Individuell studieplan inom kommunal vuxenutbildning

På den här sidan hittar du som arbetar inom kommunal vuxenutbildning information och material om hur du kan arbeta med den individuella studieplanen.

Syftet med en individuell studieplan

Syftet med en individuell studieplan är att ge eleven en tydlig bild av planerade studier utifrån individuella mål, behov och förutsättningar. Den individuella studieplanen används som ett verktyg och bidrar till en effektiv utbildning för elevens mål med studierna.

Den individuella studieplanen ger även en möjlighet till underlag för huvudmannen och annan pedagogisk skolpersonal i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Den individuella studieplanen ska också bidra till att elevens mål kan nås, även om utbildningen genomförs av flera anordnare.

Alla elever ska ha en individuell studieplan

Varje elev inom vuxenutbildningen ska ges möjlighet att få en individuell studieplan. Studieplanen upprättas i den hemkommun personen är folkbokförd.

Källa: 20 kap. 8 § skollagen.

Tillvägagångssätt och planering

Upprättandet av den individuella studieplanen ska helst ske tillsammans med en studie- och yrkesvägledare eller annan behörig personal. Samtalet ska ske i nära anslutning till antagningen eller vid behov.

I samtalet, som antingen kan vara digitalt eller fysiskt, diskuteras elevens förväntningar och mål med studierna. Studieplanen ska bidra till att förtydliga för eleven vad som behöver göras för att nå de uppsatta målen.

Den individuella studieplanen ska innehålla

  • planerad omfattning av studierna
  • utbildningsmål med studierna
  • antal verksamhetspoäng inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå
  • antal verksamhetspoäng inom komvux som anpassad utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.
  • vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Källa: 20 kap. 8 § skollagen och 2 kap. 16 § förordning om vuxenutbildning.

Studie- och yrkesvägledarens roll

Eleven ska i samband med upprättandet av en individuell studieplan få tillgång till personal med sådan kompetens att elevens behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att påbörja utbildning erbjuds studie- och yrkesvägledning.

Källa: 2 kap. 29 § skollagen.

Varje vuxen individ har med sig unika erfarenheter, kompetenser och utbildningsbakgrund. Vid upprättandet av den individuella studieplanen är det viktigt att studie- och yrkesvägledaren tillsammans med eleven ser studiegången ur flera perspektiv. Detta för att kunna analysera behovet av stöd när det gäller att välja kurser eller eventuellt kombinera studier med arbete. Om ändring sker i den individuella studieplanen finns ytterligare skäl till vägledning. Ändringar dokumenteras och följs upp kontinuerligt vid behov.

Källa: 2 kap. 16 § förordning om vuxenutbildning och 2 kap. 29 § skollagen.

Individuell studieplan underlättar även för övrig skolpersonal

Det är relevant för övrig pedagogisk personal att få tillgång till den individuella studieplanen. Detta för att kunna anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. För att underlätta kan en gemensam översyn av elevens studieupplägg och studietakt göras med den individuella studieplanen som stöd. Det är viktigt att en tydlig rutin finns om flera lärare och utbildningsanordnare är involverade.

Rektorn ansvarar för att planen revideras vid behov och att hemkommunen får information om revideringen. En elev kan studera via en annan kommun än sin hemkommun, men det är fortfarande hemkommunen som ansvarar för att det görs en individuell studieplan. Det är hemkommunens ansvar att organisera verksamheten med rutiner för hur elevens individuella studieplan är tillgänglig för både eleven och skolpersonalen.

Källa: 29 kap. 6 § skollagen.

Undvik känslig information om eleven

Uppgifter i allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar uppgiften. Den individuella studieplanen används i syfte att dokumentera nödvändig information och som ett underlag för eleven och skolans personal. Information om elevens ekonomiska, medicinska eller personliga förhållanden bör inte finnas med. Om studieplanen kräver att känslig information dokumenteras kan uppgifterna i den behöva sekretessprövas.

En prövning av allmänna handlingar kan lämnas ut. Det görs som huvudregel av den myndighet som förvarar handlingen i enlighet med vad som står i tryckfrihetsförordningen.

Källa: 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Inledande kartläggning

Hemkommunen har från den första januari 2023 skyldighet att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom komvux erbjuds en inledande kartläggning. För individen kan kartläggningen tillsammans med vägledningen ge en ökad självinsikt och medvetenhet om sina förmågor, sina intressen och sin potential. Den individuella studieplanen, tillsammans med både vägledningen och den inledande kartläggningen, blir därmed centrala delar inför en eventuell validering.

Validering

Validering i komvux är ett viktigt verktyg som kan användas för att anpassa eller förkorta en utbildning. Validering kan hjälpa en individ att snabbare nå arbetsmarknaden eller högre studier. Validering bör utgå från individens mål med utbildningen, som ska framgå av elevens individuella studieplan och den inledande kartläggningen.

Inledande kartläggning och validering på komvux Länk till annan webbplats.

Reglering av den individuella studieplanen

Bestämmelser om den individuella studieplanen finns i skollagen (2010:800), i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning samt i förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen.

Skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen. Länk till annan webbplats.

Källor

  • 2 kap. 16 § förordning om vuxenutbildning och 2 kap. 29 § skollagen.
  • 20 kap. 8 § skollagen och 2 kap. 16 § förordning om vuxenutbildning.
  • 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen (1949:105).
  • 29 kap. 6 § skollagen.
Senast uppdaterad 24 maj 2023

Innehåll på denna sida