Styrdokumenten sätter ramarna för ditt arbete

Här kan du läsa om de viktigaste styrdokumenten för dig som lärare i komvux i svenska för invandrare (sfi): läroplanen och kursplanen. Utbildningen regleras även i skollagen och förordning om vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av fem skolformsdelar: komvux på grundläggande nivå, komvux på gymnasial nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi).

Skolformsdelarna har en gemensam läroplan men olika kurs- och ämnesplaner. Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev.

Läroplanen för vuxenutbildning

Läroplanen består av två delar:

  • Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund.
  • Övergripande mål och riktlinjer.

De gäller för verksamhetens och lärarens arbete oberoende av vilken kurs som läraren undervisar i.

Hur används kursplanen?

När läraren planerar och genomför sin undervisning tar hen sin utgångspunkt i syftet och utbildningens mål och karaktär. Där beskrivs vad eleverna ska lära sig och vilka förmågor, attityder och förhållningssätt som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. I utbildningens mål och karaktär uttrycks utbildningens övergripande målsättningar. Läraren avgör hur dessa uppnås på bästa sätt utifrån sina elever och sin yrkeskunskap.

Vid betygssättning använder läraren betygskriterierna. De ska läsas och tolkas utifrån syfte och utbildningens mål och karaktär samt den undervisning som läraren har bedrivit.

Skolverkets publikation Så använder du kursplanen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ger dig fördjupad information och exempel på hur kursplanen är uppbyggd samt hur olika delar förhåller sig till varandra samt om betygsskalan och betygssättning.

Så använder du kursplanen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommentarmaterial till kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kurser och studievägar inom sfi

Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade. Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D. Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D. Här följer en sammanställning av de kurskoder som används för elever som deltar i sfi.

Kurskoder för svenska för invandrare
StudievägKurs AKurs BKurs CKurs D
Studieväg 1SFIKUA91SFIKUB91SFIKUC91SFIKUD91
Studieväg 2
SFIKUB92SFIKUC92SFIKUD92
Studieväg 3

SFIKUC93SFIKUD93
Senast uppdaterad 29 september 2023

Innehåll på denna sida