Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. På denna sida har vi samlat stöd i arbetet med att utforma sammanhållna utbildningar.

Den sammanhållna utbildningen vänder sig till dem som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Utbildningen ska ge eleverna tillräckliga kunskaper för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. 

Utbildningen ska utformas utifrån de nyanlända elevernas utbildningsbehov och hållas samman för att ge dem ett meningsfullt innehåll och för att underlätta logistiken när de ska genomföra utbildningen. Vid utformningen av utbildningen ska kommunen samverka med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer som regionen, andra kommuner och enskilda utbildningsanordnare.

Den sammanhålla utbildningen ska

 • innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial nivå
 • omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt 
 • följa en så kallad utbildningsplan beslutad av hemkommunen med uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.

Den sammanhållna utbildningen kan även omfatta andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling.

Konkreta tips

Vem vänder sig utbildningen till?

Målgruppen för den sammanhålla utbildningen är nyanlända med kort tidigare utbildning som inte bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden i etableringsprogrammet. Enligt Arbetsförmedlingens definition likställs kort tidigare utbildning med ej slutförd gymnasieutbildning. De här eleverna anvisas därför att söka reguljär utbildning på heltid. Kommunen har en skyldighet att anordna sammanhållen utbildning för dessa individer. Detta gäller endast för denna målgrupp.

Garanterad undervisningstid

Eleverna har rätt till en sammanhållen utbildning på minst 23 timmars undervisning i genomsnitt per vecka under en fyraveckorsperiod. Med undervisning enligt skollagen menas sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Samhällsorientering och läs- och skrivundervisning är inte inräknad i de 23 timmarna. Utöver de 23 timmarna ska tillfälle till mängdträning och självstudier kunna ges men även andra aktiviteter som anses lämpliga.

Konkreta tips

Sammanhållen utbildning – från målgruppsanalys till individuell studieplan

1) Huvudmannen analyserar målgruppens behov och förutsättningar. 2) Samråd med olika aktörer inför beslut om utbildningsplanen. 3) Elevens mål, kunskaper, erfarenheter och studiesociala förutsättningar kartläggs. 4) Kartläggningen resulterar i en individuell studieplan. 5) Studieplanen utgör underlag för den individanpassade undervisningen. 6) I den individuella studieplanen kan utbildningen anpassas så att eleven uppnår sina studiemål (betyg/intyg).

Kommunen tar fram en utbildningsplan

Hemkommunen ska fastställa ett innehåll med kurser som är anpassade efter målgruppens behov. Det ska finnas olika paket med ett urval av kurser som anpassas efter de personer som ingår i gruppen, exempelvis bestående av orienteringskurser, kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi och sva.

Utbildningsplanen är inte tidsatt men utgångspunkten är att den ska sträcka sig så att etableringstiden utnyttjas för att i strukturerad form komma så långt som möjligt med studierna. Kurser kan samläsas med elever som inte studerar inom ramen för en sammanhållen utbildning.

Syftet med utbildningsplanen är att underlätta för kommunen att erbjuda ett utbud av kurser som passar för målgruppen. Ett samarbete i regionerna kan även bidra till ett regionalt utbud där kommunerna hjälps åt för att möta olika utbildningsbehov. Innehållet i utbildningsplanen planeras utifrån en målgruppsanalys och i samverkan med lämpliga parter.

Utbildningsplanen anger endast ramarna – den individuella studieplanen gäller som för övriga elever i komvux.

Läs mer om utbildningsplanen för sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Individuell studieplan för varje elev

Varje elev inom komvux ska ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Den individuella studieplanen ska tas fram tillsammans med eleven som också ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar.

En individuell studieplan med fokus på att eleven ska uppnå sina utbildningsmål ger lärare och rektorer goda förutsättningar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla både utbildning och undervisning. Elevens individuella studieplan kan vara underlag för att följa upp att komvux erbjuder det stöd eleven behöver för att uppnå sina utbildningsmål.

Det är hemkommunen – den kommun som en person är folkbokförd i – som ansvarar för att det tas fram en individuell studieplan i anslutning till antagningen. Planen ska revideras när det behövs.

Den individuella studieplanen ska innehålla:

 • Utbildningens mål och planerad omfattning av studierna.
 • Verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.
 • Vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar (om målet för eleven är en gymnasieexamen).

Vid behov kan det även anges vilka kurser eleven ska läsa.

Källa: 20 kapitlet 8 § skollagen och 2 kapitlet 16 § förordning om vuxenutbildning.

Exempel på hur en individuell studieplan kan se ut Länk till annan webbplats. Word, 19 kB. Länk till annan webbplats. (Word, 19 kB)

Konkreta tips

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Det är elevens hemkommun som ansvarar för samverkan när en sammanhållen utbildningsplan ska upprättas. Arbetsförmedlingen behöver delta i samverkan när planen upprättas. Arbetsförmedlingens roll när det kommer till den sammanhållna utbildningen är att bidra med målgruppsanalys, behov utifrån kompetensförsörjning samt bidra i resonemanget om eventuella aktiviteter utanför undervisningen. Detta kan med fördel göras inom processen för att utarbeta en överenskommelse om samverkan.

Läs mer här: Överenskommelser för samverkan - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats..

Ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen är oförändrad.

Vid samverkan kan information lämnas på gruppnivå om till exempel antal personer som bedöms omfattas av utbildningsplikt och övergripande uppgifter om deras utbildningsbakgrund. Dessa uppgifter kan med fördel ges med givna intervaller utifrån behov som identifieras i samverkan.

Studie- och yrkesvägledning

Elever inom utbildningsplikten behöver stöd i att orientera sig inom olika utbildningsvägar och yrkesinriktningar. För nyanlända elever blir det särskilt viktigt att få orientera sig och få vägledning i det svenska utbildningssystemet och om olika valalternativ. Här har studie- och yrkesvägledningen en viktig roll för att alla elever ska få möjlighet att göra välgrundade val.

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om

 • hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet
 • att utmana
 • problematisera
 • visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund.

Läs mer om att organisera för fortsatta studier och arbetsliv Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Läs mer om utbildning för nyanlända vuxna

Nyanlända och flerspråkiga elever kan ha behov av att kombinera studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk, sva med andra kurser inom vuxenutbildningen. Studierna ska läggas upp utifrån den enskilde individens behov, förutsättningar och mål med sina studier.

Utbildning för nyanlända vuxna

Senast uppdaterad 28 juni 2023.