Hitta ämnen och kurser för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Här kan du söka efter ämnesplaner och kurser inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Sök efter hela eller delar av en ämnesplan eller kurs. Du kan också klicka på en bokstav för att få upp en förteckning över samtliga ämnesplaner med tillhörande kurser som börjar på vald bokstav. Om du lämnar sökfältet blankt och klickar på Sök kommer samtliga ämnesplaner med tillhörande kurser upp.

INMsarvuxgy3

Ämne - Information och kommunikation

Ämnet information och kommunikation behandlar olika verksamheters externa och interna information och kommunikation. Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället samt dess betydelse för individ och samhälle. I ämnet ingår teknisk utrustning, programvaror samt rutiner för information och kommunikation. Centralt i ämnet är kritisk granskning av information samt etik och sekretess inom området.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av extern och intern information och kommunikation samt förmåga att utföra uppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om begreppen information och kommunikation samt om utvecklingen av informationssamhället. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vad det innebär att leva i ett informationssamhälle.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster som används i samband med olika former av information och kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt granska information. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör information och kommunikation samt om etik och sekretess inom området. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett säkert, etiskt samt serviceinriktat sätt.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om etik, säkerhet samt sekretess i samband med information och kommunikation.

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
 2. Förmåga att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området.
 3. Förmåga att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet

 • Information och kommunikation 1, 100 poäng.
 • Information och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.
 • Digital kompetens, 100 poäng.

Information och kommunikation 1, 100 poäng

Kurskod: INMINF51

Kursen information och kommunikation 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
 • Extern och intern information och kommunikation, till exempel produkt- och reklamblad, hemsidor och kallelse till möten.
 • Modern teknik och teknisk utrustning för information och kommunikation. Tekniska begrepp inom området.
 • Programvaror och programhantering, till exempel e-post, hemsidor samt text- och bildbehandling.
 • Datalagring och datasäkerhet.
 • Informationssökning med modern teknik. Informationshantering och kritisk granskning av information.
 • Sociala medier samt hur de används för att sprida och dela information.
 • Etik och sekretess i samband med information och kommunikation.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven medverkar i att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området. Eleven medverkar också i att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med tillfredsställande resultat informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med gott resultat informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Information och kommunikation 2, 100 poäng

Kurskod: INMINF52

Kursen information och kommunikation 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Modern teknik för information och kommunikation, till exempel program för mobila enheter.
 • Teknisk utrustning för information och kommunikation. Tekniska begrepp inom området.
 • Programvaror och programhantering, till exempel e-post, hemsidor samt text- och bildbehandling. Utformning och underhåll av hemsidor med text och design.
 • Datalagring och datasäkerhet.
 • Sociala medier samt hur de används för att sprida och dela information. Kommunikation via sociala medier.
 • Informationshantering och kritisk granskning av information.
 • Etik och sekretess i samband med information och kommunikation.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven medverkar i att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området. Eleven medverkar också i att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med tillfredsställande resultat informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med gott resultat informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Digital kompetens, 100 poäng

Kurskod: INMDIG5

Kursen digital kompetens omfattar punkterna 1–2 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
 • Olika tekniska plattformar, till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner.
 • Program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout.
 • Internetbaserade tjänster såsom bank, deklarations- och molntjänster samt sociala medier.
 • Tekniska begrepp inom ämnet, till exempel e-legitimation, profilbild, inloggningsuppgifter och malldokument.
 • Sökning, hantering och kritisk granskning av information på internet.
 • Datasäkerhet.
 • Etik och sekretess i samband med digital kommunikation.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven medverkar i att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett ändamålsenligt sätt.

META - kod INM, from 2023-07-02, v.3, grund 2013:115, ändring 2023:77, tom VERSIONINFO - Övergång till anpassad gymnasieskola