Beställa och hantera prov i svenska för invandrare (sfi)

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov. Beställningarna kan göras digitalt under hela året. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Beställa nationella prov

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en flexibel och individanpassad utbildning med kontinuerliga kursstarter och anordnare kan därför beställa prov under hela året.

Proven ska beställas digitalt och det är rektorn som ansvarar för att det sker i god tid innan provtillfället. Detta gäller även om utbildningen är utlagd på entreprenad. En gång per termin får anordnaren information om hur beställningarna går till.

Inom sfi behöver skolor kunna alternera mellan flera versioner av proven. För att tillgodose det här behovet har de nationella proven i sfi normalt en längre användningsperiod.

Beställningsbrev för nationella prov i sfi VT 2024 Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kan beställa prov för de kurser och ämnen som de har betygsrätt för.

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolor ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.

Utbildningsanordnare har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Om detta inte görs uppfylls inte provens syften och eleverna missar en chans till bedömning utifrån nationellt framtagna prov.

Hanteringsinstruktioner Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för att förhindra spridning Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobiltelefon får inte användas

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är inte tillåtna hjälpmedel vid provgenomförandet. Mer information finns i häftet Lärarinformation för respektive prov.

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till att proven hanteras på ett säkert sätt på skolan.

Proven ska förvaras inlåsta

Proven ska förvaras inlåsta på ett sådant sätt att innehållet inte blir känt. Om proven tas fram för att användas ska de omedelbart låsas in igen efteråt.

Se över rutiner vid mottagande av prov

Skolan ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Informationsbrev till eleverna om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med eleverna finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns översatta till ett antal språk.

Senast uppdaterad 11 januari 2024

Innehåll på denna sida