Lokala programråd och yrkesråd – forum för samverkan

Lokala programråd inom gymnasieskolan och yrkesråd inom regionalt yrkesvux är forum för samverkan om yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Där förbereder ni gemensamt för det yrkesliv som eleven ska möta. Här får skola och arbetsplats veta vad som gäller och stöd för hur ni tillsammans kan arbeta med programråd och yrkesråd.

 En kock och en blivande lärare tar varandra i hand framför en stad
Konkreta tips

Varför ska du engagera dig i lokala programråd eller yrkesråd?

Det kan vara svårt att som arbetsgivare engagera sig i gymnasial utbildning. Samtidigt kan det vara svårt för skolan att ha en god kontakt med arbetslivet. Det finns dock mycket att vinna på samverkan mellan skola och arbetsliv. Arbetsplatsen får en chans att vara med och utbilda sina kommande medarbetare med stöd av skolan. Skolan får en chans att uppdatera utbildningen och hålla den relevant och aktuell.

Lokala programråd och yrkesråd ska bidra till en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Konkret kan en samverkan till exempel underlätta för skolan att

 • ordna apl-platser
 • planera och organisera apl
 • vara aktuell – en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov
 • vara en attraktiv utbildning.

För arbetslivet kan arbetet i programrådet leda till att

 • samverka kring utbildningens långsiktiga utveckling och kvalitet
 • arbetsplatsen är med och påverkar utbildningen
 • utbilda och påverka vad en framtida medarbetare har relevanta kunskaper med sig ut i arbetslivet
 • vara en attraktiv arbetsplats.

Lokala programråd och yrkesråd ska finnas

Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd, med samma syfte som de lokala programråden. Detta regleras i förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Källor: 1 kapitlet 8 § gymnasieförordningen, 17-18 §§ förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Yrkesråd

Yrkesråden ska, förutom att medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv, också bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. Råden ska bistå kommunerna med att belysa behoven i arbetslivet och med att ordna platser för arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Yrkesrådet ska också medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Lokala programråd

Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha är inte reglerat. Detta betyder att det är upp till varje huvudman att hitta formerna för

 • vad som ska behandlas för att det ska vara meningsfullt för både skolan och arbetslivet
 • vilka från skolan, andra skolor, arbetslivet, branschorganisationer, huvudman mm som behöver delta utifrån det som ska behandlas och beslutas
 • när det passar programrådsdeltagare bäst att träffas
 • var programrådet ska mötas för att det ska vara värdefullt för deltagarna.

Det kan vara värdefullt att rektor ansvarar för inbjudan till det lokala programrådet och också är den som leder mötena.

Syftet med vad som behandlas i programrådsmötena kan variera beroende på om du kommer från skolan eller arbetslivet. Skolan kan till exempel behöva veta vilka kunskaper arbetslivet efterfrågar och när det passar att förlägga apl-perioder.

Arbetslivet kan bidra till att vara skickliga på att ta emot elever och att erbjuda en schysst arbetsplats samtidigt som man kan fylla på med ny kunskap om vad skolan behöver lära ut för att eleven ska kunna nå målen för sin utbildning.

Det finns ett medvetet friutrymme i regleringen om lokala programråd. Använd det. Ni har alla möjligheter att utifrån era förutsättningar avgöra hur det ska se ut!

Lokala programråd inom anpassad gymnasieskola

För anpassade gymnasieskolan finns inget i förordningstexterna gällande lokala programråd. Däremot ingår apl i alla nationella program i anpassade gymnasieskolan och det kan därför finnas anledning att organisera för och även ta med denna skolform i planeringen av de lokala programråden.

Se film om hur skolan kan arbeta med lokala programråd

Film om hur skolan kan arbeta med lokala programråd (tid 2 min 28 sek)

Se inspelat seminarium om program- och yrkesråd

Seminariet ger dig inspiration till arbetet med lokala programråd och yrkesråd med exempel på samverkan mellan skolan och apl-platsen. Du får också ta del av exempel hur man kan organisera för programgemensamma programråd där även fler skolformer medverkar samtidigt. Seminariet är inspelat vid konferensen Fokus yrkesutbildning i oktober 2022. (tid 23 min 28 sek)

Ansvar

Ansvar

Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Det är huvudmannen som har ansvar för att lokala programråd upprättas.

Forskning och fördjupning

Hitta mer information och stöd om samarbetet mellan skola och arbetsliv

Du hittar källor i 1 kapitlet 8 § gymnasieförordningen, 17-18 §§ förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Läs mera om att ta emot en elev på arbetsplatsen och ladda ner våra broschyrer

Skolverkets sida för dig som är arbetsgivare eller handledare

Nationella programråd för yrkesutbildning på gymnasial nivå

Leda och organisera arbetsplatsförlagt lärande

Senast uppdaterad 06 mars 2024