Organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Apl är en del av yrkesutbildningen och är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde.

Tecknad bild på tre elever. Bakom dem flera olika saker som visar på yrkesutbildning, att de är ute och gör arbetsplatsförlagt lärande.

Roller och ansvar vid apl

Huvudmannen

Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för det arbetsplatsförlagda lärandet, apl, och att apl ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen ansvarar för att:

  • skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet 
  • kvalitetssäkra apl utifrån skolans och myndigheters regelverk.

Källor: 4 kapitlet 12 § gymnasieförordningen, 2 kapitlet 27 § förordning om vuxenutbildning, 4 kapitlet 8 § vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.

Rektor

Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras.

Källor: 4 kapitlet 12 § gymnasieförordningen, 2 kapitlet 27 § förordning om vuxenutbildning 2 kap 27 §, vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 4 kap 8 §.

Rektor bör se till att det finns rutiner för bedömning av det arbetsplatsförlagda lärandet och möjliggöra för lärare att ha kontakt med eleven och handledaren under apl.

Läs mer om regler och ansvar vid apl

Film om rektorns ansvar vid apl (tid 2:53 min)

Betygssättande lärare

Den betygssättande läraren har ett helhetsansvar för elevens lärande under apl utifrån målen för utbildningen. Läraren behöver följa och stödja elevens kunskapsutveckling, samt bedöma och betygssätta kunskaperna utifrån de nationella betygskriterierna.

Film om bedömning under apl (tid 2:45 min)

Eleverna

Eleverna ska ges inflytande över sin utbildning och stimuleras att ta ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Handledare på arbetsplatsen

Handledarens roll är att handleda eleven i att successivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet.

Lokala programråd och yrkesråd

Lokala programråd inom gymnasieskolan och yrkesråd inom regionalt yrkesvux är forum för samverkan om yrkesutbildning och apl.

Läs mer och se film om hur du kan organisera lokala programråd

Källor: 1 kapitlet 8 § gymnasieförordningen, 17-18 §§ förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Film om hur skolan kan arbeta med lokala programråd (tid 2:28 min)

Kvalitetssäkra apl

Det arbetsplatsförlagda lärandet, apl, behöver kvalitetssäkras så att varje elev garanteras en utbildning som uppfyller kraven enligt styrdokumenten. Det gäller bland annat krav på lärande, en trygg och säker arbetsmiljö och handledare som är kunniga och lämpliga för sitt uppdrag.

Kännetecken på kvalitet i apl:

  • Handledare som är väl insatta i sina uppdrag
  • Elevens arbetsuppgifter i apl utgår från de nationella målen för utbildningen
  • Eleven är väl förberedd och vet vad som förväntas
  • Arbetsplatsen är lämplig utifrån förväntat lärande, arbetsmiljö och värdegrund
  • Läraren och skolan har rutiner för planering, genomförande och uppföljning
  • Läraren har tid att planera, stödja och följa upp elevens apl
  • Samverkan mellan skola och arbetsliv för att planera, genomföra och följa upp apl

Apl i det systematiska kvalitetsarbetet

Apl ska ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete vilket bygger på att skolan har rutiner för att planera, följa upp och utvärdera sitt eget arbete samt ta tillvara resultaten för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet.

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Arbetsmiljöregler vid apl

Skolan måste säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö och uppfyller gällande krav. För minderåriga finns särskilda regler. Se Skolverkets film om vad som det gemensamma ansvaret för skolan och arbetsgivaren vid elevens apl innebär.

Film om arbetsmiljöansvar för elever på arbetsplatser (tid 2:38 min)

En elev som skadat sig under sin apl (arbetsplatsförlagt lärande) i gymnasieskolan har möjlighet att få ersättning.

Eleven kan ansöka om ersättning för sveda och värk eller bestående men, som orsakats under det arbetsplatsförlagda lärandet. Personskadan fastställs enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

Eleven ska ansöka om ersättning efter inträffad skada. Kammarkollegiet fattar beslut om och betalar ut ersättningen.

Bestämmelserna gäller skador som har inträffat efter juni 1988.

SKOLFS 1991:47 Förordning om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning

Så ansöker du om ersättning

För att ansöka om ersättning ska eleven fylla i en skadeanmälningsblankett och en arbetsskadeanmälan och anmäla skadan till skolförsäkringen.

Skadeanmälningsblankett (Kammarkollegiet) Länk till annan webbplats.
Arbetsskadeanmälan (Försäkringskassan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omfattning av apl

Inom gymnasieskolan

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. I anpassade gymnasieskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor. En elev som går gymnasial lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än hälften av denna utbildning som arbetsplatsförlagt lärande. Omfattningen ska då räknas från och med det läsår som eleven påbörjar den gymnasiala lärlingsutbildningen.

Källor: 4 kapitlet 12 § gymnasieförordningen.

Inom Vuxenutbildningen

Inom Vuxenutbildningen är omfattningen av apl endast reglerat inom förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats.

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska:

1. omfatta minst 400 och högst 1 600 poäng i yrkesämnen, och
2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå ska:

1. omfatta minst 400 och högst 1 600 poäng i yrkesämnen, och
2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Apl utomlands

Apl utomlands kan bli en fantastisk erfarenhet för elever. För att det ska bli bra måste du säkerställa att samma krav på utbildningen är uppfyllda som när apl genomförs här hemma. Du behöver därför kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet på samma grunder.

Universitet- och högskolerådets webbsida om utbyten Länk till annan webbplats.

Film om arbetsplatsförlagt lärande, apl, utomlands (tid 2:29)

Filmer för handledare utomlands

För att underlätta för arbetsplatser i utlandet finns sex filmer på olika språk som kan rekommenderas till handledare utomlands. Filmerna bidrar till att förstå vad det kan innebära att ta emot en elev från Sverige.

Taking on a Swedish student at your workplace

Lathund om apl

Lathunden ger dig information och praktiska tips om hur du planerar, genomför och följer upp apl. I lathunden kan du enkelt hitta just det område du behöver veta mer om kring apl. Den finns även som pdf att skriva ut.

Lathund om apl

Skolverket erbjuder tjänster för att stärka och kvalitetssäkra arbetet med apl

Nationella apl-utvecklare stödjer skolor i det systematiska utvecklingsarbetet

Nationella apl-utvecklare kan bokas av skolledare. De nationella apl-utvecklarna ger stöd i det systematiska utvecklingsarbetet kring apl med betoning på samverkan mellan skola och arbetsplats.

Mer om nationella apl-utvecklare och hur du kan boka tjänsten

Workshop apl-utveckling för rektorer

Skolverkets apl-handledarutbildning

Utbildningen är webbaserad och vänder sig till handledare som tar emot elever i apl (inklusive lärling) och alla i skolan som arbetar med apl. Den är också värdefull för elever som förberedelse inför apl. Utbildningen är gratis och öppen för alla.

Mer om apl-handledarutbildningen och anmälan

Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet - kollegialt lärande i moduler

En utbildning för att arbeta kollegialt med att höja kvaliteten i det arbetsförlagda lärandet. Ni ökar era kunskaper om hur ni kan arbeta systematiskt och tillsammans med arbetslivet säkerställa att era elever får en utbildning av god kvalitet.

Målgrupp för utbildningen är alla som arbetar med apl i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Rektorn eller annan skolledare kan med fördel delta i arbetet med modulen, särskilt i del 1, 2 och 3 i modulen.

Mer om kollegial utbildning för att utveckla apl

Apl och intellektuell funktionsnedsättning

Skolverket har en broschyr som vänder sig till arbetsgivare som ska, eller funderar på att ta emot en elev på apl från anpassad gymnasieskola eller komvux som anpassad utbildning. Som skolpersonal kan du använda den i kontakten med arbetsgivare och handledare på arbetsplatsen.

Så funkar apl - en broschyr för arbetsgivare om att ta emot en elev med intellektuell funktionsnedsättning, IF, från anpassade gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Så funkar apl - en broschyr för arbetsgivare om att ta emot en elev med intellektuell funktionsnedsättning, IF, från komvux som anpassad utbildning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 02 februari 2024

Innehåll på denna sida