SGRSPR7sarvuxgr6

Språk och kommunikation

Kurskod: SGRSPR7
Verksamhetspoäng: 1200

Kursplan - Språk och kommunikation

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom samspel och kommunikation kan hon uttrycka sin personlighet, sina känslor och sina tankar och förstå hur andra känner och tänker. Språk och kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Syfte

Undervisningen inom kursen språk och kommunikation syftar till att eleven utvecklar kunskaper i att samspela med andra samt en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleven ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och genom andra kommunikationsformer. Eleven ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika digitala verktyg för att kunna kommunicera och samspela med andra och för att kunna vara delaktig i samhället.

Vidare ska undervisningen stimulera elevens vilja att ta emot och tolka kommunikation. På så sätt ska eleven ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå. Undervisningen ska bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man uttrycker sig på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Genom undervisningen ska eleven få möta och uppleva såväl digitala som andra former av kommunikation till exempel bilder, litteratur, film, teater, drama och rörelse. Därigenom ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleven stimuleras att utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information i olika källor och hur digitala verktyg för kommunikation kan användas. På så sätt ska eleven ges förutsättningar till ökad självständighet.

Vidare syftar undervisningen till att eleven utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. Därigenom ska eleven ges förutsättningar till ökad delaktighet i sociala sammanhang.

För en elev med annat modersmål än svenska ska undervisningen bidra till att eleven stärks i sin utveckling till att bli flerspråkig. Genom undervisningen ska eleven ges möjligheter att utveckla sin ord- och begreppsförståelse både på svenska och på modersmålet. Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleven stärker sin flerspråkiga identitet och sin tillit till sin egen förmåga till kommunikation. Vidare ska undervisningen ge eleven möjlighet att möta den engelska som förekommer i vardagslivet. Eleven ska ges återkommande tillfällen att kommunicera och samspela med andra i undervisningen. I undervisningen ska eleven också ges möjlighet att använda sig av digitala verktyg.

Genom undervisningen inom kursen språk och kommunikation ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • samspela med andra,
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • söka information från olika källor, och
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för språk och kommunikation.

Centralt innehåll

Samspela, tala och samtala

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning samt hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.
 • Språk och kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel bland vänner, i affären, eller med digitala verktyg.
 • Känslor och hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, gester, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt.
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Tolka och förstå

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter i såväl tryckta som digitala medier från olika tider och skilda delar av världen.
 • Engelska i till exempel musik och filmer.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, gester, tecken eller tal.
 • Språkets form och innehåll.
 • Ordbilder relaterade till elevens erfarenhet och intresse.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning

 • Information i vardagssituationer, till exempel symboler och enkla instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet språk och kommunikation som kan användas för att samspela med andra.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal och återkommande berättelser. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt. Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsredskap för att förmedla sig. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar)

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den. Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften. Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen. Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.

Eleven förstår språket i tal och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt. Dessutom använder eleven kommunikationsredskap för att förmedla sig. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven kan förstå och tolka några enkla ord och begrepp på engelska vilka förekommer i elevens vardag. Eleven använder ord och begrepp på engelska som anknyter till elevens intresseområde.

META - SGRSPR7, from 2023-07-02, v.6, grund 2012:19, ändring 2023:7, tom VERSIONINFO - Övergång till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.