Sätta betyg i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid tiden för betygssättningen. Här kan du som lärare läsa om bedömning och betygssättning i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

När du som lärare sätter betyg analyserar du varje elevs kunskaper i förhållande till kursens betygskriterier. För betyget Godkänt måste elevens kunskaper motsvara samtliga delar av betygskriterierna.

Då sätts betyg

  • Inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå sätts betyg när en kurs eller delkurs är avslutad.
  • Om en elev har fått betyg på samtliga delkurser sätter du som lärare ett sammanfattande betyg i den nationella kursen.

Betyg i en kurs eller delkurs ska sättas när undervisningstiden upphör och betygssättningen ska ske i anslutning till den tidpunkten. På orienteringskurser sätts inga betyg.

Betygsskalan

Inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå används en förenklad betygsskala med betyget Godkänt.

Betygskriterierna

Du som är lärare använder betygskriterierna som ett verktyg för att bedöma elevens kunskaper vid betygssättningen. Betygskriterierna utgår från målen och det centrala innehållet i kursplanerna. De beskriver med vilken kvalitet som eleverna behöver visa sina kunskaper för ett godkänt betyg.

Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning (övergripande kommentarmaterial)

Från bedömning till betyg

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid delkursens eller kursens slut. Vid tiden för betygssättningen analyserar och värderar du som lärare betygsunderlaget i förhållande till betygskriterierna för att bedöma om elevens kunskaper motsvarar samtliga delar av betygskriterierna för Godkänt.

Betygsunderlaget kan bestå av till exempel redovisningar, loggböcker, filmer, laborationsrapporter och klassrumsdiskussioner. Som lärare kan du då och då under kursen eller delkursen behöva sammanfatta och dokumentera de kunskaper som eleven har visat.
Sammanfattningarna kan se olika ut men behöver kunna jämföras med betygskriterierna för att användas som betygsunderlag. Du kan också utgå från minnesanteckningar eller använda annan relevant information som du minns, men inte har dokumenterat.

Bedömningar kan ha olika syften. Ett syfte är att samla in information som gör att elevernas kunskaper kan analyseras och värderas utifrån betygskriterierna vid tiden för betygssättningen.

För att du med säkerhet ska kunna värdera kvaliteten på elevens kunskaper vid betygssättningen är det viktigt att de bedömningssituationer du utformar ger dig ett tillräckligt brett och varierat underlag. Betygsunderlaget behöver vara relevant för en värdering av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna.

Du kan behöva fundera över hur du ser till att alla elever ges goda möjligheter att visa sina kunskaper i olika bedömningssituationer, så att det går att följa alla elevers kunskapsutveckling och inte bara de elever som har lättare att visa sina kunskaper. Det gäller även vid mindre formella bedömningssituationer i undervisningen.

Du kan dessutom fundera över hur en mer formell bedömningssituation kan ge en relevant bild av elevernas kunskaper, till exempel när du utformar inlämningsuppgifter och bestämmer formerna för hur de ska genomföras.

Här kan du läsa mer om hur du analyserar olika betygsunderlag för att få den mest relevanta och rättvisande bilden av elevens kunskaper i förhållande tillbetygskriterierna.

När genomfördes bedömningen?

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper i slutet av delkursen eller kursen. Det är därför viktigt att noga överväga vilken vikt som ges underlag från bedömningar som är gjorda tidigt under kursen. Det behöver inte alltid vara så att senare bedömningar ger en mer relevant bild av en elevs kunskaper, men de kan ofta väga tyngre vid betygssättningen eftersom elevernas kunnande förväntas fördjupas och utvecklas genom undervisningen.

Hur betydande var bedömningen?

När du analyserar elevernas kunskaper inom en del av betygskriterierna kan det vara så att du fäster större vikt vid vissa bedömningar som omfattat mer väsentliga delar av kursens syfte och/eller större delar av det centrala innehållet, och därmed är kopplade till flera eller större arbetsområden.

Hur tillförlitlig var bedömningen?

Du kan värdera bedömningstillfällen olika utifrån deras tillförlitlighet. Det kan ha funnits särskilda orsaker till att en elev hade svårt att visa sina kunskaper i en viss bedömningssituation. Eleven kan till exempel ha varit sjuk eller missuppfattat en uppgift.

Du kan också fästa mindre vikt vid ett bedömningstillfälle om du kommer fram till att det inte gav eleverna en rättvis chans att visa alla sina kunskaper inom ett arbetsområde. Det kan bero på att eleverna inte hann fördjupa sig på det sätt som du hade tänkt i undervisningen.


Vid betygssättningen behöver betygskriterierna läsas och tolkas i relation till kursens syfte, centrala innehåll och den undervisning som du har bedrivit.

För att du ska kunna sätta betyget Godkänt måste eleven ha visat kunskaper inom samtliga delar av betygskriterierna för den aktuella kursen. Det går alltså inte att bortse från någon del av betygskriterierna.

När kunskaperna inte motsvarar ett godkänt betyg

Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i en kurs, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i betygskatalogen. Om du har ett tillräckligt relevant underlag för att bedöma en elevs kunskaper i förhållande till en eller flera delar av betygskriterierna men bedömer att kunskaperna inte motsvarar ett godkänt betyg, ska du inte heller sätta ett betyg eftersom betyget Icke godkänt inte används inom anpassad utbildning för vuxna. Exakt var gränsen går för om underlaget räcker till för att bedöma elevens kunskaper eller inte kan bara du som lärare avgöra.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och sedan uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att orsaken är sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. För en elev som avbrutit en kurs eller delkurs sätts inte betyg.

Det är du som bedömer om du har ett relevant underlag om vad eleven kan i förhållande till betygskriterierna eller inte. Det underlag du har tillgång till kan förstås göra att du vet en del om vad eleven kan i förhållande till betygskriterierna oavsett om den är dokumenterad eller icke-dokumenterad.

Kommunicera betyg med elever

Eleverna ska få information om de grunder som tillämpas vid betygssättningen. Det innebär att rektorn, tillsammans med lärarna, behöver säkerställa att eleverna får väl avvägd och enhetlig information om betyg och betygssättning. Det betyder också att eleverna ska få ändamålsenlig information om vad som är väsentliga kunskaper i kursen, om betyg och betygssättning och om betygskriterierna.

Det är viktigt att eleverna får väl avvägd och enhetlig information om betygsskalan, vid vilken tidpunkt betygen sätts och vad betygen i skolformsdelen ska användas till. Information om betyg och betygssättning kan med fördel samordnas inom verksamheten för att undvika att eleverna möts av olika besked.

Eftersom betyg sätts i relation till betygskriterierna behöver du ge eleverna ändamålsenlig information om dem.

Du kan informera övergripande om vad som är väsentlig kunskap i kursen eller sammanfatta vad som beskrivs i betygskriterierna. Det kan vara svårt för eleverna att ta till sig sådan information i början av ett arbetsområde och utan ett innehållsligt sammanhang i undervisningen. Därför kan det vara att föredra att ge sådan information senare under kursens gång.

Eleverna behöver inte få specifik information om vad som bedöms i alla enskilda bedömningssituationer. Det är du som avgör vilken information som kan vara lämplig att ge eleverna i anslutning till en bedömningssituation.

Undantagsbestämmelsen

Om det finns särskilda skäl kan du bortse från enstaka delar av betygskriterierna när du sätter betyg. Den här delen av skollagen kallas för undantagsbestämmelsen.

Undantagsbestämmelsen kan bara tillämpas vid betygssättningen. Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever med funktionsnedsättning som annars inte haft någon möjlighet att nå ett godkänt betyg. Det är inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet ska kunna få ett godkänt betyg.

Mer om undantagsbestämmelsen

Fusk och otillåtna hjälpmedel

Att en elev med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda läraren är allvarligt. Alla skolor ska ha ordningsregler och där kan skolan tydliggöra rutiner och vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas när en elev fuskar. I komvux kan en elev bli avstängd om hon eller han använder otillåtna hjälpmedel.

Betygen ska alltid grunda sig på elevens kunskaper i ämnet. Genom otillåtna hjälpmedel, plagiat och fusk, kan en elev försöka vilseleda läraren. Då prövar inte längre uppgiften de kunskaper som skulle ha prövats. Ju mindre tillförlitligt ett betygsunderlag är, desto mindre väger det vid betygssättningen.

För att förhindra fusk behöver lärare ha kontroll över bedömningssituationen. Uppgifter som eleven genomför utanför skolan innebär sämre kontroll. Kontrollerade bedömningsformer betyder inte att enbart prov kan ge giltiga betygsunderlag, bedömningsformerna kan variera beroende på ämne.

AI-teknologi som Chat GPT gör fusk svårare att upptäcka

Nu är det möjligt att med AI-teknologi få hjälp med textbearbetning på olika sätt och att producera texter av hög kvalitet. Det gör det svårare för lärare att upptäcka om eleven använt exempelvis Chat GPT eller någon annan chattbot för att producera en text eller ett svar.

Skolverkets rekommendation är att vi avråder från att använda inlämningsuppgifter som betygsunderlag om man som lärare bedömer att man inte kan säkerställa tillförlitligheten i innehållet. Inlämningsuppgifter kan användas som övning, men eftersom betygssättning är en myndighetsutövning måste den vara tillförlitlig och rättssäker. Det bygger på att betygsunderlaget går att lita på och att det uttrycker elevens kunskaper i ämnet.

Det kan även vara viktigt att påpeka för eleverna att AI-teknologi inte innebär någon garanti för innehållets saklighet eller kvalitet, och att det är eleverna själva som ansvarar för detta.

I vissa ämnen och situationer är det svårare att genomföra alla bedömningar under kontrollerade former under lektionstid. Det kan exempelvis handla om moment där eleven ska arbeta med observationer, intervjuer och annat fältarbete. Då behöver läraren vara särskilt uppmärksam på tecken på att en elev plagierat, använt AI-teknologi eller låtit någon annan genomföra uppgiften.

Beroende på uppgift kan det finnas flera möjligheter att hitta tecken på att eleven har använt otillåtna hjälpmedel. Det kan gälla elevens planering, genomförande och utvärdering av ett arbete eller hur eleven presenterar, diskuterar och svarar på respons i anslutning till ett arbete. Som lärare kan du göra muntliga uppföljningar och ställa kontrollfrågor för att upptäcka tecken på fusk. I ämnen och skolformer där det är lämpligt kan även krav på källor öka transparensen.

Från bedömning till betyg

Se svar på vanliga frågor om betyg

När ett betyg har blivit fel

Betygssättning är en myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Däremot kan rektorn rätta ett betyg som innehåller ett uppenbart fel, till exempel att fel betyg skrivits in i betygskatalogen av misstag. Betyget kan också ändras när det är uppenbart fel på grund av nya omständigheter, till exempel att ett bedömningsunderlag inte har beaktats vid betygssättningen. Betyget kan då ändras, men får inte sänkas. Ändringen måste kunna ske snabbt och enkelt, vilket innebär att det normalt inte finns någon ändringsskyldighet om det krävs ytterligare utredning i ett ärende. Det är den eller de personer som ursprungligen satte betyget som ändrar det. I vissa fall kan rektorn behöva fatta beslutet, till exempel om läraren som har satt betyget har slutat.

Lärarlegitimation – ett krav för att få sätta betyg

En lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt, utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska då signera i betygskatalogen. Om de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget har den legitimerade läraren företräde och sätter betyg, under förutsättning att den legitimerade läraren har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet. Om den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyg.

Lärare inom komvux som anpassad utbildning som påbörjade sin anställning före den 1 juli 2011 får fortsatt bedriva undervisning och sätta betyg självständigt fram till den 30 juni 2028 trots att de inte har legitimation.

Mer om lärarlegitimation och betygssättning

Läs mer

Ta del av Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning, som vänder sig till lärare, rektorer och huvudmän i alla skolformer där betyg sätts. Publikationen innehåller både de allmänna råden och stödjande kommentarer till dessa.

Betyg och prövning – kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 september 2023

Frågor och svar

Att en elev med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömning av elevens kunskaper är allvarligt och kan innebära disciplinära åtgärder

När du som lärare analyserar och värderar kvaliteten på elevens kunskaper behöver du ta hänsyn till hur giltiga och tillförlitliga olika underlag är. Ju mer giltiga och tillförlitliga underlagen är, desto tyngre väger de vid betygssättningen. Om du bedömer att ett underlag inte är tillförlitligt på grund av fusk ska det inte tas med i bedömningsunderlaget.

Det är viktigt att tänka på att betygssättning enbart ska grunda sig på elevens kunskaper och inte får användas som disciplinär åtgärd.

En utgångspunkt för att utforma en ändamålsenlig bedömningssituation är att du som lärare ställer dig frågorna: Vad är det jag vill veta? Varför vill jag veta detta? Hur har jag tänkt att använda den information jag får? Svaren påverkar hur du formulerar frågor eller uppgifter och vilka bedömningsformer du väljer.

Du behöver utforma bedömningssituationer för att få information om elevernas styrkor och utvecklingsbehov. Denna information kan sedan användas i formativt syfte för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Du behöver också utforma bedömningssituationer som kan användas i summativt syfte vid betygssättningen. Det är viktigt att du som lärare eftersträvar att bedömningssituationerna blir giltiga och tillförlitliga för sina syften. En bedömningssituation som ger detaljerad och nyanserad information om elevers kunskaper har hög giltighet för ett formativt syfte. Du kan då använda informationen för att förändra och förbättra din undervisning eller ge återkoppling till eleverna.

En bedömningssituation som ger ett underlag som fungerar väl för att jämföras med betygskriterierna har hög giltighet för ett summativt syfte och väger därmed tyngre vid betygssättningen. En viktig fråga är därför hur väl bedömningssituationerna och de underlag de leder fram till fungerar för olika syften.

Ibland använder lärare betygsbeteckningar enligt betygsskalan A–F på prov eller uppgifter. Det finns inga bestämmelser som hindrar dig som lärare från att göra det. Men betyg sätts först i slutet aven kurs eller delkurs.

Betygsbeteckningar på enskilda prov och uppgifter är mindre ändamålsenliga för din allsidiga utvärdering eftersom giltigheten och tillförlitligheten i en bedömning ökar ju större och mer varierat underlag du har tillgång till.

Det kan vara svårt att konstruera enskilda prov och uppgifter som gör det möjligt att värdera elevens kunskaper mot betygsskalan. I de nationella proven görs visserligen detta, men där prövas en stor del av kurs- eller ämnesplanen och uppgifterna är utprövade i stor skala.

En annan risk med prov- och uppgiftsbetyg om de kommuniceras till eleverna är att de kan tro att du med en enkel formel kan väga samman dessa till ett betyg i slutet av kursen eller delkursen, det vill säga att betyget är ett medelvärde av de prov- och uppgiftsbetyg som eleven fått fram till och med betygssättningen.

Mer om ändamålsenliga bedömningssituationer

En verksamhet kan, men behöver inte ha gemensamma former för att dokumentera bedömningsunderlag. Om det inte finns är det viktigt att rektorn, så långt det är möjligt, känner till var dokumentationen finns. På så sätt kan det säkerställas att kunskap om eleverna och deras utbildning inte går förlorad vid lärarbyten. Det är den undervisande läraren som har bäst kännedom om elevernas kunskaper. Dokumentationen behöver dock så långt som möjligt utformas så att andra kan ta del av och förstå den, om en annan lärare i ett senare skede tar över undervisningen och sätter betyg. Detta är en fråga om rättssäkerhet för eleverna.

Det är den undervisande lärare vid tiden för betygssättningen som sätter betyg. Läraren tar hänsyn till relevant information om elevens kunskaper i relation till betygskriterierna, även sådana tidigare underlag som har dokumenterats av den lärare som undervisande innan lärarbytet.

Mer om att allsidigt utvärdera inför betygssättningen

Anpassningar av undervisningen kan innebära att elever ges möjlighet att använda olika hjälpmedel. Det kan till exempel vara verktyg för att lyssna på en text som ingår i undervisningen. Men en anpassning där eleven lyssnar på en text i till exempel ämnet svenska är inte liktydigt med att eleven läser. Vissa anpassningar och hjälpmedel i ämnen som ställer krav på att eleven kan läsa kan innebära att läsförmågan inte kan prövas. Resultatet kan då inte användas som ett underlag för bedömning av just läsförmågan. Som lärare är det viktigt att hålla isär vad som är anpassningar av undervisningen och vad som är möjligt att anpassa i bedömningssituationer som behöver ge ett giltigt och tillförlitligt underlag inför betygssättningen.

Chat GPT är en chattrobot som använder artificiell intelligens, AI, för att svara på frågor i text. Chattroboten formulerar svar och texter på samma sätt som en verklig människa hade kunnat göra. Därför är det mycket svårt att se om en text är skriven av Chat GPT.

Med otillåtna hjälpmedel, plagiat och fusk kan en elev försöka vilseleda läraren att en uppgift utförts självständigt. Chat GPT kan vara ett otillåtet hjälpmedel och innebära fusk om användningen leder till att elevens kunskaper i ämnet inte längre prövas. En elev kan till exempel ställa frågor till chattroboten och få utförliga svar som lämnas in, i stället för att själv bearbeta olika källor och besvara en fråga.

Bedömningssituationerna behöver därför utformas så att de prövar elevernas egna kunskaper i ämnet eller kursen. Det finns olika sätt som du kan säkerställa elevlösningarnas tillförlitlighet på:

  • Följ upp inlämningsuppgifter muntligt. På så sätt kan du som lärare få syn på om eleven på egen hand kan uppvisa de kunskaper som inlämningsuppgiften prövat.
  • Genomför de uppgifter som ska fungera som en del av betygsunderlaget under kontrollerade former. Det kan handla om att eleven får skriva med penna på papper eller att det finns kontrollerade datormiljöer utan tillgång till Chat GPT.

Skolverket avråder från inlämningar om man som lärare inte kan säkerställa tillförlitligheten i innehållet. Inlämningsuppgifter där lärare inte kan säkerställa tillförlitligheten kan enbart användas som övning, men inte som betygsunderlag då betygssättning är myndighetsutövning som ska vara rättssäker och tillförlitlig.