Organisera studie- och yrkesvägledning

Skolledare behöver se till att studie- och yrkesvägledningen är ett gemensamt ansvar som löper som en röd tråd genom hela skolgången. Då får eleverna möjlighet att fatta väl underbyggda studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledningen behöver även vara väl organiserad med en tydlig ansvarsfördelning.

Organisera studie- och yrkesvägledningen utifrån elevernas behov

Eleverna i grundskolan behöver stöd att göra väl underbyggda val till gymnasieskolan, medan äldre elever behöver stöd i att hantera övergångar mellan olika utbildningar, samt övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. En väl fungerande vägledning kan innebära:

  • färre studieavbrott
  • att fler går ut gymnasieskolan med godkända betyg
  • och på sikt en bättre arbetskraftsförsörjning

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Förebygga avhopp från gymnasieskolan

Allmänna råd om det kommunala aktivitetsansvaret, pdf Länk till annan webbplats.

Utveckla vägledningen

Du som är skolledare har ansvar för att organisera studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan. Det innebär bland annat att du ser till att det finns sätt att utveckla studie- och yrkesvägledningen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning. Eleven behöver utveckla kompetens i att göra väl underbyggda val tidigt i skolan. Därför har du som är skolledare ansvar att skapa förutsättningar för att studie- och yrkesvägledningen integreras i undervisningen tidigare än inför gymnasievalet i åk 8 eller 9.

Allmänna råd studie- och yrkesvägledning, pdf

Kunskapsöversikt: Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande Länk till annan webbplats.

Grundskolan behöver också nära samverkan med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Vägledning mot introduktionsprogram

För en elev som riskerar att inte blir behörig till ett nationellt program från grundskolan är studie- och yrkesvägledning särskilt viktig. Informationen om introduktionsprogram kan påverka både elevens självkänsla och motivation. Hur ser de olika alternativen ut för eleven? Är elevens mål med utbildning att bli behörig till ett nationellt program inom gymnasieskolan eller bli behörig via kommunal vuxenutbildning, eller är elevens mål med utbildningen att gå direkt vidare till arbetslivet? Varje individ behöver hjälp att få syn på olika vägar genom utbildningen utifrån sina behov och förutsättningar. Huvudmannens plan för utbildning på introduktionsprogrammen kan vara underlag för att få kunskap om vilka introduktionsprogram som finns att tillgå och vilket syfte, längd och huvudsakligt innehåll dessa har.

Webbkurs och nätverk för att utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram

Om nyanlända elevers utbildning

Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse 

Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse innebär till exempel praktisk arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök med mera. Delar av det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner kan kopplas till framtida studie- och yrkesval.

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om:

  • hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet
  • att utmana
  • problematisera
  • visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, pdf

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal.

Goda exempel på integrerad vägledning i undervisningen

Vi har tagit fram stödmaterial med goda exempel, där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ. Eleverna har på så sätt sett meningen med olika ämnen och de kunskaper som krävs. Materialet riktar sig i första hand till lärare, både på grundskolan, vux och gymnasieskolan, men även huvudmän, rektorer och studie- och yrkesvägledare har nytta av materialet.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, pdf

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan, pdf

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen. Fem lärande exempel. pdf

Här kan du även läsa dessa exempel från vuxenutbildningen direkt på webben:

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Eductus

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Lärvux i Lund

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Cuben i Göteborg

Utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen

Gå vår kollegiala utbildning om studie- och yrkesvägledning i undervisningen, läs mera här

Läs mer om studie- och yrkesvägledning i undervisningen

EU lyfter fram värdet av att investera i vägledning

OECD är en av sex internationella organisationer som i en publikation 2022 presenterar hur viktigt det är med en väl fungerande studie- och yrkesvägledning och hur den behövs för att människor ska kunna göra underbyggda val av inriktning. Den kan bidra till smidiga övergångar mellan utbildning och arbete och att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Publikationen finns översatt till svenska.

Investera i studie- och yrkesvägledning (pdf) Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad 13 juni 2023

Innehåll på denna sida