Frågor och svar

I förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning § 19 står att det i bilagan ska framgå om det har varit en lärlingsutbildning. Vad avses med lärlingsutbildning?

Syftet med lärlingsutbildning är att ge fler vuxna en möjlighet att få en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde. Kommuner kan ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

En lärlingsutbildning inom anpassad utbildning för vuxna ska

  • omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i anpassad gymnasieskola i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
  • till övervägande del genomföras på en arbetsplats.