålen för det yrkesprogram i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. En elev som tidigare genomfört ett komvuxarbete inom Handel och administration kan ta med ett sådant arbete i en gymnasieexamen inom Försäljning och service från komvux, förutsatt att det stämmer med examensmålen. Det är som rektor avgör om ett arbete ligger inom ramen för examensmålen. Det är även möjligt att ta med ett gymnasiearbete i en gymnasieexamen från komvux.

Mer om förändringarna inom försäljning och service

Förändringarna av handels- och administrationsprogrammet


Senast uppdaterad 05 juli 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

   Ja, det kan vara möjligt att ta med äldre kurser i ett yrkespaket. När en elev har slutfört sitt yrkespaket ska eleven få ett utdrag ur betygskatalogen samt en bilaga som beskriver vilket eller vilka yrkesområden som paketet är avsedd för. Om personen kan visa att personen i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs. Det innebär att det inte finns några juridiska hinder att ta med äldre kurs i bilagan till utdraget ur betygskatalogen. Det är rektor som gör bedömningen om vad som kan anses vara motsvarande kurser.

  I sammanhanget kan det vara bra att komma ihåg att de nationella yrkespaketen endast är förslag på en kombination av kurser som är relevanta för ett yrkesområde. Det är alltså ingen reglerad programstruktur som till exempel gymnasieprogrammen. Det innebär att det inte finns något hinder att ta med en kurs som bedöms motsvara en kurs som ingår i en sammanhållen yrkesutbildning i bilagan till utdraget ur betygskatalogen utifrån skolförfattningarna.

  Källa: 4 kapitlet 12 § förordning om vuxenutbildning

  Nej, det är inte möjligt att göra prövning i upphävda kurser om det inte finns några särskilda övergångsbestämmelser om prövning.

  Prövning sker mot gällande kurser och lydelser utifrån de bestämmelser som finns vid tidpunkten för prövningen. Det innebär att det inte är möjligt att genomgå prövning på upphävda kurser inom komvux efter det datum respektive kurs upphävs.