Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Den sammanhållna utbildningen för nyanlända vuxna ska följa en utbildningsplan som beslutas av elevens hemkommun. På denna sida hittar du information om vad som ingår i en utbildningsplan samt exempel på olika typer av planer.

Målgruppen för utbildningen

Nyanlända med kort tidigare utbildning som inte bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden i etableringsprogrammet. Målgruppen kan innefatta alltifrån nyanlända som saknar tidigare skolgång helt till de som har en skolbakgrund men inte slutfört en gymnasieutbildning. Utbildningen kan erbjudas andra individer med motsvarande behov om hemkommunen så bedömer.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att de nyanlända eleverna ska få ta del av sammanhållna studier på heltid som möter elevernas behov för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningens omfattning

Den sammanhållna utbildningens längd är inte reglerad i skollagen men utbildningsplanen bör ha ett utbildningsinnehåll som omfattar hela etableringstiden för att eleven i strukturerad form ska nå så långt som möjligt i sina studier. Elevens mål i den individuella studieplanen är central för planeringen av både utbildningens längd och innehåll.

Inför utbildningsstarten

Nyanlända elever som ska påbörja en sammanhållen utbildning kan i en inledande kartläggning få sina kunskaper och erfarenheter bedömda. Möjligheten till validering av elevers kunskap ska också finnas. Enligt skollagen ska de nyanlända eleverna erbjudas studie- och yrkesvägledning, och en individuell studieplan ska upprättas med både mål för studierna och mer långsiktiga mål.

Relevans för arbetslivet

Utbildningen ska vara arbetslivsrelevant och ta tillvara elevernas tidigare erfarenheter av arbets- och vardagsliv. Utbildningen ska möta individernas behov och önskemål men kan utgå från den lokala arbetsmarknadens behov av utbildningar med olika längd. Behovsanalysen görs med fördel i samverkan med lokala programråd och andra aktörer på den lokala arbetsmarknaden.

Struktur och upplägg

Utbildningen ska ha en minsta garanterad undervisningstid om 23 timmar i veckan. Utöver detta kan andra aktiviteter planeras in som gynnar elevens lärande i det aktuella kunskapsområdet.

Samverkan och samarbeten

Samverkan mellan olika funktioner och aktörer är nödvändig för att utbildningens innehåll och upplägg ska utgöra en helhet och tillgodose elevernas behov och önskemål. Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspart och bidrar med information kring aktuell målgrupp och lokal kompetensförsörjning.

Funktioner som studie- och yrkesvägledare, sfi- och sva-lärare samt yrkes- och ämneslärare behöver samarbeta med varandra och med företrädare för exempelvis arbetsmarknads- och näringslivsenhet.

Konkreta tips

Utbildningens innehåll och inriktning – exempel på två olika utbildningsplaner

Det är hemkommunens ansvar att ta fram en utbildningsplan med paket av kurser och främjande insatser som möter målgruppernas skilda behov och önskemål. Kontinuerlig vägledning och undervisning om arbete och yrke bidrar till att eleven kan utveckla sina studiemål successivt och göra aktiva framtidsval.

I de olika paketen av kurser och främjande insatser är elevernas andraspråksinlärning och undervisningen i och på svenska språket central. Studiehandledning på modersmål eller annat språk som eleven behärskar underlättar och stärker lärandet.

Som stöd har Skolverket tagit fram två olika exempel på hur en utbildningsplan kan utformas. I exemplen nedan visas några varianter av den sammanhållna utbildningen där olika paket av kurser och främjande insatser ingår för att möta målgruppernas olika behov och önskemål.

Målgruppen

Nyanlända med kort tidigare utbildning som inte bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden i etableringsprogrammet. Målgruppen kan innefatta alltifrån nyanlända som saknar tidigare skolgång helt till de som har en skolbakgrund men inte slutfört en gymnasieutbildning. Utbildningen kan erbjudas andra individer med motsvarande behov om hemkommunen så bedömer.

Syfte

Syftet med utbildningen är att de nyanlända eleverna ska få ta del av sammanhållna studier på heltid som möter elevernas behov för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Omfattning

Den sammanhållna utbildningen är utlagd över 24 månader, dvs hela etableringstiden och har ett språk- och kunskapsutvecklande innehåll som är relevant för såväl arbetsliv som fortsatta studier och bidrar till en god etablering i det svenska samhället.

Inför utbildningsstart

Elever som ska påbörja en sammanhållen utbildning får:

1) Sina kunskaper och erfarenheter bedömda genom

 • inledande kartläggning av skolgång, arbetslivserfarenhet och förutsättningar för studier
 • litteracitetskartläggning på modersmål eller annat starkt språk (Skolverkets material)
 • möjlighet till validering.

2) Inledande studie- och yrkesvägledning i ett brett perspektiv utifrån elevens bakgrund. Individuell studieplan upprättas med mål för studierna i den sammanhållna utbildningen och mål på längre sikt.

Arbetslivets behov

Hemkommunen har i samarbete med Arbetsförmedling, lokala programråd, arbetsmarknads- och näringslivsenhet eller motsvarande identifierat lokala kompetensbehov. Dessa behov utgör ett viktigt underlag när inriktningar i den sammanhållna utbildningen planeras. Detta är även ett viktigt inslag i den inledande studie- och yrkesvägledningen.

Struktur och upplägg

Den sammanhållna utbildningen omfattar i genomsnitt 23 timmar undervisning per vecka. Grundläggande läs- och skrivundervisning och den förordningsstyrda samhällsorienteringen för nyanlända ingår inte i de 23 timmarna.

Den grundläggande läs- och skrivundervisningen tillhandahålls kontinuerligt som en del i utbildningens helhet och integreras i ämnesundervisningen på lämpligt sätt. Samhällsorienteringen ges på modersmål eller annat starkt språk som eleven behärskar och planeras in tidigt i anslutning till utbildningen.

Eleven kan läsa den sammanhållna utbildningen i en särskild grupp eller samläsa sina kurser med elever som inte går den sammanhållna utbildningen.

Utbildningens innehåll/inriktning

Den sammanhållna utbildningen ska vara arbetslivsrelevant och ta tillvara elevernas tidigare erfarenheter av skolgång, arbets- och vardagsliv samt genomsyras av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Inom den sammanhållna utbildningen kombineras kurser och främjande insatser nedan med utgångspunkt i elevens behov och mål:

 • svenska för invandrare
 • grundläggande läs- och skrivundervisning
 • orienteringskurser på grundläggande nivå – arbetslivskunskap, digital kompetens och fördjupande kartläggning, yrkessvenska.
 • regelbunden studie- och yrkesvägledning
 • matematik, NO, SO på grundläggande nivå
 • studiehandledning på modersmål eller annat starkt språk
 • studiebesök inom service, restaurang, trädgård, vård och omsorg och industri.
 • hela eller delar av yrkeskurser inom yrkespaketen för service, restaurang, trädgård, vård och omsorg och industri
 • praktik inom ovannämnda sektorer.

Samverkan

Den sammanhållna utbildningen utgör en helhet för eleverna vilket kräver samverkan mellan olika aktörer:

 • Arbetsförmedlingen – bidrar med information om aktuell målgrupp och lokala kompetensbehov.
 • Arbetsmarknadsenheten (eller motsvarande) – jobbcoach/praktiksamordnare/arbetskonsulent deltar i planeringen av orienteringskursen arbetsliv, studiebesök och praktik.
 • Studie- och yrkesvägledare – vägleder i grupp och enskilt, följer upp den individuella studieplanen och samarbetar med undervisande lärare.
 • Sfi-lärare följer upp elevens språkliga progression och grundläggande läs- och skrivinlärning och bedömer behov av stöd och extra anpassningar.
 • Sfi- lärare, yrkes- och ämneslärare och studiehandledare samarbetar kring undervisningens språkliga och kunskapsmässiga innehåll samt är delaktiga i planering och uppföljning av studiebesök och eventuell praktik.

Hela samverkansgruppen träffas en gång per månad.

Uppföljning av elevens utbildning

Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt under utbildningen både vad gäller progression och studiemål tillsammans med eleven. Revidering av den individuella studieplanen görs vid behov enligt elevens önskemål och i relation till elevens etableringsplan. Det kan till exempel handla om ändrad studieinriktning eller studietakt. Elevens resultat vid genomförd utbildning eller avbrott dokumenteras i betyg, intyg och skriftligt omdöme.

Uppföljning av utbildningsplanen

Hemkommunens utbildningsplan/er för sammanhållen utbildning följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån aktuella målgruppers behov vad gäller relevant ämnesinnehåll, andraspråksutveckling, stödbehov och främjande aktiviteter.

Elevexempel – en sammanhållen utbildning

Exempel inom sfi studieväg 1 

Exempel A 

Fatima studerar sfi kurs 1A. Hon läser inledningsvis även en orienteringskurs i digital kompetens parallellt med sfi-kursen. Därefter bygger hon på med en orienteringskurs i arbetslivskunskap. Hennes framtida studiemål är att läsa en kombinationsutbildning inom lokalvård. Under studietiden får Fatima även studiehandledning på modersmål.  

Utöver de 23 timmarnas sammanhållna utbildning får hon läs- och skrivundervisning för att lära sig läsa. Fatima får också samhällsorientering som anpassats för nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund. 

Exempel B 

Bessie studerar sfi på studieväg 1 kurs B. Hennes mål är att få arbete i en dagligvarubutik eftersom hennes familj hade en egen mataffär i hemlandet. Bessie behöver grundläggande färdigheter i matematik och läser därför delkurs 1 (komvux på grundläggande nivå) och en orienteringskurs i studieteknik. Därefter planerar hon att bygga på med en kurs i service och bemötande för att sedan påbörja språkpraktik i en affär. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. 

Utöver de 23 timmarnas sammanhållna utbildning får hon även samhällsorientering.  

Exempel inom sfi studieväg 2 

Exempel A 

Cilan, studerar sfi på studieväg 2.  Cilan har studerat lite matematik i sitt hemland, men vill lära sig matematiska begrepp på svenska och läser därför delkurs 2 (komvux på grundläggande nivå). Därefter planerar hon att läsa in ytterligare grundläggande kurser. För att bättre klara av sina studier får hon också stöd i form av studiehandledning på modersmål. Hon läser också en orienteringskurs i studieteknik. Cilans mål är att få läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå i Sverige.  

Utöver de 23 timmarnas sammanhållna utbildning får Cilan undervisning i grundläggande läs- och skrivinlärning eftersom hon inte behärskar det latinska alfabetet samt samhällsorientering. 

Målgruppen

Nyanlända med kort tidigare utbildning som inte bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden i etableringsprogrammet. Målgruppen kan innefatta alltifrån nyanlända som saknar tidigare skolgång helt till de som har en skolbakgrund men inte slutfört en gymnasieutbildning. Utbildningen kan erbjudas andra individer med motsvarande behov om hemkommunen så bedömer.

Syfte

Syftet med utbildningen är att de nyanlända eleverna ska få ta del av sammanhållna studier på heltid som möter elevernas behov för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Omfattning

Den sammanhållna utbildningen är utlagd över 24 månader, dvs hela etableringstiden och har ett språk- och kunskapsutvecklande innehåll som är relevant för såväl arbetsliv som fortsatta studier och bidrar till en god etablering i det svenska samhället.

Inför utbildningsstart

Elever som ska påbörja en sammanhållen utbildning får:

1) Sina kunskaper och erfarenheter bedömda genom

 • Inledande kartläggning av skolgång, arbetslivserfarenhet och förutsättningar för studier
 • Litteracitetskartläggning på modersmål eller annat starkt språk (Skolverkets material)
 • Självskattning av kunnande inom gymnasiala yrkeskurser
 • Möjlighet till validering

2) Inledande studie- och yrkesvägledning i ett brett perspektiv utifrån elevens bakgrund. Individuell studieplan upprättas med mål för studierna i den sammanhållna utbildningen och mål på längre sikt.

Arbetslivets behov

Hemkommunen har i samarbete med Arbetsförmedling, lokala programråd, arbetsmarknads- och näringslivsenhet eller motsvarande identifierat lokala kompetensbehov och önskemål om utbildningar av olika längd. Några yrkesområden med nationellt framtagna yrkespaket har prioriterats. Dessa behov utgör ett viktigt underlag när inriktningar i den sammanhållna utbildningen planeras. Detta är även ett viktigt inslag i den inledande studie- och yrkesvägledningen.

Struktur och upplägg

Den sammanhållna utbildningen omfattar i genomsnitt 23 timmar undervisning per vecka. Den förordningsstyrda samhällsorienteringen för nyanlända ingår inte i de 23 timmarna och andra aktiviteter kan planeras in för att gynna elevens lärande inom det aktuella kunskapsområdet. Samhällsorienteringen ges på modersmål eller annat starkt språk som eleven behärskar och planeras in tidigt i anslutning till utbildningen.

Eleven kan läsa den sammanhållna utbildningen i en särskild grupp eller samläsa sina kurser med elever som inte går den sammanhållna utbildningen.

Utbildningens innehåll/inriktning

Den sammanhållna utbildningen ska vara arbetslivsrelevant och ta tillvara elevernas tidigare erfarenheter av skolgång, arbets- och vardagsliv samt genomsyras av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Inom den sammanhållna utbildningen kombineras kurser och främjande insatser nedan med utgångspunkt i elevens behov och mål:

 • svenska för invandrare
 • orienteringskurser på grundläggande nivå – arbetslivskunskap, digital kompetens och fördjupande kartläggning, yrkessvenska
 • regelbunden studie- och yrkesvägledning
 • svenska som andraspråk, matematik, NO, SO på grundläggande nivå
 • teoretiska ämneskurser på gymnasial nivå
 • studiehandledning på modersmål eller annat starkt språk
 • studiebesök inom restaurang, hotell och turism, industri, och barn och fritid.
 • delar av eller hela yrkeskurser inom de nationellt framtagna yrkespaketen inom restaurang och livsmedel, hotell och turism, industri samt barn och fritid.
 • praktik och/eller APL inom ovannämnda sektorer.

Samverkan

Den sammanhållna utbildningen utgör en helhet för eleverna vilket kräver samverkan mellan olika aktörer:

 • Arbetsförmedlingen – bidrar med information om aktuell målgrupp och lokala kompetensbehov.
 • Arbetsmarknadsenheten (eller motsvarande) – jobbcoach/praktiksamordnare/arbetskonsulent deltar i planeringen av orienteringskursen arbetsliv, studiebesök och praktik.
 • Studie- och yrkesvägledare – vägleder, följer upp den individuella studieplanen och samarbetar med undervisande lärare.
 • Sfi-lärare följer upp elevens språkliga progression och grundläggande läs- och skrivinlärning och bedömer behov av stöd och extra anpassningar.
 • Sfi- lärare, yrkes- och ämneslärare och studiehandledare samarbetar kring undervisningens språkliga och kunskapsmässiga innehåll samt är delaktiga i planering och uppföljning av studiebesök och eventuell praktik.

Hela samverkansgruppen träffas en gång per månad.

Uppföljning av elevens utbildning

Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt under utbildningen både vad gäller progression och studiemål tillsammans med eleven. Revidering av den individuella studieplanen görs vid behov enligt elevens önskemål och i relation till elevens etableringsplan. Det kan till exempel handla om ändrad studieinriktning eller studietakt. Elevens resultat vid genomförd utbildning eller avbrott dokumenteras i betyg, intyg och skriftligt omdöme.

Uppföljning av utbildningsplanen

Hemkommunens utbildningsplan/er för sammanhållen utbildning följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån aktuella målgruppers behov vad gäller relevant ämnesinnehåll, andraspråksutveckling, stödbehov och främjande aktiviteter.

Elevexempel – en sammanhållen utbildning

Exempel inom sfi studieväg 2 

David studerar sfi med yrkesinriktning på studieväg 2. Han vill arbeta på restaurang i framtiden. Han läser därför en orienteringskurs i yrkessvenska, en orienteringskurs i arbetsmarknadskunskap samt engelska delkurs 1 (komvux på grundläggande nivå). Snart kommer han även att påbörja språkpraktik på en restaurang för att därefter påbörja studier på en kombinationsutbildning inom restaurang.  

Utöver de 23 timmarnas sammanhållna utbildning får han samhällsorientering.   

Exempel inom sfi studieväg 3 

Faria studerar sfi på studieväg 3. Hon har med sig en påbörjad gymnasieutbildning från sitt hemland. Faria har studerat matematik och naturvetenskapliga ämnen i sitt hemland och fortsätter nu med studier på gymnasial nivå inom Komvux. Engelska studerar hon på grundläggande nivå. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Farias mål är att få en svensk gymnasieexamen för att därefter söka sig till vidare utbildning inom yrkeshögskola eller högskola.  

Konkreta tips

Uppföljning av elevens utbildning

Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt under utbildningen både vad gäller progression och studiemål tillsammans med eleven. Revidering av den individuella studieplanen görs vid behov enligt elevens önskemål och i relation till elevens etableringsplan.

Det kan till exempel handla om ändrad studieinriktning eller studietakt. Elevens resultat vid genomförd utbildning eller vid avbrott dokumenteras i betyg, intyg och skriftligt omdöme.

Uppföljning av utbildningsplanen

Hemkommunens utbildningsplan alternativt utbildningsplaner för sammanhållen utbildning följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån aktuella målgruppers behov vad gäller relevant ämnesinnehåll, andraspråksutveckling, stödbehov och främjande aktiviteter.

Konkreta tips

Läs mer om sammanhållen utbildning

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning inom komvux för deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Läs mer om utbildning för nyanlända vuxna

Nyanlända och flerspråkiga elever kan ha behov av att kombinera studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk, sva med andra kurser inom vuxenutbildningen. Studierna ska läggas upp utifrån den enskilde individens behov, förutsättningar och mål med sina studier.

Utbildning för nyanlända vuxna Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 september 2022.