Frågor och svar

Hur kan fusk med Chat GPT hanteras?

Chat GPT är en chattrobot som använder artificiell intelligens, AI, för att svara på frågor i text. Chattroboten formulerar svar och texter på samma sätt som en verklig människa hade kunnat göra. Därför är det mycket svårt att se om en text är skriven av Chat GPT.

Med otillåtna hjälpmedel, plagiat och fusk kan en elev försöka vilseleda läraren att en uppgift utförts självständigt. Chat GPT kan vara ett otillåtet hjälpmedel och innebära fusk om användningen leder till att elevens kunskaper i ämnet inte längre prövas. En elev kan till exempel ställa frågor till chattroboten och få utförliga svar som lämnas in, i stället för att själv bearbeta olika källor och besvara en fråga.

Bedömningssituationerna behöver därför utformas så att de prövar elevernas egna kunskaper i ämnet eller kursen. Det finns olika sätt som du kan säkerställa elevlösningarnas tillförlitlighet på:

  • Följ upp inlämningsuppgifter muntligt. På så sätt kan du som lärare få syn på om eleven på egen hand kan uppvisa de kunskaper som inlämningsuppgiften prövat.
  • Genomför de uppgifter som ska fungera som en del av betygsunderlaget under kontrollerade former. Det kan handla om att eleven får skriva med penna på papper eller att det finns kontrollerade datormiljöer utan tillgång till Chat GPT.

Skolverket avråder från inlämningar om man som lärare inte kan säkerställa tillförlitligheten i innehållet. Inlämningsuppgifter där lärare inte kan säkerställa tillförlitligheten kan enbart användas som övning, men inte som betygsunderlag då betygssättning är myndighetsutövning som ska vara rättssäker och tillförlitlig.