Utbildning för nyanlända vuxna

Nyanlända och flerspråkiga elever kan ha behov av att kombinera studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk, sva med andra kurser inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Studierna ska läggas upp utifrån den enskilde individens behov, förutsättningar och mål med sina studier.

Studier för nyanlända med utbildningsplikt

I dag råder utbildningsplikt för nyanlända vuxna med kort utbildning som står långt från arbetsmarknaden. Dessa elever kan hänvisas till studier inom kommunal vuxenutbildning (komvux). För huvudmän kan det innebära krav på särskilda insatser för att kunna erbjuda ett utbud av kurser eller delkurser så att elevernas behov och rätt till utbildning kan tillgodoses.

Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning inom komvux för deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Läs mer om sammanhållna utbildningar för nyanlända vuxna och ta del av vårt stöd i arbetet med att utforma utbildningarna.

Konkreta tips

Kartläggning och bedömning av nyanlända inom komvux

En kartläggning eller en inledande bedömning kan synliggöra de kunskaper och erfarenheter som eleven har med sig. För en nyanländ vuxen elev som har ett annat modersmål än svenska är det betydelsefullt. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter som eleven har med sig från samhällsliv, vardagsliv och arbetsliv eller från tidigare studier.

En sådan kartläggning eller bedömning kan beskriva elevens utgångsläge eller startpunkt och ligger till grund för den individuella studieplanen som varje elev ska ha. Den utgör en viktig grund för hur utbildningens och undervisningens utformning och innehåll kan anpassas utifrån elevens behov, förutsättningar och mål med sina studier. Den kan också tydliggöra om eleven behöver stöd eller om verksamheten behöver genomföra extra anpassningar i undervisningen. Detta blir extra viktigt för en elev som är i början av sin språkutveckling i svenska.

I kursplanen för sfi står att bedömningen av vilken studieväg och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på, ska utgå från en kartläggning av elevens kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.

Synliggörandet av nyanlända vuxna elevers erfarenheter och kunskaper kan ske på olika sätt för olika elever. Att den som kartlägger utgår från individens styrkor och möjligheter, samt möjliga mål med studierna, ger eleven inflytande över sina studier och kan verka motiverande. Det kan även underlätta planeringen av elevens studier om det går att samordna olika planer och kartläggningsunderlag. Det är också en fördel för eleven om kartläggningen kan genomföras på elevens starkaste språk med hjälp av tolk eller modersmålsstödjare.

Kartläggning inom svenska för invandrare (sfi)

Kartläggningsmaterial för nyanlända vuxna – litteracitet

Kartläggningsmaterialet ger lärare inom komvux underlag att kunna anpassa undervisningen utifrån den nyanlända elevens förutsättningar, intressen och behov. Materialet kan användas oavsett elevens bakgrund, språk och tidigare erfarenheter av att läsa och skriva.

Materialet består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och sammanfattning av kartläggning. Uppgifterna är översatta till 20 språk. Med hjälp av materialet kan kartläggaren se olika aspekter på elevens erfarenheter av litteracitet när det gäller till exempel vardags- och samhällsliv, arbetsliv och sysselsättning, utbildning, digitala verktyg, medvetna strategier samt mål och behov.

Här hittar du bedömningsstöd och kartläggningsmaterial i pdf-format:
Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial Länk till annan webbplats.

Här hittar du som använder kartläggningsmaterialet inspirerande exempel samt tips och stöd i form av filmer och presentationer:
Kartläggning av litteracitet Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Individuell studieplan inom komvux

Utifrån en kartläggning upprättas en individuell studieplan. Planen ska utgå från elevens behov och förutsättningar och påverkas bland annat av elevens studie- och yrkesbakgrund, tidigare kunskaper och erfarenheter och framtida mål.
Information om att göra en individuell studieplan Länk till annan webbplats.

Stöd för att kartlägga och bedöma

Ett stödverktyg som är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser. Gör det möjligt att matcha individens samlade erfarenhet mot innehåll i gymnasiala utbildningar.
Skolverkets stödverktyg för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvux Länk till annan webbplats.

Stöd och vägledning för kartläggning eller bedömning inom validering.
Stöd och verktyg inom validering

Ett självskattningsformulär, på enkel svenska och på 12 olika språk kopplade till flera olika yrken och yrkesområden. Självskattningsformulären hjälper att identifiera generella kompetenser som inte är yrkesspecifika.
Förbered dig för ett jobb och självskatta din kompetenser, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Nationella yrkespaket

Nationella yrkespaket är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga och består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå.
Nationella yrkespaket för komvux

Konkreta tips

Kombinera sfi och svenska som andraspråk med andra kurser inom komvux

Inom komvux ska eleverna ges möjligheter att kombinera kurser på olika nivåer utifrån sina behov, förutsättningar och mål med sina studier. Det är viktigt för nyanlända vuxna att få använda sina kunskaper och erfarenheter och att fortsätta sin kunskapsutveckling inom olika kunskapsområden, även om utvecklingen av det svenska språket pågår.

Kombinationer av kurser kan se ut på många olika sätt.

  • För en elev som läser sfi på studieväg 1 kan sfi-studierna till exempel kombineras med de grundläggande kurserna i naturorienterande eller samhällsorienterande ämnena eller med någon av de första nationella delkurserna i matematik.
  • För sfi-elever som läser andra studievägar och elever som läser grundläggande svenska som andraspråk kan detta kombineras med kurser på både grundläggande och gymnasial nivå.
  • Personer som hör till målgruppen för komvux som som anpassad utbildning kan ha rätt att studera sfi. För elever inom komvux som anpassad utbildning får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen i sfi. Nödvändiga avvikelser innebär att moment tas bort ut undervisningen. Detta görs vid planeringen av studierna. Eleverna ges betyg även om nödvändiga avvikelser har gjorts.
  • Orienteringskurser kan också vara ett sätt att kombinera studier. Ytterligare ett alternativ för kombinationer är undervisning som innehåller praktiska inslag eller yrkeskurser.

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Exempel A

Fatima studerar sfi på studieväg 1 och är inskriven i etableringsprogrammet. Hon har inte gått i skolan i hemlandet. Därför har hon läs- och skrivundervisning för att lära sig läsa. Som vuxen har hon tagit hand om sina barn och skött sysslor i hemmet. Hon lär sig läsa och skriva med modersmålsstöd parallellt med undervisningen i sfi.

Undervisningen är praktisk och vardagsnära och omfattar kunskapsområden som Fatima känner igen.
Fatima får också samhällsorientering som anpassats för nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund.

Fatima vill fortsätta med att läsa matematik delkurs 1 och en orienteringskurs kring studie- och arbetsliv med praktiska inslag. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål.

Exempel B

Bessie studerar sfi på studieväg 1 och är inskriven i etableringsprogrammet. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Bessie behöver också grundläggande färdigheter i matematik och läser därför delkurs 1 (komvux på grundläggande nivå). Bessie har arbetat med försäljning i sitt hemland och praktiserar nu för att se om det är någonting hon vill fortsätta att arbeta med i framtiden.

Exempel A

Cilan, studerar sfi på studieväg 2 och är inskriven i etableringsprogrammet. Cilan behärskar inte det latinska alfabetet och får därför undervisning i grundläggande läs- och skrivinlärning parallellt med sina andra studier. För att bättre klara av sina studier får hon också stöd i form av studiehandledning på modersmål. Cilan har studerat matematik, men vill lära sig matematiska begrepp på svenska och läser därför delkurs 3 (komvux på grundläggande nivå).
För att förstärka sina möjligheter i arbetslivet studerar hon även en orienteringskurs i Digital kompetens. I kursen får hon även möjlighet att utveckla sin studieteknik. Parallellt med studierna går Cilan även på samhällsorientering.

Exempel B

David studerar sfi med yrkesinriktning på studieväg 2. David har arbetat som rörmokare i sitt hemland och praktiserar nu. Inom orienteringskursen i yrkessvenska får David lära sig ord och begrepp samt bearbeta erfarenheter från praktiken. För att bättre klara av sina studier och sin praktik får han stöd i form av studiehandledning på modersmål.

Exempel A

Ebrahim studerar sfi på studieväg 3 två kvällar i veckan och arbetar samtidigt deltid inom hemtjänsten. Eftersom han vill komplettera sina studier inom vården studerar han engelska 6 (komvux på gymnasial nivå).

Exempel B

Faria studerar sfi på studieväg 3 efter att ha studerat på introduktionsprogrammet i gymnasiet. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Faria har studerat matematik och naturvetenskapliga ämnen både i hemlandet och i gymnasiet och fortsätter sina gymnasiestudier inom Komvux. Engelska studerar hon på grundläggande nivå.

Exempel A

Gideon studerar svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå på distans och praktiserar samtidigt deltid på en bad- och idrottsanläggning eftersom han har arbetslivserfarenhet av detta från sitt hemland. För att kunna få arbete inom branschen studerar han kurser inom ämnet Fritids- och friskvårdsverksamheter på gymnasial nivå.

Exempel B

Hanna studerar svenska som andraspråk, delkurs 2 på grundläggande nivå. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Hanna studerar också Service och bemötande 1 på gymnasial nivå. Hon har mångårig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen och därför går hon en orienteringskurs för att kartlägga och validera sina kunskaper.

Exempel på kombinationer av kurser inom studieväg 1, sfi

Farouk har efter att han kommit till Sverige fått diagnosen utvecklingsstörning. Han har en plats på en daglig verksamhet där han är tre dagar i veckan. Övriga dagar studerar han. Farouk läser sfi på studieväg 1 och arbetar framför allt med de delar av kurs A som handlar om muntlig kommunikation. Kombinerat med sfi-studierna går Farouk en orienteringskurs inom särskild utbildning för vuxna med syftet att han ska få prova olika ämnen eftersom han inte gått i skolan i sitt hemland och inte vet än vad han vill studera mer än svenska. I orienteringskursen har Farouk modersmålsstöd för att han ska kunna visa vilka kunskaper han har och kunna uttrycka vad han vill.

Exempel på kombinationer av kurser studieväg 2, sfi

Hanan studerar sfi på studieväg 2 och är inskriven i etableringsprogrammet. Sfi-studierna har gått långsamt för henne och en utredning har visat att hon har en lätt utvecklingsstörning. Hennes sfi-lärare samarbetar med en pedagog som arbetar med särskild utbildning för vuxna för att studierna ska fungera bra för Hanan. Hanan har också stöd i form av studiehandledning på modersmål. Hanan tycker om att arbeta praktiskt och har en praktikplats som en del av sina heltidsstudier.

Utveckla språk och kunskaper parallellt

Elever som studerar sfi eller svenska som andraspråk kan behöva stöd på sitt starkaste språk i sin andraspråksinlärning. Det finns olika benämningar på flerspråkiga stödfunktioner, exempelvis studiehandledning på modersmål, modersmålsstödjare, samhälls- och hälsokommunikatörer, yrkescoacher, brobyggare och kulturtolkar.

Det finns inga formella kompetenskrav för dessa funktioner, men syftet är att underlätta förståelse, kommunikation och lärande.

En del utbildningsanordnare använder sig av yrkescoacher för att underlätta kommunikationen kring arbetsmarknad och yrkesutbildning i Sverige i jämförelse med hemlandet.

Lärande exempel

Lärande exempel på sfi i kombination med yrkesutbildning, reportage Länk till annan webbplats.

Fyra exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen, rapport, Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna, publikation, Skolverket

Filmer om språk och yrke

Möt yrkeslärare och språklärare som samplanerar och lär sig av varandra. Filmerna har tagits fram av Göteborgsregionen i samarbete med Göteborgs tekniska College.

En längre version av filmerna och annat material på temat går att finna den digitala kunskapsresursen Sfiväst:
www.sfiväst.se Länk till annan webbplats..

Undervisning i både språk och yrkesämne: Samplanering Länk till annan webbplats.

Undervisning i både språk och yrkesämne: Språkhändelser och stöttande dialog Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Organisera för studiehandledning

Ta del av exempel från olika verksamheter som beskriver förutsättningar samt samverkan och organisation. Materialet riktar sig till huvudman, rektor och utbildningsledare inom komvux.
Organisera för studiehandledning inom komvux

Konkreta tips

Studie- och yrkesvägledning

Hemkommunen är skyldig att se till att den som vill påbörja studier inom komvux på grundläggande nivå, eller i sfi, erbjuds studie- och yrkesvägledning. Tolk, studiehandledare eller annan flerspråkig person inom komvux kan vara ett stöd vid vägledningen av elever.

För en nyanländ elev som inte är bekant med det svenska utbildningssystemet och dess vägar blir studie- och yrkesvägledning oerhört viktig såväl inför som under studierna.

Organisera studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen – Fem inspirationsexempel Länk till annan webbplats.

Sex informationsfilmer på olika språk . Om komvux för nyanlända

På Utbildningsguiden hittar du information och verktyg för att underlätta val av skola och utbildning. Här finns också en beskrivning av den svenska skolan på engelska och ytterligare fem språk för dig som är ny i Sverige.

Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Ansvar

Komvux för nyanlända – rätt till utbildning

Huvudmannen ansvarar för att de som har rätt till utbildning på grundläggande nivå och i sfi får delta. Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem som har rätt att delta och motivera dem till deltagande.

Det finns en rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att bli behörig till en högskola eller yrkeshögskola. Den rätten gäller under vissa förutsättningar.

Komvux som anpassad utbildning är en rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Rätt till sfi Länk till annan webbplats.

Rätt till komvux på grundläggande nivå Länk till annan webbplats.

Rätt till komvux på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Rätt till komvux som anpassad utbildning Länk till annan webbplats.

Rätt till stöd inom komvux

Komvux ska enligt skollagen ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt. Elever som är i behov av stöd behöver bli uppmärksammade och personalen behöver samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande.

Det finns enligt skollagens 2 kap 26 § möjlighet för huvudman att anordna elevhälsa för sina elever.

Ledning, stimulans och förebyggande arbete, SPSM Länk till annan webbplats.

Planera för individanpassning och extra anpassningar inom vuxenutbildningen

Hur du kan stötta elever i behov av stöd Länk till annan webbplats.

Studiepaket vuxen, SPSM Länk till annan webbplats.

Vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning

En del nyanlända vuxna har intellektuell funktionsnedsättning som påverkar deras förut­sättningar att studera. När eleven både har en funktionsnedsättning och är nyanländ kan frågan om vilka tillgänglighetslösningar och vilket särskilt stöd hen behöver vara mer komplex än annars. Krigsskador eller trauman kan i sig leda till funktionsnedsättningar och tillgången på läkarvård, rehabilitering och habilitering kan ha varit begränsad för individen. Kunskapen och medvetenheten om funktionsnedsättningar kan också variera stort. Synen på, och bedömningen av, vad som utgör en funktionsnedsättning kan också skilja sig åt mellan länder och även mellan individer.

Behörig till komvux som anpassad utbildning

En vuxen elev är behörig att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, när hen har en intellektuell funktionsnedsättning eller har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada. Det gäller från och med den 1 juli det år som personen fyller 20 år, förutsatt att personen

  • är bosatt i Sverige
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Läs mer om komvux som anpassad utbildning på sidan Rätt, behörighet och antagning till komvux som anpassad utbildning.

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar och unga vuxna förtydligades i skollagen den 1 januari 2015. De allmänna råden har tagits fram som ett stöd för planering, genomförande och utveckling och riktar sig till kommuner och andra aktörer. Syftet är att aktivitetsansvaret för ungdomar blir likvärdigt och av hög kvalitet.

En ungdom eller ung vuxen som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning kan hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Därför är det viktigt att samhällets insatser för ungdomar och unga vuxna sätts in, så att utvecklingsprocessen kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att de insatser som görs tar sin utgångspunkt i den unge vuxnes behov, förutsättningar och mål.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Forskning och fördjupning

Insatslistan och statsbidrag

Insatslistan är en sammanställning av de utbildningar, insatser och material som Skolverket erbjuder och kan användas i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Innehållet är sorterat efter de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Insatslista april, 2024 Word, 296 kB.

Statsbidrag

Statsbidrag Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller för komvux till exempel vem som har rätt att delta i utbildningen.

Grundläggande nivå Länk till annan webbplats.

Gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Komvux som anpassad utbildning, antagning Länk till annan webbplats.

Sfi Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 maj 2024

Innehåll på denna sida

    Relaterat