SGRENG7sarvuxgr8

Engelska

Kurskod: SGRENG7
Verksamhetspoäng: 450

Kursplan - Engelska

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket och förmåga att kommunicera på engelska. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sin förmåga att förstå talad och skriven engelska samt sin förmåga att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. I mötet med talat språk och texter ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Genom undervisningen ska eleven få förutsättningar att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där engelska används. På så sätt ska undervisningen stimulera elevens intresse för språk och engelsktalande kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Eleven ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå innehållet i talad och skriven engelska, och
 • formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift, och reflektera över livsvillkor och kulturella förhållanden i områden där engelska används.

Centralt innehåll

Tala och samtala

 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 • Frågeord, frågor och svar.
 • Samtal om ämnen med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.
 • Dramatiseringar och rollspel med dialogen i centrum.

Lyssna och läsa

 • Tydligt talad engelska och enkla texter från olika medier. Texter som är instruerande, informerande, beskrivande och kontaktskapande.
 • Berättelser, även i talad och dramatiserad form samt sånger.
 • Muntliga och skriftliga meddelanden.

Skriva

 • Ord, fraser, beskrivningar och meddelanden.
 • Användning av olika digitala verktyg för kommunikation på engelska.

Kultur och samhälle

 • Människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.

Betygskriterier

Betygskriterier för betyget Godkänt

Eleven medverkar i att återge huvudsakliga delar av innehållet i talat och skrivet språk som är sammanhängande och består av bekanta ord.

Eleven medverkar i att formulera sig enkelt med ord och fraser i olika situationer.

Eleven medverkar i att skriva enkla ord och fraser. Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.

META - SGRENG7, from 2023-07-02, v.8, grund 2012:19, ändring 2023:7, tom VERSIONINFO - Övergång till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.